Info Goes week 51

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 51. Deze zijn op woensdag 21 december 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-12-2022

OMG-2022-1016

Hoofdstraat 25 te Wolphaartsdijk

het herinrichten van de voormalige supermarkt

14-12-2022

OMG-2022-1018

Geldeloozepad (sectie A 3870) te Goes

het uitbreiden van het trainingsterrein

14-12-2022

OMG-2022-1020

John Lennonlaan 30 te Goes

het bouwen van een overkapping

15-12-2022

OMG-2022-1021

Koningin Julianastraat te Kloetinge

het kappen van zilveresdoorns

15-12-2022

OMG-2022-1025

Lijsterbesstraat 16 te Goes

het verbouwen van een woning

16-12-2022

OMG-2022-1029

Deltastraat 2 te Kattendijke

het bouwen van vijf woningen

16-12-2022

OMG-2022-1026

Keizersdijk en Ravelijn de Grenadier

het kappen van een boom

16-12-2022

OMG-2022-1028

Oostwal 85 en 87 te Goes

het samenvoegen van twee woningen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-12-2022

OMG-2021-0476

Hoofdstraat 37 en 37A te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een verleende vergunning
(het uitbreiden van een supermarkt)

12-12-2022

OMG-2022-0940

Hoofdstraat 31 te Wolphaartsdijk

het veranderen van de achtergevel

13-12-2022

OMG-2022-0772

Eisenhowerstraat 1 te Goes en omstreken

het plaatsen van een dakkap voor een luchtwarmtepomp

14-12-2022

OMG-2022-0966

Geldeloozepad te Goes

het plaatsen van een bouwwerk met als doel een ontmoetingsplek

16-12-2022

OMG-2022-0737

Hudsonweg 7 en 7A te Goes

het bouwen van een bedrijfswoning met een loods

Rectificatie:
In de publicatie van week 46 is een verkeerde nummering van de panden vermeld bij de verleende omgevingsvergunning OMG-2022-0600. De juiste nummering is Fort Oriental 24 en Houtkade 20E te Goes.

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0837

’s-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ADRZ

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 22 december voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-12-2022

OOW-2022-672

Zusterstraat 4 te Goes

het plaatsen van een steiger van 16 januari tot en met 28 februari 2023

14-12-2022

OOW-2022-673

Van Dusseldorpstraat 48 te Goes

het plaatsen van een bouwkraan op 20 december 2022

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-12-2022

EVG-2022-602

Wesselopark Kloetinge en omstreken

een evenementenvergunning voor de Wandel en ATB toertocht VV Kloetinge op 14 januari 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Pinheiro Cruz, A.C.

03-01-1998

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Lawniczak, M.

12-06-1998

08-11-2022

Helden, van S.

04-04-1995

08-11-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Gemeentelijke diensten op maandag 26 december gesloten

In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke diensten maandag 26 december gesloten. De gemeentelijke diensten zijn maandag 2 januari pas vanaf 10:45 uur geopend. Bel alleen voor spoedgevallen buiten kantooruren naar de calamiteitentelefoon (06-53 298 141).

Bespaarhuis tijdelijk dicht

Het Bespaarhuis aan de Lijnbaan in Goes is op dinsdag 27 december en op dinsdag 3 januari gesloten. U bent op dinsdag 10 januari weer van harte welkom met al uw vragen over energie besparen en duurzaam wonen en leven. Het Bespaarhuis is komend jaar iedere dinsdag tussen 15:00 en 20:00 uur geopend. Loop gerust eens binnen of kijk op www.goes.nl/bespaarhuis.

Stadswinkel

De Stadswinkel aan de Singelstraat in Goes is dinsdag 27 en donderdag 29 december gesloten.

Gewijzigde ophaaldag afval en oud papier maandag 26 december

We halen op maandag 26 december geen restafval op in Goese Meer, Kattendijke, Wilhelminadorp, Buitengebied, Mannee, Goes-West, Het Sas en Goese Schans. De gewijzigde ophaaldag is dinsdag 27 december. Ook nemen we geen gft-afval mee in de verzamelroute bij de hoogbouw. De gewijzigde ophaaldag is donderdag 29 december.

We halen op maandag 26 december geen oud papier op in Goes-Oost (vierde maandag overdag en maandagavond), Overzuid en Ouverture. De gewijzigde ophaaldag voor de maandagroute (overdag) is woensdag 28 december overdag. Voor de maandagroute (avond) is dat woensdag 28 december in de avond.

