Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hier en daar moeten nog werkzaamheden aan bruggen en bestrating plaatsvinden. Ook wordt de wijk nog verder ingericht.

Zes bouwkavels in Mannee zijn nog niet verkocht, maar wel allemaal in reservering gegeven. De verwachting is dat deze binnenkort ook verkocht zijn. Voor meer informatie over verkoop van deze kavels neemt u contact op met de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Goes, tel. 14 0113. De kavelkaart van de wijk Mannee kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. 

Werkzaamheden 

Halverwege 2021 zijn de werkzaamheden gestart in de volgende fase van het woonrijp maken van Mannee. Het gaat om het deel Karrelanden, Karremansweidjes en Duvensteijn. 

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklaag en het herbestraten van de rabatstroken in de genoemde straten. Hierbij wordt ook de parkeermarkering aangebracht. In de Karremansweidjes worden de gele straatstenen vervangen door rode straatstenen.

De werktekeningen van de nieuwe situatie kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum via 14-0113. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Sabben BV. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bestaat uit vijf fasen. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding. Deze wordt aangegeven door borden.

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk niet voor uw woning parkeren. U krijgt nog een apart briefje van de aannemer wanneer deze in uw straat werkt. Uw woning is altijd te voet bereikbaar.

Gewijzigde planning restant werkzaamheden Mannee

Vanwege onvoorziene problemen in de levering van materialen worden de afrondende werkzaamheden in de wijk Mannee later uitgevoerd dan gepland. De nieuwe planning is nu als volgt:

Werkzaamheden 2022

 • Woonrijpmaken fase 1: restant werkzaamheden bestekfase 1 Duvensteijn en 2 lobben Karremansweidjes.
 • Woonrijpmaken bestek Heulblok /Manneegeul /Heulmeetken /Doornbosje /Broodkist en Moelmeedt (vanaf medio april 2022) uitvoeringstijd ca. 3 maanden.
 • Woonrijpmaken bestek Hilleweg/Land van Straub, start voor bouwvakvakantie; uitvoeringstijd ca. 3 maanden. 

Een en ander blijft afhankelijk van het tijdig leveren van materialen en de afspraken BLVC bouw laatste kavels. Verder voeren we nog herstelwerkzaamheden uit en is er een onderhoudsperiode. We streven ernaar om het woonrijpmaken af te ronden tegen het einde van 2022.

Bruggen in wijk Mannee

De bruggen in Mannee zijn inmiddels geplaatst in of tussen de volgende straten:

 • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
 • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
 • Brug 3, Hilleweg
 • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
 • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor al het verkeer. De andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. 

Vragen?

Heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met de civiel projectleider Mannee van de gemeente Goes, via tel. 14 0113. 

Beschikbare documenten

De volgende documenten, kaarten en plattegronden zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

 • Fasering fase 1 Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_503) nieuwe situatie Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_501) nieuwe situatie Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_502) nieuwe situatie Mannee
 • (200710) Inrichtingsplan Mannee (Default-000)
 • Informatiebrochure particulieren (2017)

Documenten werkzaamheden Mannee

Start aanvraag