Info Goes week 45

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 45. Deze zijn op woensdag 10 november in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-10-2021

OMG-2021-1118

Evertsenstraat 5 27 te Goes

een bestaand dakterras voorzien van een pergola met zonwering en beweegbare wanden

01-11-2021

OMG-2021-1123

Middelburgsestraat 70 te Goes

het verbouwen van een woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

2-11-2021

OMG-2021-0746

Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

2-11-2021

OMG-2021-1002

's-Gravenpolderseweg 110 te Goes

het bouwen van een tuinhuis met een berging en een werkruimte

3-11-2021

OMG-2021-0857

Dr.A.F.Philipsstraat 9 te Goes

het tijdelijk plaatsen van vijf Portocabins PL

3-11-2021

OMG-2021-0867

Molenplein 6 te Goes

het plaatsen van een nieuw logo op de gevel

3-11-2021

OMG-2021-0955

Livingstoneweg 14 te Goes

het plaatsen van lichtreclame op de gevel

3-11-2021

OMG-2021-0948

Noordhoeklaan 44 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

5-11-2021

OMG-2021-1065

Nieuwe Diep 21 te Goes

het legaal maken van een steiger

5-11-2021

OMG-2021-1069

Sluisplaat 23 te Goes

het plaatsen van een steiger

5-11-2021

OMG-2021-0984

Lewestraat 39 te Kloetinge

het plaatsen van een carport en het vervangen van een schuifpoort aan de achterkant

5-11-2021

OMG-2021-1024

Kropkreek 11 te Goes

het legaal maken van een steiger

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0916

Beatrixlaan 40 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

16 december 2021

Ontwerpbeschikking

Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen geschakelde recreatiewoningen in recreatiepark VeerseKreek te Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 94 recreatiewoningen in het zuidelijke deel (fase 3) van het recreatiepark VeerseKreek, gevestigd aan de Veerweg 48 in Wolphaartsdijk.

 

Het initiatief past niet in het geldende uitwerkingsplan ‘VeerseKreek’, omdat 26 recreatiewoningen geschakeld worden uitgevoerd, terwijl het uitwerkingsplan alleen vrijstaande recreatiewoningen toestaat. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

 

Met ingang van 11 november 2021 ligt het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken voor zes weken ter inzage. De ontwerpbeschikking is digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLW02-ON99 en beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

 

Tijdens de genoemde termijn heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-06-2021

M-ACT210397

Fruitlaan 20 te Goes

het digitaal aanmelden van het bedrijf

11-09-2021

M-ACT210555

Noordeinde 5C te Kloetinge

het oprichten van voetbalvereniging Kloetinge en Stichting Sportpark Wesselopark Kloetinge

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Rectificatie

In de Info Goes van week 22 is de tekst Grondexploitatieovereenkomst ‘Goes, zorgcluster ’s-Heeren Loo’ gepubliceerd. Daarin stond dat burgemeester en wethouders op 5 juli de grondexploitatie met Zuidergat Investments B.V. zijn aangegaan. Dit is echter niet juist. Burgemeester en wethouders zijn de grondexploitatie op 22 september met Arcus Projectontwikkeling B.V aangegaan.

Reserveren gehandicaptenplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

  • Kleine Kade 23, Goes;
  • Oostwal 4, Goes;
  • Mauritsstraat 8, Goes.

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (3 november 2021) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-11-2021

OOW-2021-447

Lombardstraat 6-8/Sint Jacobstraat 23 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een hoogwerker tot en met 17 december 2021

1-11-2021

OOW-2021-501

Rooseveltlaan 61 te Goes

het plaatsen van een steiger van 10 tot en met 23 november 2021

3-11-2021

OOW-2021-502

Bankertstraat 19 te Goes

het plaatsen van een container van 8 tot en met 12 november 2021

3-11-2021

OOW-2021-508

Wulfaertstraat 16 te Goes

het plaatsen van een container van 6 tot en met 27 november 2021

3-11-2021

STP-2021-503

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor campagne activiteit op 13 november 2021

5-11-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een mobiele torenkraan op 22 november 2021

5-11-2021

OOW-2021-307

Joannes Antonides van der Goeskade 49 te Goes

het wijzigen van de datum van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan en een container naar 10 en 11 november 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-11-2021

ALC_O-2021-401

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Qmusic The Party XXL op 13 november 2021

2-11-2021

ALC_V-2021-407

Oostsingel 50, 4461 KC te Goes

Alcoholwetvergunning voor Frituur de Veste

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Medische regeling afvalstoffenheffing 2021

Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Het is daardoor moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Daarom biedt de gemeente Goes een regeling aan. Deze ‘Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes’ is tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 aan te vragen. De korting wordt dan verwerkt bij uw aanslag voor 2022. U doet de aanvraag hiervoor bij Sabewa. Kijk voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.goes.nl/medische-regeling of neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 14 0113.

Praat mee over de toekomst van Goes

Inwoners, organisaties en ondernemers hebben vanaf 8 november 2021 de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Goes: de stad, de dorpen en het landelijk gebied. De ideeën neemt de gemeente mee in de Omgevingsvisie. Hierin zetten we een stip op de horizon voor de toekomst van de gemeente.

Wilt u ook meedenken? Ga dan naar goespraatmee.nl en laat uw ideeën uiterlijk 31 december 2021 achter. Ook is het mogelijk inzichten te delen via de ideeënbussen in één van onze dorpshuizen, wijkcentra, de Goese bibliotheek en het Stadskantoor. Dus heeft u een goed idee over toekomstig wonen, werken of recreëren in Goes? Zet het op de kaart op goespraatmee.nl.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

11 nov

Agendacommissie

19:00 uur

Stadskantoor

11 nov

Besluitvormende raad, zie voor agenda > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

20:00 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.