Info Goes week 47 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 47. Deze zijn op woensdag 22 november 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
1-11-2023Z2023-00001629Lange Vorststraat 18 te Goeshet plaatsen van een naam/uithangbord
12-11-2023Z2023-00001558Anthony Edenlaan 16 te Goeshet vervangen van de kozijnen aan de voorgevel
13-11-2023Z2023-00001564Bergweg 1 te Goeshet inpandig verbouwen van woonzorgcentrum Rehoboth
14-11-2023Z2023-00001586Scottweg 45 te Goeshet mogelijk starten van een detailhandel
15-11-2023Z2023-00001051Lange Vorststraat 40 te Goeshet plaatsen van een haakse lichtbak en doosletter
15-11-2023Z2023-00001620Klein Frankrijk 17 te Goeshet bouwen van nieuwbouw appartementen Leger des Heils
15-11-2023Z2023-00001625Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een mini-camping
15-11-2023Z2023-00001618Houtkade ong. Goeshet bouwen van een nieuwe woning
16-11-2023Z2023-00001628Ketelkade ong. Goeshet realiseren van een steiger en het aanpassen van een steiger bij roeivereniging Scaldis

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
31-10-2023Z2023-00000731Van Doornestraat 2 te Goeshet plaatsen van een PostNL pakket- en briefautomaat 
31-10-2023Z2023-00001054Lange Kerkstraat 12 te Goeshet plaatsen van een nieuw reclamebord op de pui van de winkel
2-11-2023Z2023-00001087Anthony Fokkerstraat te Goeshet aanleggen van een fietstunnel
10-11-2023Z2023-00000812Tiendendreef 18 te Goeshet bouwen van een tiny house
14-11-2023Z2023-00000919Westhavendijk 8 te Wilhelminadorphet kappen van een beukenboom
15-11-2023Z2023-00001197Naereboutstraat te Goeshet rooien en herplanten van bomen
16-11-2023Z2023-00000590's-Heer Hendrikskinderendijk 149 te Goeshet aanbouwen aan de rundveestal voor dierenwelzijn
16-11-2023Z2023-00000800Lange Vorststraat 67A en 69 te Goeshet verbouwen van het pand 
16-11-2023Z2023-00000972Nieuwe Rijksweg 2D het bouwen van een nieuwe woning
16-11-2023Z2023-00000765Voorstad 7A te Goeshet verbouwen en uitbreiden van de woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000624Monnikendijk 61, 4474NC Kattendijkehet isoleren van de buitengevel27 december 2023

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummerlocatieomschrijving
Z2023-00000485Schubertlaan 21 te Goesbrandveilig gebruik – het plaatsen van een berging onder overkapping

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 23 november 2023 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
OMG-2022-0620Opril Grote Markt 11, 13 en Rijfelstraat 4 tot en met 4G te Goeshet verbouwen van de verdiepingen tot acht appartementen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Vanaf 23 november 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u de omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 700 of via vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 23 november januari 2023 zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland -West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5-10-2023Z2023-00006550Nazareth 59B te Wolphaartsdijkwerkplaats met een machinale houtbewerking

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
16-11-2023OOW-2023-733Bierkade 3 te Goeshet verbouwen van het appartement op de begane grond op de locatie
16-11-2023OOW-2023-722Middelburgsestraat 31 te Goeshet plaatsen van een container van 13 november tot en met 27 november 2023
16-11-2023OOW-2023-716Grote Kade 44 te Goeshet plaatsen van een verhuislift op 21 november 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13-11-2023EVG-2023-533Centrum Goeseen evenementenvergunning voor de intocht van sinterklaas in de binnenstad van Goes op 25 november 2023
13-11-2023EVG-2023-656 Centrum Goeseen evenementenvergunning voor Lichtjestour Goes op 22 december 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid om 12 keer per jaar een ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. De volgende meldingen zijn binnengekomen:

datum verzendinglocatieomschrijving
10-11-2023Opril Grote Markt 8 te Goesfestiviteit (geluidshinder) voor Thais Rest. Pommetje op 16 december 2023 tussen 16:00 en 23.00 uur in het eigen pand

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Poppe, R19-07-2000

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Witczak, G.M. 10-11-197418-10-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Belangstelling voor Oude Melkfabriek?

Ondernemers die de Oude Melkfabriek willen kopen en hierin een bedrijf willen beginnen, kunnen hiervoor een plan indienen bij de gemeente. Dit kan tot 10 januari 2024. Voor meer informatie: www.goes.nl/marconigebied.

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Goes maakt bekend dat met ingang van donderdag 23 november tot en met woensdag 6 december 2023 het verzoek van TenneT TSO B.V. aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE, Goes. 

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg en instandhouding van de ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Borsele, Goes en Terneuzen. 

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt via de Afdeling Omgeving & Economie op het telefoonnummer 06-34514837. 

De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Uitnodiging aan rechthebbenden voor de zitting
Artikel 2, vierde lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht biedt iedere rechthebbende de mogelijkheid bezwaren naar voren te brengen, voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een beslissing neemt. 

Daartoe zal een zitting worden gehouden op woensdag 13 december 2023, aanvang 13.30 uur op het provinciehuis van de Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK, Middelburg. De zitting wordt geleid door een door Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland aan te wijzen persoon. De zitting zal worden geleid door de heer F. Chervet, werkzaam bij Provincie Zeeland te Middelburg. 

De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis gesteld.

Binnenkort krijgt u e-mails van ‘Berichten over uw Buurt’

Als u 25 jaar of ouder bent en een account heeft in MijnOverheid, krijgt u vanaf 30 november e-mails van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Dit is geen spam maar een nieuwe service van MijnOverheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere aankondigingen in de buurt van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een verbouwing van een huis of het kappen van een boom. 

Met deze e-mails wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. U krijgt maximaal één keer per week een e-mail. Kijk voor meer informatie op: www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/rondom-uw-woonadres.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
23 novemberBeeldvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl