Info Goes week 48

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 48. Deze zijn op woensdag 1 december in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-11-2021

OMG-2021-1177

Hoogewei 18 te Goes

het bestaand kozijn en het gevelpaneel vervangen in kunststof

23-11-2021

OMG-2021-1180

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het opnieuw inrichten van de kelder

23-11-2021

OMG-2021-1181

Dorpsstraat 5 te Kattendijke

het verlengen van de vergunning voor een tijdelijke woonvoorziening

23-11-2021

OMG-2021-1178

Lange Vorststraat 69 en 71 en Witte Paardstraat 5 te Goes

het verbouwen en uitbreiden van de bovenwoningen

25-11-2021

OMG-2021-1191

Oude Notenwei te Goes

het kappen van bomen

25-11-2021

OMG-2021-1190

Oostwal te Goes

het kappen van een boom

26-11-2021

OMG-2021-1194

Kievitlaan 31 te Goes

het aanleggen van een uitrit

26-11-2021

OMG-2021-1193

Goese Meerlaan 20 te Goes

het uitbreiden van een woning

28-11-2021

OMG-2021-1195

Heulmeetken te Goes

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

24-11-2021

OMG-2021-0672

Oostschans 26A tot en met 26D en 26-01 tot en met 26-36 te Goes

het bouwen van bedrijfsunits en garageboxen

24-11-2021

OMG-2021-0893

Kapelseweg 61 te Kloetinge

het slopen van een afgebrande schuur en het uitvoeren van graafwerkzaamheden

24-11-2021

OMG-2021-0972

Albert Joachimikade 11 te Goes

het plaatsen van vijf dakramen

24-11-2021

OMG-2021-0548

Brouwersgang 1 te Goes

het plaatsen van twee buitenunits voor airco

26-11-2021

OMG-2021-0952

Nijverheidsstraat 4 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege zijn verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

datum verzending

zaaknummer

Locatie

omschrijving

26-11-2021

OMG-2021-0386

Statenhof 1 te Goes

het plaatsen van een overkapping

Tegen een van rechtswege verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit op.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0974

Grote Markt 26 te Goes

het brandveilig gebruik van het pand

OMG-2021-0998

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ziekenhuis

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen per 2 december 2021 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen de mogelijkheid om tijdens de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Westerschans fase 2’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Westerschans fase 2’ op 11 november 2021 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het noordelijke deel van de Westerschans, ook wel fase 2 genoemd. Het plangebied ligt in het havengebied direct ten noorden van de Goese binnenstad. De locatie aan de noordzijde is begrensd door het Geldeloozepad en aan de oostkant door het kanaal. En aan de zuidkant door het parkeerterrein bij de Albert Heijn en aan de westkant door de begraafplaats. Het geldende uitwerkingsplan voor de Westerschans maakt op deze locatie verschillende functies mogelijk, waaronder een hotel. Het nieuwe bestemmingsplan laat in vergelijking met het geldende uitwerkingsplan negen extra hotelkamers en veertien extra appartementen toe. Daarnaast verandert het bouwvlak minimaal. En er is sprake van een aanpassing van de bouwhoogte en het toevoegen van extra parkeerplaatsen.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt gewijzigd:

