Info Goes week 44

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 44. Deze zijn op woensdag 2 november 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-10-2022

OMG-2022-0851

Hoofdstraat (kavel AD 1836) te Wolphaartsdijk

het bouwen van drie garageboxen

28-10-2022

OMG-2022-0868

Vermetstraat 12 te 's-Heer Arendskerke

het vernieuwen van een schuur

28-10-2022

OMG-2022-0866

Peperstraat 1 te Kloetinge

het aanbrengen van dakisolatie

28-10-2022

OMG-2022-0869

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het herinrichten van de bovenverdieping voor het realiseren van een B&B

28-10-2022

OMG-2022-0864

Rimmelandplein te Goes

het kappen van een boom (es)

28-10-2022

OMG-2022-0867

Lange Kerkstraat 36 te Goes

het schilderen van de voorgevel

29-10-2022

OMG-2022-0871

Walstraat 22 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een dakkapel

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften en melding Activiteitenbesluit voor Bibliotheek Goes, Kolveniershof 106 in Goes

Burgemeester en wethouders van Goes hebben op verzoek van Bibliotheek Goes maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de bibliotheek aan de Kolveniershof 106 in Goes. Dit naar aanleiding van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit die op 29 juli 2021 is binnengekomen. Het besluit gaat over het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput.

De beschikking is tot en met 5 december 2022 van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 16:30 uur te bekijken bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Inzage is ook mogelijk tijdens openingstijden in het Stadskantoor van Goes, M.A. de Ruijterstraat 2 in Goes. Wilt u de stukken over deze beschikking bekijken, neem dan contact op met de RUD Zeeland via (0115) 745 100. Dat geldt ook wanneer u een mondelinge toelichting wil of wanneer u de kopieën van de stukken wilt inzien.

Wanneer u hier belang bij heeft, heeft u tot en met 5 december 2022 de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij Gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen. Daarbij begint de activiteit niet voordat over uw bezwaarschrift is besloten. Een voorlopige voorziening is aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant of https://www.rechtspraak.nl/. Bel voor meer informatie met de rechtbank via (088) 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-09-2022

M-ACT220429

Cookweg 2 te Goes

het plaatsen van een brandstoftank

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-10-2022

OOW-2022-595

Piet Heinstraat te Goes

het plaatsen van een autolaadkraan op 8 november 2022

25-10-2022

OOW-2022-594

Nassaulaan 25 te Goes

het plaatsen van een container van 31 oktober tot en met 28 november 2022

25-10-2022

OOW-2022-593

Rimmelandplein 7 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een hoogwerker van 31 oktober tot en met 18 november 2022

27-10-2022

OOW-2022-596

Westwal 11 te Goes

het plaatsen van een bedrijfsvoertuig op 11 november 2022

28-10-2022

OOW-2022-562

Pyntorenstraat te Goes

het gebruik van gemeentegrond/een tijdelijke afsluiting van de straat voor het leggen van een smeervloer van 31 oktober tot en met 2 november 2022

28-10-2022

OOW-2022-590

Siemenwei 45 te Goes

het plaatsen van een container en tuinmaterialen van 2 tot en met 28 november 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Guimaraes Azevedo, J.

02-05-1996

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op door te bellen naar 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Toma, I.

02-01-1992

23-09-2022

El Uarichi, M.

12-04-1986

23-09-2022

Scoruş, C.I.

25-08-1994

23-09-2022

den Ouden, M.

26-10-2000

28-09-2022

Murgu, I.M.

14-06-1990

28-09-2022

Calin, G.

30-12-1991

28-09-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

3 nov

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.