Info Goes week 43

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 43. Deze zijn op woensdag 26 oktober 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Gezocht: jonge Goese helden!

De jaarlijkse uitreiking van de jeugdlintjes vindt plaats op vrijdag 18 november. Jonge inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Goese samenleving, krijgen hiervoor een bijzondere blijk van waardering. Het jeugdlintje gaat naar jongeren tussen 8 en 23 jaar, die van onze gemeente een fijnere plek hebben gemaakt. Bijvoorbeeld door:

 • Ouderen, gehandicapten of zieken te helpen;
 • Activiteiten te organiseren in wijk of buurt;
 • Moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld;
 • Het verrichten van een bijzondere prestatie of heldendaad of
 • Vrijwilligerswerk te doen.

Kent u zo’n jonge Goese held die dit verdient? Laat het ons vóór maandag 31 oktober weten. Meer informatie leest u op www.goes.nl/jeugdlintjes. Of neem contact op met Tom de Koning, telefoonnummer 14 0113 of e-mail t.de.koning@goes.nl  

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-10-2022

OMG-2022-0829

Patijnweg te Goes

het kappen van een boom

18-10-2022

OMG-2022-0837

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ADRZ

20-10-2022

OMG-2022-0840

Schuttershof 22 A te Goes

het wijzigen van het bestemmingsplan "van woonruimte naar werksalon"

21-10-2022

OMG-2022-0843

Schubertlaan 21 te Goes

het bouwen van een overkapping over de binnenplaats

21-10-2022

OMG-2022-0844

Ketelkade 7 (B3522) te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

22-10-2022

OMG-2022-0845

Nazareth 61 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van regenkappen voor teeltondersteuning

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

16-9-2022

W-AOV220429 / 00308069

Van de Spiegelstraat 73 te Goes

het plaatsen van aanrijdbeveiligingen voor de pompzuilen

17-10-2022

OMG-2022-0802

Zuidvlietstraat 52 te Goes

het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning

18-10-2022

OMG-2022-0610

Ganzepoortstraat 26 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

18-10-2022

OMG-2022-0706

Omgeving Verbartelweg en Repelweg te Goes

aanleg en verwijderen 50kV-verbinding

18-10-2022

OMG-2022-0709

Ketelkade 1 t/m 75 te Goes

het bouwen van een fietsenstalling

20-10-2022

OMG-2022-0508

Hudsonweg 1 te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

20-10-2022

OMG-2022-0786

Singelstraat 21 te Goes

het plaatsen van raamwerken voor een tentoonstelling in de buitenlucht

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0668

Mosselbank 22 te Goes

het wijzigen van de inrit

29 november 2022

OMG-2022-0600

Fort Oriental 2 en Houtkade 22 te Goes

het realiseren van een loods met een bedrijfswoning

 3 december 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0431

Vleugelweg 2 - 30, Pykeswegje 34 -54, Gitaarweg 1 - 17 en 4 - 12 te Goes

het bouwen van 45 woningen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Van 27 oktober tot en met 27 december 2022 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn+NL.IMRO.0064.OVGZ09-VG99 Digitaal inzien kan ook in het Stadskantoor, M.A. De Ruijterlaan 2 in Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 28 oktober 2022 zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland -West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo onmiddellijk na bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften en melding Activiteitenbesluit voor Bibliotheek Goes, Kolveniershof 106 in Goes

Burgemeester en wethouders van Goes hebben op verzoek van Bibliotheek Goes maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de bibliotheek, Kolveniershof 106 in Goes. Het besluit gaat over het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput.

U kunt de beschikking bekijken tot en met 5 december 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Goes.

Belanghebbenden kunnen tot en met 5 december 2022 schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij Gemeente Goes, Postbus 2118, 4460MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen, voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.     

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De beschikking is geregistreerd onder nummer W-MWP220002

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-10-2022

OOW-2022-585

Lange Kerkstraat 45 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 17 t/m 21 oktober 2022

17-10-2022

OOW-2022-588

Vuilstraat te Goes

het plaatsen van container 18 oktober 2022

17-10-2022

OOW-2022-585

Lange Kerkstraat 45 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 17 t/m 21 oktober 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het van plan is om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Van Poppel, Franciscus

06-11-1973

Michalik, T.M.

22-12-1986

Vasko, L.

15-07-1963

 

 

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen 3 weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Verleende omgevingsvergunning voor bouwen 45 woningen in Aria-Zuid te Goes

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 45 woningen aan de Vleugelweg 2 – 30 (even), het Pykeswegje 34 – 54 (even) en de Gitaarstraat 1 - 17 (oneven) en 4 – 22 (even) te Goes. De woningen zijn gelegen in het gebied Aria-Zuid, globaal gelegen ten zuiden van het Pykeswegje. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen, 2^1 kap-woningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan “Aria”, omdat voor de gronden waar de 45 woningen zijn gesitueerd een bestemming "Wonen - Uit te werken - 2" geldt, welke bestemming geen rechtstreekse bouwmogelijkheden biedt. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Van 27 oktober tot en met 7 december 2022 (gedurende 6 weken) ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ09-VG99. Digitaal inzien kan ook in het Stadskantoor te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 28 oktober 2022 gedurende zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo onmiddellijk na bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

 • Rubenshof 12, Goes
 • Meuleweie 36, Wolphaartsdijk

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (20 oktober 2022) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter ]van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Agenda Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • Uw interesses instellen;
 • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.