 1. Op de verbeelding is een functieaanduiding ‘horeca tot en met categorie 2’ opgenomen op de plek van de gronden waar men een horecagelegenheid uit categorie 1 en 2 van de Staat van horeca-activiteiten op het oog heeft;
 2. Op de verbeelding is een functieaanduiding ‘horeca van categorie 4’ opgenomen op de plek van de gronden waar men het hotel op het oog heeft;
 3. Op de verbeelding is de opgenomen maximale bouwhoogte van 28 meter gewijzigd in 26 meter en de opgenomen maximale bouwhoogte van negentien meter gewijzigd in zeventien meter;
 4. In artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat er maximaal één horecabedrijf in categorie 1 of 2 met een bruto vloeroppervlakte van maximaal 200 m² is toegestaan;
 5. In artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat woningen niet zijn toegestaan op de onderste drie bouwlagen;
 6. In artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan is een brancheringsregel opgenomen om winkels uit de branche ‘recreatief (mode en luxe)’ te weren;
 7. In artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het aanwezig hebben van minimaal 122 parkeerplaatsen bij de ingebruikname van de bouwwerken en een instandhoudingsverplichting om ervoor te zorgen dat minimaal 122 parkeerplaatsen aanwezig blijven.
 8. In artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen om ervoor te zorgen dat noodzakelijke geluidswerende maatregelen worden uitgevoerd en in stand blijven. Dat betekent dat de balkons een volledig gesloten balustrade van minimaal 1,4 meter hoog en een volledig absorberend plafond (> 0,9) krijgen;
 9. Uit artikel 4.1 sub c van de regels van het bestemmingsplan is het woord ‘horecaterrassen’ geschrapt;
 10. In paragraaf 2.2 van de toelichting op het bestemmingsplan is de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een zevenlaags bouwdeel met een bouwhoogte van maximaal 26 meter verder onderbouwd;
 11. In paragraaf 4.8 van de toelichting op het bestemmingsplan is onderbouwd waarom de afstand tussen hotel en parkeerterrein een aanvaardbare loopafstand is;
 12. Bijlage 6 bij de toelichting op het bestemmingsplan (Akoestisch onderzoek Geluidsbelasting Westerschans fase 2 vanwege industrieterrein en bedrijventerrein Havengebied Goes, van 25 juni 2020) is vervangen door een aangepaste versie van 29 juli 2021;
 13. Bijlage 9 bij de toelichting op het bestemmingsplan (Akoestische rapportage industrielawaai nieuwbouwproject Westerschans fase II te Goes, documentnummer: Rakb787acA0.fa, d.d. 23 december 2020) is vervangen door een aangepaste versie van 10 mei 2021;
 14. Als bijlage bij de toelichting is een akoestisch onderzoek naar de gevolgen van de geluidsbelasting van een horecaterras voor de woon- en leefkwaliteit van omwonenden toegevoegd.

Verder hebben burgemeester en wethouders op 1 juni 2021 voor de huizen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld. Dit omdat deze woningen een geluidsbelasting ondervinden van het gezoneerde industrieterrein Havengebied Goes en van de omliggende wegen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat:

 • vanwege van de bouw van de woningen binnen de geluidszone van het industrieterrein de voorkeursgrenswaarde op de huizen is overschreden en
 • dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het verkeer op de Ringbaan West en de Westhavendijk op de woningen is overschreden.

In afwijking van het ontwerpbesluit is voor de zuidgevel van het gebouw een hogere grenswaarde als gevolg van industrielawaai vastgesteld van 52 dB.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn met ingang van 2 december 2021 voor zes weken in te zien. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGS07-VG99. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van 18 maart 2021 ook voor zes weken ter inzage en is digitaal te vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes.

Met ingang van 3 december hebben belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder in de stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-11-2021

M-ACT210648

van Dusseldorpstraat 38 te Goes

het starten van een tandartspraktijk

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

 • Bergweg 65, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (22 november 2021) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-11-2021

OOW-2021-534

Fluitekruidstraat 24 te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer van 23 november 2021 tot en met 10 januari 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Testbericht NL-Alert 6 december

Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en (klein)kinderen te onderhouden? En wilt u via dit apparaat bij een noodsituatie gealarmeerd en geïnformeerd worden? Zorg er dan voor dat uw mobiel opgeladen is en aanstaat, zodat u ook NL-Alerts ontvangt. Dit is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk aan een grote brand, rookwolken met giftige stoffen of een terroristische aanslag. In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de hand is. En wat u moet doen en waar meer informatie te vinden is. Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon? Dan weet u meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is en wat u moet doen. De overheid zendt maandag 6 december om 12:00 uur een testbericht uit. Ontvangt u dit niet? Dan is uw telefoon niet goed ingesteld.

Kijk voor meer informatie over NL-Alert op www.zeelandveilig.nl/nl-alert.

Verzetten vaccinatieafspraak

Heeft u in de periode tot en met zaterdag 18 december op vrijdag of zaterdag een vaccinatieafspraak in Goes (Da Vinciplein 4)?  

Vanwege sluiting op vrijdag en zaterdag gaat uw afspraak helaas niet door. Wij ontvangen u graag van maandag tot en met donderdag in Goes (Da Vinciplein 4). De afspraak is te verzetten via de landelijke vaccinatie afsprakenlijn, 0800 7070. De GGD heeft iedereen die dit aangaat ook persoonlijk geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op www.ggdzeelandprikt.nl.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.