Parkeren

De gemeenteraad heeft op donderdag 17 november de ‘Verordening parkeerbelastingen Goes 2023’ (inclusief de daarbij horende tarieventabel) vastgesteld. Het is daarnaast mogelijk om uw parkeervergunning te verlengen. Had u in 2022 een parkeervergunning? Verleng deze dan zelf eenvoudig via www.goes.nl/parkeervergunning. U heeft tot en met zondag 1 januari de tijd om dit te doen. Bent u in het bezit van dagdeelkraskaarten met een einddatum of jaartal? Deze blijven ook in 2023 geldig.

U parkeert vanaf zondag 25 december tot en met zondag 1 januari gratis op straat. In de parkeergarage Centrum geldt in deze periode een tarief van een euro per keer (dus ongeacht hoelang u parkeert). Wilt u in het vergunninghoudersgebied parkeren? Dan moet u wel een parkeervergunning hebben of dagdeelkraskaarten gebruiken.

Afsluiten containers en prullenbakken

Voor ieders veiligheid en om schade aan wijkcontainers en prullenbakken te voorkomen, sluiten we een deel hiervan tijdens de jaarwisseling af:

 • De ondergrondse- en bovengrondse restafvalcontainers die met een pasje openen, sluiten we op zaterdag 31 december om 18:00 uur. Ze zijn op zondag 1 januari om 06.00 uur weer open.
 • Alle kunststofcontainers en glascontainers sluiten we in de loop van zaterdag 31 december af. Ze zijn op maandag 2 januari weer open.
 • De prullenbakken in het centrum (binnenstad) sluiten we in de loop van zaterdag 31 december af. Ze zijn op maandag 2 januari weer open.
 • De textielcontainers zijn op zaterdag 31 december afgesloten en op maandag 2 januari weer open.

Wij vragen u vriendelijk om geen afval naast de containers te plaatsen als deze afgesloten zijn. Breng uw afval op tijd weg of bewaar het tot en met maandag 2 januari.

Kerstboomactie

Alle inwoners hebben in week 1 en 3 van 2023 de mogelijkheid om op de ophaaldag van de gft-containers hun kerstboom aan te bieden. Ze mogen deze naast de container plaatsen, niet ertegen of erin. Bent u niet in de gelegenheid om dit te doen? Breng dan zelf uw kerstboom naar de milieustraat. Deze is open van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 15:00 uur. Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van de milieustraat gewijzigd. Kijk voor meer informatie op www.zrd.nl. Inwoners in het buitengebied willen wij vragen de kerstboom in stukken te knippen en deze in de gft-container te doen.

Vuurwerkvrije zones

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij eerder zestien vuurwerkvrije zones hebben aangewezen. In deze zones is het van 31 december 18:00 uur tot en met 1 januari 02:00 uur verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken. Het gaat om de volgende locaties en gebieden:

 • Winkelcentrum de Bussel, Goes;
 • Winkelcentrum de Spinne, Goes;
 • Hospice Het Clarahofje, Goes;
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes;
 • Zorgcentrum Rehoboth, Goes;
 • Zorgcentrum Gasthuis, Goes;
 • Zorgcentrum Randhof, Goes;
 • Zorgcentrum Ter Weel, Goes;
 • Zorgcentrum Ter Valcke, Goes;
 • Zorgcentrum Poelwijck, ’s-Heer Arendskerke;
 • Woonzorgcomplex Meuleweie, Wolphaartsdijk;
 • Sportpark ’t Schenge, Goes;
 • Kinderboerderij De Hollandsche Hoeve, Goes;
 • Stadsboerderij Kom us kieke, Goes;
 • Het Hertenkamp, Goes;
 • Dierenasiel De Bevelanden, Goes.

Uitgave bouwkavel Hudsonweg

Gemeente Goes maakt bekend dat ze aan de Hudsonweg 24 in Goes een bouwkavel uitgeeft voor het bouwen van een bedrijfshuisvesting. Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u interesse? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mevrouw Yolanda Pronk (medewerker grondzaken) via y.pronk@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • Uw interesses instellen;
 • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

22 dec

Agendacommissie

19:00 uur

 

22 dec

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor de agenda en actuele informatie onze website in de gaten, goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.