Info Goes week 50 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 50. Deze zijn op woensdag 13 december 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
30 november 2023Z2023-00001744Koninginneweg 38 te Goeshet plaatsen van een overkapping aan de zijkant van de woning
1 december 2023Z2023-00001750Kasteelstraat 23 te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een woning
1 december 2023Z2023-00001749Molendijk 10 te Wolphaartsdijk het uitbreiden van een woning
30 november 2023 Z2023-00001742Fluitekruidstraat 8 te Goes het plaatsen van een tiny house 
3 december 2023Z2023-00001752Patijnweg 70 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen in de tuin
1 december 2023 Z2023-00001751Gravenhof 4 te Goeshet vervangen van enkelglas door nieuwe kozijnen voorzien van dubbelglas
1 december 2023Z2023-00001748Stationspark ong. te Goeshet bouwen van een nieuw kantoorpand
29 november 2023Z2023-00001722Villa-Novastraat, Burg. van Oeverenstraat en Frederiksstraat te Wolphaartsdijkhet aanleggen van een nieuw gemengd riool en regenwaterleiding
4 december 2023Z2023-00001761Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een zwemplateau/dijkovergang/steiger Wolphaartsdijk
4 december 2023Z2023-00001762Tiendendreef ong. te Goes (Kavel 5)het bouwen van een tiny house
6 december 2023Z2023-00001785Zilveren Schoe 5 te Goeshet bouwen van een carport en overkapping

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 november 2023Z2023-0000361Repelweg te Goeshet aanleggen van middenspanningskabels
1 december 2023Z2023-00000935's-Heer Hendrikskinderendijk te 117 Goeshet bouwen van een nieuwbouw Brandweerpost Goes-West
5 december 2023Z2023-00000917Monnikendijk 24 te Kattendijkehet bouwen van een nieuwbouw woning
5 december 2023Z2023-00001255Witte Paardstraat 3 te Goeshet verbouwen van bestaande winkelpand naar studio en appartementen
7 december 2023

Z2023-00001271

 

Goese Dieplaan 47 te Goes

 

het bouwen van een nieuwbouw woning

 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
4 december 2023GHO-2023-750Ganzepoortstraat 20 te Goeshet verlenen van een ontheffing voor Kennisgeving incidentele ontheffing festiviteit (geluidshinder / sluitingstijd) LUX boardshop koopzondag 24 december 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
4 december 2023EVG-2023-698KV TOGO te Goesevenementenvergunning voor rommelmarkt Schenge Goes op 6 juli 2024
7 december 2023EVG-2023-704Zeelandhallen te Goesevenementenvergunning voor De Avond van Goes op 26 januari 2024
5 december 2023EVG-2023-648Zeelandhallen te Goesevenementenvergunning voor Supercross Goes 2024 op 19 en 20 januari 2024
7 december 2023ALC_O-2023-705Da Vinciplein 1 te Goesalcoholontheffing voor De Avond van Goes op 26 januari 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. De volgende meldingen zijn binnengekomen:

datum verzendingzaaknummerlocatie  omschrijving
1 december 2023GHO-2023-746Voorstad 17 te Goeskerst meezingavond op 15 december 2023
1 december 2023GHO-2023-747Voorstad 17 te Goesmuziekavond op 29 december 2023
1 december 2023GHO-2023-748Voorstad 17 te Goes Kerstbijeenkomst bedrijf op 21 december 2023

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Groenbast, H.B.R. 18-05-1987
Andrew, P.05-03-1980

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Beeke, C.I.25-04-198508-11-2023
Sadowski K.T. 04-07-198007-11-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Riethoek’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Riethoek’ van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGZ29-ON99. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk Riethoek is een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht en dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is de situatie zoals deze in de huidige bestemmingsplannen is opgenomen, aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is verleend. Ook zijn onjuistheden hersteld. Bestaande rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd in het nieuwe bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Riethoek en zal de huidige, deels verouderde, bestemmingsplannen vervangen.

Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken met Tom Bogers via t.bogers@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
19 decemberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.