Informatie voorwaarden bedrijfsafvalcontract ondergrondse containers

Op deze pagina leest u de voorwaarden voor een bedrijfsafvalcontract.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1.    restafval, g.f.t. afval, papierafval: cf. definities Afvalstoffenverordening

2.    bedrijf: het bedrijf dat middels dit contract afval aanbiedt.

3.    inzamelaar: gemeente Goes

Artikel 2 Inhoud overeenkomst

1.    Het bedrijf is gerechtigd om gebruik te maken van de ondergrondse afvalcontainer voor het aanbieden van zijn rest c.q. g.f.t. afval. De gemeente bepaalt tot welke ondergrondse afvalcontainer(s) het bedrijf toegang krijgt.

2.    Het bedrijf ontvangt hiertoe een toegangspas; bij vervanging van de pas worden door inzamelaar kosten in rekening gebracht.

3.    Het maximaal aantal stortingen waartoe het bedrijf per jaar gerechtigd is wordt aangeven in bijlage I.

4.    De stortingen overgebleven van het oude jaar worden op de 1e werkdag van het nieuwe jaar afgeschreven.

5.    De stortingen voor het nieuwe jaar worden op de 1e werkdag van het nieuwe jaar bijgeschreven.

6.    Het bedrijf kan extra bijkopen voor bijschrijven in het lopend jaar middels het formulier in bijlage IV.

7.    Indien het bedrijf gebruik wil maken van de mogelijkheid voor het aanbieden van oud papier en karton, wordt dit vastgelegd in bijlage I. Dit zal plaatsvinden gebundeld of in een aparte voorziening.

8.    Het bedrijf dient ten allen tijde de gebruiksregels zoals verwoord in bijlage III in acht te nemen. De uitvoeringsvoorschriften van de Afvalstoffenverordening gemeente Goes gelden onverkort.

9.    Indien het bedrijf gebruik wil maken van een automatisch mailbericht indien nog 30 stortingen rest dient het email adres in bijlage I ingevuld te worden.

Artikel 3 Vergoeding

1.    De gemeente ontvangt de in bijlage I genoemde vergoeding voor de geleverde diensten.

2.    Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en zijn gebaseerd op het van gemeentewege vastgestelde tarief afvalstoffenheffing.

3.    Over deze vergoeding is BTW verschuldigd

4.    De betaling vindt jaarlijks bij wijze van voorschot plaats door overmaking op het op de rekening vermeld staande bank- of girorekeningnummer van de inzamelaar.

5.    Indien geen tijdige betaling  (d.i. binnen een maand) plaatsvindt, is de inzamelaar gerechtigd om de pas te blokkeren totdat betaling heeft plaatsgevonden. De vergoeding blijft ten allen tijde verschuldigd.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

Ieder van de partijen heeft het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij:

a.    na schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft in nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst

b.    (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend

c.    haar faillissement is aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard

d.    haar activiteiten staakt.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op …………..(datum) en eindigend op ……………(datum).

2.    Na beëindiging van de in het eerste lid genoemde periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst minstens één maand voor de start van het volgend jaar schriftelijk heeft opgezegd.

3.    Tussentijds beëindigen van de overeenkomst is mogelijk mits schriftelijk wordt opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 Geschillen

1.    Partijen zullen zoveel mogelijk trachten geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze overeenkomst in onderling overleg te regelen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra gemeente of inzamelaar van mening is dat er een geschil bestaat en daarvan de wederpartij per aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld.

2.    Indien desalniettemin tussen partijen geen overeenstemming ten aanzien van een geschil kan worden bereikt, zal dit geschil voorgelegd worden aan de arrondissementsrechtbank te Middelburg.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten, garanties of verklaringen, leveringen of diensten tussen gemeente en inzamelaar zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan het Nederlands Recht.