Info Goes week 49

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 49. Deze zijn op woensdag 7 december 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-11-2022

OMG-2022-0968

Albert Joachimikade te Goes

het plaatsen van een damwand

28-11-2022

OMG-2022-0969

Korte Kerkstraat 17 te Goes

het verbouwen van appartementen

29-11-2022

OMG-2022-0971

Klein Frankrijk 31 te Goes

het realiseren van een textielwasserette

30-11-2022

OMG-2022-0982

Oostsingel 42 te Goes

het realiseren van een uitbouw op de eerste verdieping en het doortrekken van het bestaande platte dak

01-12-2022

OMG-2022-0985

Lange Vorststraat 71 te Goes

het splitsen van een woning

01-12-2022

OMG-2022-0989

Nieuwstraat 6 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

02-12-2022

OMG-2022-0991

Kapelseweg 61A te Kloetinge

het bouwen van een bedrijfsloods

04-12-2022

OMG-2022-0992

Villa-Novastraat 38 te Wolphaartsdijk

het vervangen van de kozijnen van Villa-Novastraat 38

04-12-2022

OMG-2022-0993

Nieuwstraat 4 te Goes

het verbouwen van een pand

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangst

Zaaknummer

locatie

omschrijving

17-11-2022

W-AOV220576

Aria sectie V, nummer 1491 te Goes

het realiseren van gesloten bodemenergiesystemen

Neem voor vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in gemeente Goes woont in de buurt van of aan:

  • Bankertstraat 13, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van dit verkeersbesluit (30 november 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

28-11-2022

OMG-2022-0825

Zuidweg 9 te Kattendijke

het plaatsen van een hobby-kas

28-11-2022

OMG-2022-0816

Klein Frankrijk 1 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

30-11-2022

OMG-2022-0761

Jacob Valckestraat 13 te Goes

het vervangen van een garagedeur

30-11-2022

OMG-2022-0874

Abel Tasmanstraat 29 te Goes

het uitbreiden van de woning aan de achterkant

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-11-2022

OOW-2022-653

Tulpstraat 34 te Goes

het plaatsen van een container op 2 december 2022

30-11-2022

OOW-2022-654

Leliestraat te Goes

het plaatsen van een container van 1 tot en met 7 december 2022

1-12-2022

GHO-2022-655

Voorstad 17 te Goes

kennisgeving van een incidentele ontheffing voor een festiviteit (geluidshinder/sluitingstijd) op 2 december 2022

2-12-2022

GHO-2022-600

Westhavendijk/Westerschans te Goes

een ontheffing voor het uitvoeren van geluid producerende heiwerkzaamheden van 16 januari tot en met 3 februari 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-11-2022

EVG-2022-633

Noordhoeklaan 90 te Goes

een evenementenvergunning voor een winterfair/braderie

1-12-2022

EXH-2022-436

Opril Grote Markt 8 te Goes

een exploitatievergunning voor restaurant Pommetje

1-12-2022

ALC_V-2022-437

Opril Grote Markt 8 te Goes

een alcoholwetvergunning voor restaurant Pommetje

1-12-2022

ALC_O-2022-656

Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de kerstmarkt op 10 en 11 december 2022

2-12-2022

EVG-2022-568

Binnenstad te Goes

een evenementenvergunning voor Veste Verlicht 2022 op 15, 16 en 17 december 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Kohut, M.

30-04-1994

Rokitenets, O.

12-02-1992

Maksymovych, R.

18-06-1975

Maksymovych, V.

02-11-1998

Dasbasi, T.

01-10-1985

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Tahri, M.

15-12-1994

06-10-2022

Guimaraes Azevedo, J.

02-05-1996

24-10-2022

Tzoglis, A.

26-01-1966

02-11-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verstrekken persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om zowel uw adresgegevens, als om informatie over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens komen vaak automatisch bij overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke organisaties terecht, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Zij nemen beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie.

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden zijn niet te voorkomen, dit is verplicht voorgeschreven. Maar soms verzoeken anderen beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor mag u een verzoek indienen tot geheimhouding van uw gegevens. Het gaat dan om het geven van gegevens aan verplichte externen (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie en aan vrije externen (niet commerciële instellingen, zoals sport‑ en muziekverenigingen of particulieren).

U hebt de mogelijkheid om via de gemeente schriftelijk aan te geven dat instanties geen gegevens over u uit de basisregistratie verstrekken. Doet dat via het invullen van uw Digi-D (www.goes.nl/verstrekkingsbeperking). Heeft u geen Digi-D? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening en dien het verzoek fysiek in. U ontvangt een bevestiging nadat de gemeente het heeft verwerkt.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn gegeven? Vraag dan een schriftelijk overzicht op bij de gemeente. U krijgt het dan binnen een paar weken kosteloos toegestuurd.

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw gegevens kloppen? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening. Over uw rechten en plichten die te maken hebben met de basisregistratie is bij deze afdeling ook een folder beschikbaar.

Strooien bij gladheid

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat u veilig over straat kunt, ook wanneer het gesneeuwd of gevroren heeft. Daarom staan we in de winterperiode dag en nacht klaar om bij (opkomende) gladheid op wegen en fietspaden te strooien. Het is helaas onmogelijk om alle wegen en fietspaden te strooien. We moeten prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Het is dus altijd extra opletten als u met vorst de deur uit gaat. De gemeente spant zich in om gladheid op de primaire routes zoals hoofdwegen, routes voor openbaar vervoer en doorgaande fietspaden te bestrijden. Daarnaast vragen we u om uw steentje bij te dragen door in ieder geval de stoep rondom of langs uw woning goed begaanbaar te houden. Samen houden we Goes veilig. De strooiroutes vindt u op www.goes.nl/strooiroutes.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

8 dec

Besluitvormende raad

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

8 dec

Oordeelsvormende raad

20:00 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor de agenda en actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.