Nota van Inlichtingen

Het college van burgemeester & wethouders wil de oude melkfabriek en de grond eromheen opnieuw inrichten. Daarom roept het ondernemers op om ideeën in te dienen. Geïnteresseerde partijen ontvingen van ons een uitvraag met de voorwaarden voor het indienen van een plan. Omdat dit stuk toch nog wat vragen opriep, hebben we de antwoorden hierop in een Nota van Inlichtingen gezet. Op deze pagina leest u welke vragen zijn binnengekomen en de antwoorden die daarbij horen.

Algemeen

Met deze Nota van Inlichtingen willen wij iedere deelnemer op hetzelfde moment dezelfde informatie geven. De nota van inlichtingen bevat de schriftelijke vragen, die door de deelnemers zijn ingediend en ons antwoord daarop. De Nota van Inlichtingen is daardoor de manier om onduidelijkheden of bijvoorbeeld vermeende interpretatieruimte helder te krijgen.

Daarnaast wijzen wij u erop dat de Inschrijving onvoorwaardelijk dient te zijn. Als voorwaarden zijn verbonden aan de ingediende Inschrijving wijzen wij u op punt II.12 van de Uitvraag waarin de gemeente niet is gehouden om met de Winnende Inschrijver een koopovereenkomst aan te gaan.

Vragen en antwoorden

Het nu aangeboden perceel laat maximaal 1 bedrijfswoning toe. Het toevoegen van extra appartementen (woningen) is niet aan de orde en strijdig met de uitvraag. 

Voor de ruimtelijke kaders van de aanbouw aan de westzijde wordt o.a. naar de pagina’s 8 en 9 van de 'Uitvraag Oude Melkfabriek Hollandia Goes' verwezen. Benadrukt wordt dat er (voor de uitbouw) functioneel sprake moet zijn van samenhang binnen het ontwerp en samenhang tussen het ontwerp en zijn omgeving. De uitbouw is optioneel en de exacte invulling (mogelijkheden) daarvan is door de Inschrijver zelf nader te bepalen. 

Uit een recente uitgevoerde taxatie volgt 'op het getaxeerde zijn conform mondelinge opgave van de eigenaar alle nutsvoorzieningen aanwezig, waaronder gas, water, elektra en rioolaansluiting. De nutsvoorzieningen hebben voldoende capaciteit voor het huidige gebruik van het object'.

De prijs dient kosten koper te zijn. 

De resultaten van het bodemonderzoek zijn vastgelegd in een rapport (Eindrapport bodemsanering met project nr: 23224011 v1.2 met datum 31-08-2023), waarin de toestand van de bodem wordt beschreven en waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Voor zover bekend zijn er geen feiten of andere vervuilingen die erop wijzen dat het perceel nog enige verontreiniging bevat. En de waargenomen saneringsplichtige verontreinig(en) op het te verkopen perceel zijn gesaneerd.

De Koper ontvangt bij ondertekening van de koopovereenkomst het bodemonderzoek wat aangeeft dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik (zie antwoord 4). 

De kwalitatieve verplichtingen uit artikel 17 lid 9 hebben betrekking op de leden 1, 2 en 3 van hetzelfde artikel 17 van de koopovereenkomst. 

De gemeente treedt met de Winnende Inschrijver graag in overleg om de planologische planning nader af te stemmen. De gestelde termijn uit de leden 2 en 3 van artikel 17 zullen daarom nader worden vastgesteld met de Winnende Inschrijver. 

Toelichting: De betaling van de koopsom door Koper is afhankelijk gesteld van de bestemmingswijziging. De gemeente wenst hierop grip te houden. Met het opnemen van de genoemde kwalitatieve verplichtingen (leden 1, 2 en 3 artikel 17) behoud de gemeente hiertoe de mogelijkheid. 

Zie antwoord 6. De Koper zal naast de bestemming van het perceel moeten wijzigen, een inrichtingsplan moeten opstellen en een omgevingsvergunning voor de realisering van het bouwplan moeten aanvragen. De gemeente wenst deze activiteiten (in de tijd) af te dwingen met kwalitatieve verplichtingen. 

NTB: de koopovereenkomst zal integraal en in het geheel worden geactualiseerd naar de op 1 januari 2024 van kracht zijnde Omgevingswet.

Deze mogelijkheid kan niet geboden worden. De gemeente is niet voornemens om van de ruimtelijke kaders, uit de handleiding 'Uitvraag Oude Melkfabriek Hollandia Goes', af te wijken.