Info Goes week 8 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 8. Deze zijn op woensdag 22 februari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-02-2023

OMG-2023-0144

Lindenstraat 17 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis

14-02-2023

OMG-2023-0148

Brugstraat 36 te Wilhelminadorp

het aanpassen van de kozijnen in de voorgevel

14-02-2023

OMG-2023-0147

Noordeinde 5C te Kloetinge

het renoveren van het sportpark Wesselopark

15-02-2023

OMG-2023-0154

Bleekveld te Goes

het rooien en vervangen van een boom

15-02-2023

OMG-2023-0155

Oostwal te Goes

het rooien en herplanten van een boom

15-02-2023

OMG-2023-0152

Zaagmolenstraat te Goes

het rooien en herplanten van drie bomen

15-02-2023

OMG-2023-0153

Westsingel te Goes

het rooien en herplanten van twee bomen

16-02-2023

OMG-2023-0158

Noorddijk 36 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van kunststof kozijnen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-2-2023

OMG-2022-0965

Plein 16 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een woning

14-2-2023

OMG-2022-1025

Lijsterbesstraat 16 te Goes

het verbouwen van een woning

15-2-2023

OMG-2022-1055

Oranjeweg 90 te Goes

het plaatsen van een insteekverdieping voor het realiseren van werk- en stilteplekken

16-2-2023

OMG-2022-0869

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het herinrichten van de bovenverdieping voor het realiseren van een B&B

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0957

Oostsingel 156 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

27 maart 2023

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0837

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ADRZ

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Vanaf 23 februari ligt de verleende omgevingsvergunning en de stukken die daarbij horen voor zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u deze inzien? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 700 of via e-mail: vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden tijdens de genoemde periode van zes weken een gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-2-2023

OOW-2023-113

Lange Achterweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container van 24 februari tot en met 17 maart 2023

15-2-2023

OOW-2023-124

M.A. de Ruijterlaan te Goes

het gebruiken van gemeentegrond vanwege het storten van een vloer op 16 februari 2023

15-2-2023

STP-2023-115

De Spinne te Goes

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip en aanverwante artikelen op dinsdag

15-2-2023

STP-2023-116

Wolfertsplein te Wolphaartsdijk

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip en aanverwante artikelen op woensdag

15-2-2023

STP-2023-117

Frambozenstraat te Goes

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip en aanverwante artikelen op donderdag

16-2-2023

OOW-2023-108

Wissekerkseweg te 's-Heer Arendskerke

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan tot en met 20 februari 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-2-2023

EVG-2022-694

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor het 15 jarig bestaan van Gewoon Lekker Leven op 12 april 2023

15-2-2023

ALC_O-2022-695

Singelstraat 21 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het 15 jarig bestaan van Gewoon Lekker Leven op 12 april 2023

16-2-2023

EVG-2023-013

Kattendijke

een evenementenvergunning voor de Oosterscheldeloop op 1 april 2023

16-2-2023

EVG-2022-678

Geldeloozepad 5 te Goes

een evenementenvergunning voor G.O.E.S. - Kloetinge op 24 maart 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Hryhorian, A.

10-10-1991

Piechowska, I.A.

26-08-1984

Hartman, W.

14-11-1978

Miller, P.

02-03-1976

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Alkhaddad, A.

20-03-1986

20-01-2023

Alkhaddad, O.

28-10-1987

20-01-2023

Alkhaddad, D.

25-10-2016

20-01-2023

Alkhaddad, N.

11-10-2012

20-01-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:
- Bongerd 14, Goes
- Voorstad 76, Goes
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (13 februari 2023) een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen tegen dit verkeersbesluit bij de burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor bouwen 7 patiowoningen hoek Fluitekruidstraat – J.P. Coenstraat te Goes

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen op een braakliggend perceel op de hoek van de Fluitekruidstraat en de J.P. Coenstraat in Goes. Dit is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan ‘Goes West’, omdat voor de gronden een bestemming ‘Maatschappelijk’ geldt. Hierdoor is het bouwen van woningen niet toegestaan. De burgemeester en wethouders zijn van plan om met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 23 februari tot en met woensdag 5 april in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te bekijken op de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer. Digitaal inzien is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij de burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk om vooraf op tijd een afspraak te maken met Tom Bogers via t.bogers@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

27 feb

Presidium

19:30 uur

Stadskantoor Goes, 1.49

28 feb

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.