Maatregelen om zorg in Goes betaalbaar en beschikbaar te houden

Net als vele andere gemeenten, heeft ook Goes grote financiële uitdagingen op het gebied van Wmo- en jeugdzorg. Er is jaarlijks een tekort van ruim drie miljoen euro. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en op voldoende niveau te houden voor inwoners, heeft de gemeente een aantal maatregelen ingevoerd.

Met deze maatregelen wil de gemeente Goes terug naar de bedoeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘We willen een vangnet bieden voor mensen die het zelf of met hulp van familie of vrienden niet redden’, aldus wethouder André van der Reest. ‘Uiteraard blijven we iedere aanvraag afzonderlijk bekijken en blijft maatwerk mogelijk, zodat niemand ten onrechte zorg wordt onthouden’.

Maatregelen

Om het tekort terug te dringen, heeft de gemeente een aantal maatregelen ingevoerd voor de Wmo en de Jeugdhulp. Een groot deel van de maatregelen heeft betrekking op een andere manier van werken binnen de eigen organisatie. Het resterende deel heeft gevolgen voor inwoners die een beroep doen op de Wmo of Jeugdhulp:

  • We verstrekken in principe geen hulp bij het huishouden meer voor een periode korter dan 6 maanden.
  • Als een inwoner zelf voldoende geld heeft, gaan we ervan uit dat hij/zij ook zelf een hulp in het huishouden regelt.
  • Als blijkt dat verhuizen meer geschikt is dan het aanpassen van de huidige woning, dan zoeken we naar een geschikte woning binnen de vijf Bevelandse gemeenten en een straal van tien kilometer daarbuiten.
  • We geven een maximale vergoeding voor een hulpmiddel bij het sporten (één keer in de drie jaar maximaal 3.060 euro)
  • Een inwoner krijgt in principe voor één jaar zorg of hulp en we verlengen niet automatisch.
  • We kijken strenger naar welke taken onder normale hulp en zorg van ouders aan hun kinderen vallen.
  • In principe verstrekken we geen opvang bij zorgboerderijen en zoeken we naar alternatieven.

Focusplan

De maatregelen voor de gemeente Goes staan in het Focusplan. Het Focusplan is een verdere aanscherping van een in 2019 ingezet traject om de zorg in Goes betaalbaar te houden en kosten te reduceren. In het plan zijn de maatregelen uit Grip op de Wmo in de Oosterschelderegio en de maatregelen van GR de Bevelanden/WIZ in de Bevelanden meegenomen, aangevuld met extra maatregelen specifiek voor Goes.

Gemeente Goes wil een gezonde financiële organisatie zijn. Een gemeente die ook in de toekomst ondersteuning kan bieden aan de kwetsbare inwoners en een fijne leefomgeving heeft voor al haar inwoners. Dat betekent dat de gemeente de steeds verder stijgende kosten in het Sociaal Domein een halt toe moet roepen. Met de nu vastgestelde maatregelen hoopt de gemeente grotere bezuinigingen, die negatieve gevolgen kunnen hebben op het leefklimaat in Goes, te voorkomen.