Info Goes week 6 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 6. Deze zijn op woensdag 7 februari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
25 januari 2024Z2024-00000245Westzijde Anthony Fokkerstraat te GoesHet aanpassen van de afrit A256 1

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
30 januari 2024 Z2023-00001424Kamperfoeliestraat 98, 100, 102, 104 en 106 te Goeshet bouwen van 5 woningen
30 januari 2024Z2023-00001824Frans den Hollanderlaan 13 te Goeshet uitbreiden van de woning aan de achterzijde
30 januari 2024Z2023-00001618Houtkade 20c te Goeshet bouwen van een loods met een bedrijfswoning
31 januari 2024Z2023-00001807Oostmolenweg 104 te Goeshet renoveren van de gevels en het dak
31 januari 2024Z2023-00001813Amundsenweg 37 te Goeshet renoveren van de gevels van het bedrijfspand
31 januari 2024Z2023-00001843Tervatenseweg 1 te Goeshet bouwen van een wagenschuur
1 februari 2024Z2023-00001506Van Doornestraat 9A tot en met 9J te Goeshet realiseren van 10 bedrijfsunits
1 februari 2024Z2023-00001808Nieuwstraat 4 te Goeshet plaatsen van een berging in de achtertuin

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 februari 2024Z2023-00001829Columbusweg 26 te GoesHet plaatsen van een verlicht sign op de gevel

Tegen een ingetrokken vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
30 januari 2024Z2024-00000214Johnsonlaan/Rooseveltlaan te Goeshet plaatsen van onder andere containers van 22 januari tot en met 23 februari 2024
1 februari 2024Z2024-00000164Singelstraat te Goeshet plaatsen van een kunstwerk van 4 tot en met 10 oktober 2024
1 februari 2024Z2024-00000295Piccardtstraat 36 te Goeshet plaatsen van een kar en een afvalcontainer van 15 februari 2024 tot en met 8 maart 2024
1 februari 2024Z2024-00000304Nieuwstraat 30 te Goeshet gebruiken van gemeentegrond voor het afleveren van cement op 26 maart 2024
2 februari 2024Z2024-00000113Grote Markt te Goeseen standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam van 1 november tot en met 30 november 2024
2 februari 2024Z2024-00000303Ch. de Bourbonweg 1-20 te Goeshet inrichten van een bouwplaats van 19 februari 2024 tot en met 31 januari 2025

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
26 januari 2024EVG-2023-776Grote Maria of Magdalena Kerk Singelstraat 21 te Goeseen evenementenvergunning voor Broederliefde Live op 16 maart 2024
31 januari 2024ALC_O-2023-775Grote Maria of Magdalena Kerk te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Thank Goes it's Friday op 15 maart 2024
31 januari 2024EVG-2023-772M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes en Troelstralaan 1 te Goesopen dag gemeente Goes op 2 maart 2024
31 januari 2024ALC_O-2023-777Grote Maria of Magdalena Kerk te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Broederliefde Live op 16 maart 2024
31 januari 2024Z2024-00000154Singelstraat 21 te Goeseen ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens concert op 23 februari 2024
2 februari 2024Z2024-00000134Singelstraat 21 te Goeseen concert van Jan Vayne op 23 februari 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats 

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

 • Karel Doormanstraat 4, Goes
 • Couwervestraat 34, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (31 januari 2024) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving van verkoop en/of zakelijke rechten op onroerende zaken

Met deze kennisgeving geven we uitvoering aan de publicatieverplichting, zoals verwoord in het arrest van de Hoge raad van 26 november 2021 (Didam-arrest ECLI:NL:HR:2021:1778).

Motivering

Gemeente Goes is voornemens om ten westen van Wilhelminadorp grootschalige woningbouw te ontwikkelen op 15,8 ha landbouwgrond, nu in eigendom van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (hierna: KMWP). Gemeente Goes wil in het kader van het consequent gevoerde actieve grondbeleid beschikken over het eigendom van de grond om zo optimaal de regie te kunnen voeren over de woningbouwontwikkeling. Gezien het vorenstaande is onderdeel van de verwerving door de gemeente van bedoelde 15,8 ha dan ook een kavelruil, waarbij de gemeente Goes 42.36.70 ha inbrengt om in eigendom over te dragen aan de KMWP. Door de inbreng van deze oppervlakte ontstaat er ruimte om een vrijwillige kavelruil met andere partijen op gang te brengen. Dit zorgt voor een verbeterde strategische grondpositie voor de gemeente Goes. Het gaat om de volgende percelen aan de Westeweg, Nieuweweg en Stadseweg te ’s-Heer Hendrikskinderen:

Percelen kadastraal bekend gemeente Goes, sectie W, nummers:

 • 193, groot 2.76.20 ha
 • 192, groot 0.89.00 ha
 • 191, groot 1.89.40 ha
 • 190, groot 1.69.40 ha
 • 189, groot 0.53.10 ha
 • 184, groot 3.28.70 ha
 • 183, groot 7.50.90 ha
 • 328, groot 9.51.90 ha (gedeeltelijk)
 • 212, groot 0.30.80 ha
 • 173, groot 4.70.40 ha
 • 174, groot 0.28.40 ha
 • 89, groot 4.33.90 ha
 • 76, groot 1.23.80 ha
 • 111, groot 1.37.10 ha
 • 112, groot 1.08.80 ha
 • 101, groot 0.94.90 ha 

Totaal 42.36.70 ha

De gemeente Goes verbindt aan de hiervoor omschreven overdracht van de 42.36.70 ha de voorwaarde dat de KMWP op hetzelfde tijdstip de door de gemeente benodigde gronden, ter grootte van 15,8 ha gelegen aan de Westzijde van Wilhelminadorp, in eigendom overdraagt. De door de gemeente Goes in eigendom te verkrijgen gronden van 15,8 ha worden tot het moment dat de woningbouw zal starten geliberaliseerd verpacht aan de KMWP. 

De gemeente is met het oog op het voorgaande tot de slotsom gekomen dat voor het aangaan van de koopovereenkomst voor de levering van de 42.36.70 ha en de daaruit voortvloeiende grondruil redelijkerwijs mag worden aangenomen dat voor de uit te geven grond slechts één gegadigde in aanmerking komt, te weten de KMWP, omdat uitsluitend deze partij kan voldoen aan de door gemeente gestelde voorwaarde dat de KMWP op het moment van de gronduitgifte de door de gemeente benodigde gronden gelegen aan de Westzijde van Wilhelminadorp aan de gemeente in eigendom overdraagt. 

De gemeente Goes is ook van oordeel dat haar voornemen past in de mate van beleidsvrijheid die haar bij de beslissingen als de onderhavige toekomt. 

Reageren

Kunt u zich niet vinden in het bovengenoemde voornemen en ziet u zich als een gekwalificeerd gegadigde partij? Dan dient u binnen 20 werkdagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding aan te spannen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant onder vermelding van “Reactie op voornemen aangaan kavelruil met de KMWP”. Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Indien een dergelijk geding niet binnen de gestelde termijn aanhangig is gemaakt, zullen bovengenoemde percelen ten behoeve van de kavelruil beschikbaar worden gesteld.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen P. Wielhouwer, medewerker Grondzaken, via het telefoonnummer 06-34514826 of via het e-mailadres p.wielhouwer@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
7 februariInstallatie nieuwe burgemeester19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
8 februariAgendacommissie19:00 uur 

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.