Info Goes week 9 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 9. Deze zijn op woensdag 1 maart 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-02-2023

OMG-2023-0166

Tiendendreef (kavel 7) te Goes

het bouwen van een tiny house

20-02-2023

OMG-2023-0163

Landweg 13A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een mantelzorgunit

21-02-2023

OMG-2023-0170

Oude Rijksweg 77B te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een overkapping

21-02-2023

OMG-2023-0169

Goese Dieplaan 33 te Goes

het bouwen van een bijgebouw

21-02-2023

OMG-2023-0168

Landweg 13A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een mantelzorgunit

22-02-2023

OMG-2023-0172

Heernisseweg 32 te Goes

het vervangen van de kozijnen door kunststof

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-2-2023

OMG-2022-0875

Ambachtsweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het herbouwen van een bedrijfspand

17-2-2023

OMG-2023-0065

Saartje Arnoldistraat 4 te Wilhelminadorp

het realiseren van een uitrit

20-2-2023

OMG-2022-0982

Oostsingel 42 te Goes

het realiseren van een uitbouw op de eerste verdieping en het doortrekken van het bestaande platte dak

20-2-2023

OMG-2022-1042

Ringbaan West 2B te Goes

het aanpassen van de reclamemast

21-2-2023

OMG-2022-1028

Oostwal 85 en 87 te Goes

het samenvoegen van twee woningen

22-2-2023

OMG-2023-0102

Hoofdstraat 32 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel

24-2-2023

OMG-2022-0954

Hudsonweg 1 te Goes

het bouwen van een woning

24-2-2023

OMG-2023-0051

Papegaaistraat 2C, 2D en 2E te Goes

het veranderen van de brandscheiding

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-1000

Burgemeester Hackstraat 2 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een opbouw op de bestaande aanbouw van de woning

3 april 2023

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0523

Fluitekruidstraat 71 tot en met 83 te Goes

het bouwen van zeven patiowoningen


De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf woensdag 1 maart 2023 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-2-2023

OOW-2023-134

Dresselhuisstraat 7 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 13 februari tot en met 10 maart 2023

20-2-2023

OOW-2023-137

Van Karnebeekstraat 10 te Goes

het plaatsen van een container van 20 februari tot en met 31 maart 2023

21-2-2023

OOW-2022-672

Zusterstraat 4 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 31 maart 2023

21-2-2023

STP-2023-143

Oostwal te Goes

het plaatsen van een mobiele stembus op 15 maart 2023

21-2-2023

OOW-2023-132

Wijngaardstraat 16 te Goes

het plaatsen van een steiger van 23 februari tot en met 16 maart 2023

23-2-2023

OOW-2023-144

Heernisseweg 128 te Goes

het plaatsen een container van 24 tot en met 27 februari 2023

23-2-2023

OOW-2023-147

Nieuwstraat 74 te Goes

het plaatsen van een kraan op 2 maart 2023

23-2-2023

OOW-2023-151

M.A.de Ruijterlaan 20 te Goes

het plaatsen van een betonwagen op 27 maart 2023

24-2-2023

OOW-2023-148

Zuidvlietstraat, Westsingel en Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 2 maart 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-2-2023

ALC_O-2022-679

Geldeloozepad 5 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens G.O.E.S. - Kloetinge op 24 maart 2023

22-2-2023

ALC_O-2023-016

Olympiastraat 4 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Gestoord op 24 maart 2023

23-2-2023

EVG-2022-555

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor de Grote Spirituele Westlicht Beurs op 20 mei 2023

23-2-2023

EVG-2022-696

Olympiastraat 4 te Goes

een evenementenvergunning voor FIJN Outdoor - 10 YEARS op 25 maart 2023

23-2-2023

ALC_O-2022-697

Olympiastraat 4 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens FIJN Outdoor - 10 YEARS op 25 maart 2023

23-2-2023

EXH-2021-415

Gasthuisstraat 22 te Goes

een exploitatievergunning voor de tijdelijke uitbreiding van een terras

23-3-2023

ALC_V-2021-416

Gasthuisstraat 22 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor de tijdelijke uitbreiding van een terras

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Shields, K.D.

10-03-1982

Mustafa Mohammed Abdallah Abd-El-Kader

11-11-1976

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum

Sumchenko, V.

24-12-2002

20-01-2023

Kovalenko, S.

08-06-1980

20-01-2023

Trubchaninova, A.

27-09-2004

20-01-2023

Bondarevskyi, O.

02-08-1996

20-01-2023

Rutkovska, A.

26-11-1999

20-01-2023

Constantin, E.C.

28-12-2002

20-01-2023

Chukhmara, S.

29-09-1955

20-01-2023

Ovdiienko, N.

01-10-1960

20-01-2023

Harmash, S.

15-08-1996

27-01-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.