Info Goes week 46

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 46. Deze zijn op woensdag 17 november in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

08-11-2021

OMG-2021-1129

Manneeweg 4 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

08-11-2021

OMG-2021-1130

Amundsenweg 31 te Goes

het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods en het uitbreiden van de bestaande

10-11-2021

OMG-2021-1137

Evertsenstraat 98 te Goes

het wijzigen van de brandcompartimentering van het kantoorgebouw

10-11-2021

OMG-2021-1138

Kreukelmarkt 8 te Goes

het geschikt maken van een winkelruimte voor lichte horeca

10-11-2021

OMG-2021-1141

Nieuwe Rijksweg 2B te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een praktijkruimte

10-11-2021

OMG-2021-1142

Kapelseweg en omstreken te Goes

het plaatsen van een reclamebord

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

9-11-2021

OMG-2021-0991

Korte Vorststraat 1 en Grote Markt 26 te Goes

het plaatsen van een lichtstraat en het aanpassen van een kozijn

11-11-2021

OMG-2021-0604

Oude Rijksweg 40 te 's-Heer Hendrikskinderen

het isoleren van de buitengevel en het vervangen van kozijnen

11-11-2021

OMG-2021-0962

Oude Rijksweg 50 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van een woning

11-11-2021

OMG-2021-0904

Lange Kerkstraat 5 te Goes

het realiseren van drie appartementen boven de winkel

12-11-2021

OMG-2021-1111

Prins Bernhardstraat 38 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een schuur

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-10-2020

M-ACT200490

Troelstralaan 1 te Goes

het uitbreiden met een stalling voor een tweede brandweerwagen

18-05-2021

M-ACT210335

Scottweg 17 te Goes

het oprichten van een inrichting

18-05-2021

M-ACT210336

Scottweg 17 te Goes

het veranderen van activiteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-11-2021

OOW-2021-515

Korte Kerkstraat 1 te Goes

het plaatsen van een container van 10 november tot en met 31 januari 2022

8-11-2021

STP-2021-514

Diverse locaties gemeente Goes

een standplaatsvergunning voor Delta Energie 9, 10 en 23 februari 2022

8-11-2021

OOW-2021-516

Ringbaan Oost en Ringbaan West te Goes

het plaatsen van informatieborden van 1 december tot en met 30 augustus 2022

8-11-2021

OOW-2021-517

Lange Kerkstraat 36 te Goes

het plaatsen van een container op 10 en 11 november 2021

10-11-2021

OOW-2021-518

Westsingel, Zuidvlietstraat en Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 29 november 2021

10-11-2021

OOW-2021-519

Hollandiaplein te Goes

het plaatsen van een container en een keet van 15 november tot en met 6 december 2021

11-11-2021

GHO-2021-520

Olympiastraat 2 te Goes

Personeelsfeest Bax

12-11-2021

OOW-2021-509

Groene Weidje te Goes

het plaatsen van een kraan op 24 november 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-11-2021

ALC_V-2021-416

Gasthuisstraat 22 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor lunchcafé/Brasserie De Bult

10-11-2021

EXH-2021-415

Gasthuisstraat 22 te Goes

het exploiteren van Lunchcafé/Brasserie De Bult

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verstrekken persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van alle Goese inwoners. Het gaat hierbij om uw adresgegevens en om informatie over uw huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens komen vaak automatisch bij overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke organisaties terecht, voor zover dit noodzakelijk is voor hun werk. Deze instellingen baseren beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie.

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden is niet te voorkomen; dit is verplicht  voorgeschreven. Soms verzoeken echter ook andere mensen om beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor is het mogelijk om geheimhouding van uw gegevens te verzoeken. Het gaat dan om verstrekking aan verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die in beginsel voor alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de ledenadministratie) en aan vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport‑ en muziekverenigingen of particulieren).

U hebt bij de gemeente de mogelijkheid om schriftelijk te verzoeken aan die instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken. Dit verzoek is via DigiD in te vullen (www.goes.nl/verstrekkingsbeperking). Heeft u geen DigiD? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening om het verzoek fysiek in te dienen. Nadat de gemeente uw aanvraag heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn verstrekt? Vraag dan een overzicht (schriftelijk) op bij de gemeente. U krijgt dat binnen een paar weken (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of het klopt? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening. Over uw rechten en plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze is ook op te vragen bij de afdeling Dienstverlening.

Medische regeling afvalstoffenheffing 2021

Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Het is daardoor moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Daarom biedt de gemeente Goes een regeling aan. Deze ‘Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes’ is tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 aan te vragen. De korting wordt dan verwerkt bij uw aanslag voor 2022. U doet de aanvraag hiervoor bij Sabewa. Kijk voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.goes.nl/medische-regeling of neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 14 0113.

Raadsledenspreekuur

De gemeente Goes organiseert op donderdag 25 november van 19:00 tot 19:30 uur in het Stadskantoor opnieuw een raadsledenspreekuur. Dit is een informele bijeenkomst voor inwoners met vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad. U hebt tijdens dit spreekuur de mogelijkheid om:

  • actuele kwesties te bespreken;
  • vragen te stellen aan of misschien kritiek te uiten op de raadsleden;
  • ideeën voor gemeenteraadsleden kenbaar te maken of
  • een aan de gemeenteraad geschreven brief toe te lichten.

De aanwezige raadsleden nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over het besproken onderwerp en ze nemen geen besluiten. Wel wordt er een verslag gemaakt.

Het raadsledenspreekuur vindt voorafgaand aan iedere beeldvormende raadsvergadering plaats. De exacte data leest u in de kalender op goes.raadsinformatie.nl.

U hebt de mogelijkheid om uzelf tot 12:00 uur op de dag van het raadsledenspreekuur aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar b.van.doornum@goes.nl of bel naar 06-51 851 588. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp waarover u in gesprek wilt gaan. En ook uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Strooien bij gladheid

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat u veilig over straat kunt, ook wanneer het gesneeuwd of gevroren heeft. Daarom staan we in de winterperiode dag en nacht paraat om bij (opkomende) gladheid op wegen en fietspaden te strooien.

Het is helaas onmogelijk om heel Goes sneeuwvrij en gladheidsvrij te maken en te houden. We moeten prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Het is dus altijd extra opletten wanneer u met vorst de deur uit gaat. Of u nu loopt, fietst of met de auto bent.

De gemeente spant zich in om gladheid op de primaire routes zoals hoofdwegen, routes voor openbaar vervoer en doorgaande fietspaden sneeuwvrij te bestrijden. Daarnaast vragen we u om uw steentje bij te dragen door in ieder geval het trottoir rondom of langs de eigen woning goed begaanbaar te houden. Samen houden we Goes veilig. 

De actuele strooiroutes vindt u op www.goes.nl/strooiroutes.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.