Info Goes week 8 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 8. Deze zijn op woensdag 21 februari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
11 februari 2024Z2024-00000398Kolveniershof 68 te Goes

het plaatsen van een glasscherm in

een open ruimte van de muur van het terras

13 februari 2024Z2024-00000414Dusseldorpstraat 45 te Goeshet transformeren van een lokaal tot een wijkleercentrum met een nieuwe ingang in de gevel
18 januari 2024Z2024-00000426Klokstraat 9 te Goeshet plaatsen van raambelettering
14 februari 2024Z2024-00000434Ossenhoofdstraat 7-9 te Goeshet bouwen van een losstaande berging in de achtertuin

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 februari 2024Z2023-00001945Doornestraat 9I en 9J te Goeshet uitbreiden van de bestaande bedrijfsunits
14 februari 2024Z2023-00001953Zandweg 12 te Kattendijkehet bouwen van een schuur met overkapping
14 februari 2024Z2023-00001751Gravenhof 4 te Goeshet vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
OMG-2022-0820Noordeinde 6 te Kloetingehet bouwen van een woning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 22 februari 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
14 februari 2024 Z2024-00000376Rijfelstraat 1 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker en een rolsteiger van 19 februari tot en met 1 juni 2024
14 februari 2024Z2024-00000394Van Goghstraat 87 te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer van 9 februari tot en met 7 maart 2024
14 februari 2024Z2024-00000407Nieuwe Diep 60 te Goeshet plaatsen van een container van 12 februari tot en met 13 februari 2024
14 februari 2024Z2024-00000408Kreukelmarkt 33 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 14 februari 2024
14 februari 2024Z2024-00000412Kamperfoeliestraat ong. en Leliestraat ong. te Goeshet parkeren van een voertuig op 16 en 21 februari 2024
14 februari 2024Z2024-00000054Rimmelandstraat 3 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak alcohol tijdens Koningsdag op 27 april 2024
15 februari 2024Z2024-00000367De Spinne 46 te Goeseen plantjes/tuinmarkt op 10 april 2024
15 februari 2024Z2024-00000431Henry Dunantstraat ong. te Wolphaartsdijkhet plaatsen van glasbokken en afvalcontainers van 5 februari tot en met 8 maart 2024
15 februari 2024

Z2024-00000430

 

Rooseveltlaan ong. te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 15 maart 2024
15 februari 2024Z2024-00000436Rembrandtlaan 25 te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer van 14 februari tot en met 7 maart 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
9 februari 2024EVG-2023-745Centrum Goeseen evenementenvergunning voor de Zeeuwse Keverdag op 9 juni 2024
14 februari 2024Z2024-00000290Grote Markt Goeseen evenementenvergunning voor Muziekfestival4You op 25 mei 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Lysienkov, V. 06-03-200523-01-2024
Pina, E. 17-05-199723-01-2024
Astafiev, V. 01-11-195823-01-2024
Andrade Kochem, G. 03-08-199823-01-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats 

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

- De Zouterij 6, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (14 februari 2024) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning voor bouwen woning Noordeinde 6 te Kloetinge

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een woning aan het Noordeinde 6 in Kloetinge. Dit is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo. In vergelijking met het ontwerp zijn enkele onderzoeken geactualiseerd.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Kloetinge’, omdat de woning staat op gronden waar alleen een schuur is toegestaan. Met de verleende omgevingsvergunning wijken we af van het bestemmingsplan.

Van 22 februari tot en met 3 april 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal inzien kan, wanneer nodig, ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden vanaf 23 februari 2024 gedurende zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De omgevingsvergunning treedt in werking vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voornemen verkoop gemeentegrond

De gemeente Goes maakt bekend dat ze van plan is om een strook gemeentegrond aan het Jim Morrisonpad te verkopen aan de toekomstige eigenaren van Jim Morrisonpad 9. Het gaat om een strook gemeentegrond ter grootte van ongeveer 105 m2 die bestemd is als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier, emailadres: l.tavenier@goes.nl 

Beleidsregels eenmalige subsidie energielasten 2024

De energieprijzen zijn door meerdere geopolitieke omstandigheden enorm gestegen in 2022 en zijn nog steeds hoog. Dit heeftervoor gezorgd dat meerdere maatschappelijke instellingen moeite hebbenom de energiekosten te kunnen betalen. Om de gevolgen van de energiecrisis tegen te gaan heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes besloten om op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2023 deze beleidsregels vast te stellen.

De beleidsregels eenmalige subsidie energielasten gemeente Goes tredenmet terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024 en gelden voor 2024. De regels treden in werking op de dag na deze bekendmaking. U bekijkt de beleidsregels eenmalige subsidie energielasten 2024 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
22 februariRaadsledenspreekuur 19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
27 februariFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.