Info Goes week 42

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 42. Deze zijn op woensdag 19 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-10-2022

OMG-2022-0813

Karrelanden te Goes

het aanleggen van twee parkeervakken

12-10-2022

OMG-2022-0817

Nieuwe Kraaijertsedijk 37 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van handelsreclame

12-10-2022

OMG-2022-0816

Klein Frankrijk 1 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

14-10-2022

OMG-2022-0822

Europalaan 50 te Goes

het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

14-10-2022

OMG-2022-0821

Diazweg 4 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

14-10-2022

OMG-2022-0820

Noordeinde 6 te Kloetinge

het bouwen van een woning

16-10-2022

OMG-2022-0825

Zuidweg 9 te Kattendijke

het plaatsen van een hobby-kas

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

17-10-2022

OMG-2022-0802

Zuidvlietstraat 52 te Goes

het vergroten van de dakkapel aan de voorkant van de woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0680

Courtinestraat 16 te Goes

het verlengen van de termijn van de tijdelijke pop-up beachbar

22 november 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-09-2022

M-ACT220383

Albert Plesmanweg 8 te Goes

het uitbreiden van het bedrijf aan de Albert Plesmanweg 10, met de locatie Albert Plesmanweg 8

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ van 20 oktober tot en met 30 november 2022 ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBG01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Goes is een zogenaamd beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht. En dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is die zoals in de huidige bestemmingsplannen is opgenomen. Hij is aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren een vergunning is verleend. Ook zijn dingen die niet klopten hersteld. Bestaande rechten worden in het nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk gerespecteerd.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het landelijk gebied van gemeente Goes.  Dat wil zeggen: het hele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de gebieden die in afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld. Zoals de bebouwde kommen, bedrijventerreinen en een aantal recreatiegebieden. Het bedrijventerrein Lewedorp is wel in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Het vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Iedereen heeft tijdens de termijn schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het nodig om op tijd een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in de buurt van of aan:

 • Houttuinen 48, Goes
 • Beukenstraat 69, Goes
 • Oostkerkestraat 8, Wolphaartsdijk

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending (12 oktober 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-10-2022

OOW-2022-577

Grote Markt 32 te Goes

het plaatsen van een container en/of kraanauto van 17 oktober tot en met 11 november 2022

12-10-2022

OOW-2022-583

Papegaaistraat 2 te Goes

het plaatsen van een container en een hoogwerker van 31 oktober 2022 tot en met 10 maart 2023

12-10-2022

OOW-2022-564

v.d. Spiegelstraat te Goes

het plaatsen van een keet en een hoogwerker van 10 oktober tot en met 4 november 2022

12-10-2022

OOW-2022-578

Ganzepoortstraat 7 te Goes

het plaatsen van twee rolcontainers van 17 oktober tot en met 2 november 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-10-2022

ALC_O-2022-508

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing artikel 35 Drank en horecawet voor ‘Foute Feestje XXL’ op 19 november 2022

11-10-2022

EVG-2022-573

Binnenstad te Goes

een evenementenvergunning voor de Wallenloop op 7 januari 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijk niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Tahri, M.

15-12-1994

Gucun, A.

26-07-1989

Nelissen, W,

15-09-1975

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op via 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

De Nobel, C.N.C.

29-10-1970

06-09-2022

Baloh, M.

04-03-1987

09-09-2022

Baloh, K.

22-02-2012

09-09-2022

Kanalosh, Y.

13-08-1970

09-09-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Gezocht: jonge Goese helden!

De uitreiking van de jeugdlintjes vindt plaats op vrijdag 18 november. Jonge inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Goese samenleving krijgen hiervoor een bijzondere blijk van waardering. Het jeugdlintje gaat naar jongeren tussen 8 en 23 jaar die van onze gemeente een fijnere plek hebben gemaakt. Bijvoorbeeld door:

 • ouderen, gehandicapten of zieken te helpen;
 • activiteiten te organiseren in de wijk of buurt;
 • moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld;
 • het verrichten van een bijzondere prestatie of heldendaad of
 • vrijwilligerswerk te doen.

Kent u zo’n jonge Goese held die dit verdient? Laat het ons vóór maandag 31 oktober weten. Meer informatie hierover leest u op www.goes.nl/jeugdlintjes. Of neem contact op met Dianne Waverijn, telefoonnummer 14 0113 of e-mail d.waverijn@goes.nl.

Verwarm uw huis duurzaam en zuinig

Voorkom dat uw energiekosten de pan uit rijzen en kies voor zuinige, duurzame systemen om uw huis te verwarmen. Gemeente Goes organiseert op 25 oktober 2022 een informatieavond over duurzame warmtepompen en afgiftesystemen. Deze vindt van 19:00 tot 21:00 uur plaats in het Bespaarhuis aan de Lijnbaan in Goes. Lees meer op www.goes.nl/informatieavond-warmtepompen-en-afgiftesystemen. Meld uzelf aan via bespaarhuis@goes.nl of bel naar 14 0113. We zien u graag!

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

20 okt

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

 

20 okt

Beeldvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.nl/agenda-van-de-gemeenteraad

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/agenda-van-de-gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.