Info Goes week 48 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 48. Deze zijn op woensdag 29 november 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
16 november 2023Z2023-00001639Mecklenburglaan 32 te Goeshet plaatsen van een nieuw dakkapel
20 november 2023Z2023-00001654Oude Rijksweg 46 te 's-Heer Hendrikskinderenhet dak van de schuur vervangen en de draagconstructie verstevigen
20 november 2023Z2023-00001652Dillenburglaan 38 te Goeshet doorbreken van de draagmuur in de woning
20 november 2023Z2023-00001651Garnaetwei 17 te Goeshet naar achter uitbouwen van de woning
20 november 2023Z2023-00001650De Perponcherpolderweg ong. Wolphaartsdijkhet samenvoegen van enkele landbouwpercelen in de Perponcherpolder
19 november 2023Z2023-00001644Verrijn Stuartweg 30 te Goeshet tijdelijk opslaan van Leem
21 november 2023Z2023-00001668Goese Dieplaan 412 te Goeshet plaatsen van transparantie M-View balkonbeglazing
21 november 2023Z2023-00001669Grote Markt 23 te Goeshet bouwen van een kerstpaleis
22 november 2023Z2023-00001677Hoofdstraat ong. Wolphaartsdijkhet bouwen van een nieuwbouwwoning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
21 november 2023Z2023-00001270Ganzepoortstraat 9 te Goeshet bouwen van gevelreclame
21 november 2023Z2023-00001418Nieuwstraat 14 01 te Goeshet verwijderen van een beuk

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
20 november 2023OOW-2023-714Schipperswegeling 13 te Goeshet plaatsen van een container van 10 tot en met 17 november 2023
22 november 2023OOW-2023-738Westsingel 60A-72A te Goeshet plaatsen van een telescoophoogwerker op 23 november 2023
22 november 2023OOW-2023-740Van Hogendorplaan 11 te Goeshet plaatsen van een container van 22 november tot en met 4 december 2023 
23 november 2023OOW-2023-736Oostwal te Goeshet plaatsen van een kraan op 24 november 2023

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
20 november 2023EVG-2023-700Vakantiepark VeerseKreek te WolphaartsdijkWinterfair VeerseKreek op 30 december 2023
17 november 2023EVG-2023-600Singelstraat 21 te GoesKerstmarkt Goes op 9 en 10 december 2023
21 november 2023ALC_O-2023-701Vakantiepark VeerseKreek te WolphaartsdijkOntheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Winterfair VeerseKreek op 30 december 2023
21 november 2023ALC_O-2023-681Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goesontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Kerstmarkt Goes op 9 en 10 december 2023 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid om 12 keer per jaar een ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. De volgende meldingen zijn binnengekomen:

Datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
23 november 2023Z23.167953Veerweg 48 te Wolphaartsdijkincidentele ontheffing festiviteit (geluidshinder / sluitingstijd) voor Kinderdisco Veersekreek op 30 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan ‘Aria-Zuid’, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Aria-Zuid” van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan isdigitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGZ30-ON99. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het zuidelijk deel van de woonwijk Aria in Goes. Het gebied wordt globaal aan de noordzijde begrensd door het Pykeswegje, aan de oostzijde door de ’s-Gravenpolderseweg, aan de zuidzijde door de Maartensweg en aan de westzijde door de Vleugelweg. In het gebied zijn 248 woningen gepland. Ook de beoogde herontwikkeling van boerderij Hof Welgelegen, gelegen aan het Pykeswegje 3, tot hotel maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Ook is voor het plangebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn de welstandsregels opgenomen. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan is te raadplegen als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan via de hierboven vermelde link. 

Verder zijn burgemeester en wethouders van plan om voor een aantal woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen, omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de Rijksweg A58, de N669 (‘s-Gravenpolderseweg) en de Nansenbaan op nieuw te bouwen woningen wordt overschreden. Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 30 november 2023 eveneens gedurende zes weken ter inzage en is digitaal in te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raad van de gemeente Goes. Ook kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Maak voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode een afspraak met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Op 30 november krijgt u een welkomstmail van ‘Berichten over uw Buurt’

Als u 25 jaar of ouder bent en een account heeft in MijnOverheid, krijgt u vanaf 30 november e-mails van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Dit is geen spam maar een nieuwe service van MijnOverheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere aankondigingen in de buurt van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een verbouwing van een huis of het kappen van een boom. 

Met deze e-mails wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. U krijgt maximaal één keer per week een e-mail. Kijk voor meer informatie op: www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/rondom-uw-woonadres

Meer tijd voor plannen Oude Melkfabriek 

De gemeente verlengt de termijn waarbinnen plannen voor de Oude Melkfabriek kunnen worden ingediend, van 10 naar 31 januari 2024. Hiermee gaat de gemeente in op het verzoek van belangstellende ondernemers die de fabriek willen kopen, herontwikkelen én exploiteren. Vanwege de eindejaarsdrukte is het voor hen moeilijk om voor 10 januari een zorgvuldig uitgewerkt plan in te dienen. Een nieuwe functie voor de Melkfabriek is een belangrijke stap om de woonboulevard Marconi aantrekkelijker te maken. Meer informatie staat op www.goes.nl/marconigebied

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
30 novemberInformatiecarroussel19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl