Info Goes week 6

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 6. Deze zijn op woensdag 9 februari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-01-2022

OMG-2022-0087

Overhofweg 1 te Wolphaartsdijk

het kappen van een boom

01-02-2022

OMG-2022-0095

Bergweg 4 te Goes

het plaatsen van een pannakooi

01-02-2022

OMG_INT-2022-0088

Heulmeetken 16 te Goes

intrekking OMG-2019-0525

02-02-2022

OMG-2022-0101

Muidenweg 17 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel

03-02-2022

OMG-2022-0107

Dorpsstraat 3 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

03-02-2022

OMG-2022-0108

van Maelstedestraat 16 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een woning

03-02-2022

OMG-2022-0105

Stationspark te Goes

het bouwen van een kantoorpand

04-02-2022

OMG-2022-0110

Domeinplaatweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

04-02-2022

OMG-2022-0112

Grote Markt 10 te Goes

het plaatsen van een F1-wagen

04-02-2022

OMG-2022-0111

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van een verleende vergunning voor noodopvang

05-02-2022

OMG-2022-0113

Albert Joachimikade 3 te Goes

het plaatsen van nieuw glas

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

31-1-2022

OMG-2021-1195

Heulmeetken 16 en 18 te Goes

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning

2-2-2022

OMG-2022-0046

Singelstraat 21 te Goes

het tijdelijk plaatsen van een stellage voor een buitenexpositie

2-2-2022

OMG-2022-0028

Frank van Borsselenstraat 23 te 's-Heer Hendrikskinderen

het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

4-2-2022

OMG-2022-0034

Jan van Tourainestraat 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-2-2022

OMG-2019-0525

Heulmeetken 16 te Goes

het bouwen van een woning

Tegen een ingetrokken vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0291

Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk

het verlengen van vleeskuikenstallen

OMG-2021-0330

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

het bouwen van een wagenschuur

Met ingang van 9 februari 2022 is de ontwerpbeschikking met de stukken die daarbij horen voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het verlengen van vleeskuikenstallen, Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk vanaf 10 februari 2022 en de bijbehorende stukken voor zes weken digitaal te vinden zijn via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBG01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

De ontwerpbeschikking gaat over het verlengen van de vleeskuikenstallen op het perceel Bokkeweg 6 in Wolphaartsdijk.   

Tijdens de genoemde termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbeschikking in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode mag u contact opnemen met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2D 's-Heer Hendrikskinderen’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2D 's-Heer Hendrikskinderen’ en het beeldkwaliteitsplan Hendriksplaza op 23 december 2021 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van het perceel Nieuwe Rijksweg 2D, het voormalige tuincentrum ‘Hendriksplaza’. De locatie wordt

  • aan de noordkant begrensd door de Nieuwe Rijksweg;
  • aan de oostkant door het perceel Nieuwe Rijksweg 2B;
  • aan de zuidkant door de Jacoba van Beierenstraat en het nieuwe plan Jacobahof en
  • aan de westkant door een groenstrook.

Het bestemmingsplan maakt het realiseren van dertig woningen mogelijk. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling zo gewijzigd dat:

  • de ontsluiting van de woningen in de toelichting van het bestemmingsplan verder in beeld is gebracht.

Verder hebben burgemeester en wethouders op 12 oktober 2021 voor de woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld. Dit omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de N664 (Nieuwe Rijksweg) en de N256 (Deltaweg) op de woningen wordt overschreden.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH11-VG99. Het beeldkwaliteitsplan maakt als bijlage onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is van 10 februari 2022 voor zes weken in te zien en digitaal te vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Belanghebbenden hebben vanaf 11 februari 2022 zes weken de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Omdat het plan voorziet in een gebiedsontwikkeling van meer dan elf woningen in een aaneengesloten gebied, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden die beroep instellen de beroepsgronden in het beroepschrift moeten opnemen. En dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer aan te vullen zijn.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-12-2021

M-ACT210702

Oranjeplaatweg 4A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van portacabins

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-2-2022

OOW-2022-063

Parkweg 13 te Goes

het plaatsen van een container er bigbags van 2 februari tot en met 4 maart 2022

2-2-2022

OOW-2022-059

Beethovenlaan 16 te Goes

het plaatsen van een container van 2 tot en met 4 februari 2022

3-2-2022

OOW-2022-065

Fransen van de Puttestraat 29 en 30 te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 3 februari tot en met 1 september 2022

4-2-2022

OOW-2022-067

Lange Kerkstraat 36 te Goes

het plaatsen van een steiger 7 tot en met 21 februari 2022

4-2-2022

OOW-2022-066

Lange Kerkstraat 31 te Goes

het plaatsen van een container op 7 februari 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-2-2022

EVG-2021-555

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor Thank Goes it's Friday op 11 maart 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

10 febr

Agendacommissie

19:00 uur

Stadskantoor

10 febr

Besluitvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.