Info Goes week 40 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 40. Deze zijn op woensdag 4 oktober 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
21-09-2023Z2023-00001201Vuilstraat 6, 4461AX Goeshet herstellen van brandschade
22-09-2023Z2023-00001204Christinastraat 19, 4475AG Wilhelminadorphet in gebruik nemen van parkeervakken voor de opslag van roerende goederen
26-09-2023Z2023-00001184Zuidvlietpolderweg 1, 4471PN Wolphaartsdijkhet realiseren van een mini-camping
26-09-2023Z2023-00001087Anthony Fokkerstraat te Goeshet aanleggen van een fietstunnel
26-09-2023Z2023-00001195Nijverheidsstraat 30, 4458AV 's-Heer Arendskerkehet realiseren van een zolder /verdiepingsvloer in een bestaand gebouw
26-09-2023Z2023-00001197Naereboutstraat te Goeshet rooien en herplanten van bomen
26-09-2023Z2023-0000120Frans den Hollanderlaan 10, 4461HN Goeshet verwijderen van dichte vensterdelen voor HR++ glas
26-09-2023Z2023-00001171Albert Joachimkade te Goeshet plaatsen van een damwand
26-09-2023Z2023-00001225Westerstraat 2 te Goeshet aanleggen van E-bekabeling en een waterleiding

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
22-09-2023Z2023-00000783 Groene Kruisstraat 1-7 te Wolphaartsdijkhet uitvoeren van een dakrenovatie
22-09-2023Z2023-00000466Tiendendreef te Goeshet bouwen van een Tiny House 
22-09-2023Z2023-00000659.Terlucht 1 te 's-Heer Arendskerkehet verzorgen van het grondwerk voor de nieuwbouw van de woning 
26-09-2023Z2023-00000816Arendstraat 2B te 's-Heer Arendskerke het aanbouwen van een opslagruimte
26-09-2023Z2023-00000826Beukenstraat 127 te Goeshet uitbreiden van de perceelafscheiding
26-09-2023 Z2023-00000599Opril Beestenmarkt 1 te Goeshet vervangen van kozijnen
27-09-2023Z2023-00000805Stationspark 4, 4 01 tot en met 4 23, 6 en 6 01 tot en met 6 23 te Goes

het realiseren van 48 tijdelijke flexwoningen

 

28-09-2023Z2023-00000631Zonnebloemstraat 35 te Goeshet isoleren van het dak en veranderen van de voorgevel 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000767Koningin Wilhelminastraat 15 te Kloetingehet uitbouwen van een woning3 november 2023
Z2023-00000729Kostersweg 1 te Wolphaartsdijkhet renoveren van een schuur6 november 2023
Z2023-00000603's-Heer Hendrikskinderendijk 3 te Goeshet aanleggen van een inrit8 november 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
25-09-2023OOW-2023-623Meidoornstraat 4 te Goeshet plaatsen van een container van 22 september tot en met 20 oktober 2023
25-09-2023OOW-2023-619Oostwal 15 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 26 september 2023
25-09-2023OOW-2023-342Rijfelstraat te Goeshet plaatsen van een hoogwerker tot en met 31 december 2023
25-09-2023OOW-2023-565Grote Kade 44 te Goeshet gebruiken van gemeentegrond wegens een verhuizing op 9 en 15 oktober 2023
25-09-2023OOW-2023-617 Piet Heinstraat 9 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 9 en 10 november 2023 
25-09-2023OOW-2023-618Bierkade 1a te Goeshet plaatsen van een schafkeet en een biobox van 16 oktober tot en met 25 november 2023
25-09-2023OOW-2023-613Zonnebloemstraat 22 te Goeshet plaatsen van een container van 22 september tot en met 25 september 2023
25-09-2023KBK-2023-558Zwembadweg (Rugbyveld) 3, 4463 AB Goeseen ontheffing voor een nachtverblijf buiten op het kampeerterrein aan de Zwembadweg Omnium van 14 oktober tot en met 24 oktober

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
25-09-2023EVG-2023-465Singelstraat 21 te Goeshet verlenen van een evenementenvergunning voor het EPZ bedrijfsfeest

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters GeboortedatumIngangsdatum 
Szöke, M.  07-09-198130-08-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Bison International BV, Dr. A. F. Philipsstraat 9 in Goes

Burgemeester en wethouders van Goes hebben Bison International BV, Dr. A. F. Philipsstraat 9 in Goes een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de bestaande afzuigsystemen (S10, S13 en S32) door een nieuw afzuigsysteem voor de productiehal P04. 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterstraat 2 te Goes of digitaal via de website van RUD Zeeland: www.rud-zeeland.nl. U klikt daar op ‘Actueel’ en vervolgens op ‘Lopende besluiten’. 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 31 oktober 2023 schriftelijk bezwaar maken tegen deze omgevingsvergunning. Dat kan bij gemeente Goes via Postbus 2118, 4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres vermeld staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan. 

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.   

Voor het inzien op locatie, voor eventuele kopieën van de stukken van deze beschikking of voor vragen of een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 - 745 100).

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk: Z2023-00004037.

Objectinformatie Tiendendreef Goes

Publicatiedatum: 9 oktober 2023

Aan de Tiendendreef te Goes verkoopt gemeente Goes twee percelen bouwgrond, te weten de kavels 2 en 3, elk bedoeld voor de bouw van een Tiny House, met elk een mandelig aandeel in de ondergrond voor een gezamenlijke berging met parkeerplaats en gemeenschappelijk toegangspad. Bijgaand het overzicht van de afmetingen van bedoelde kavels 2 en 3.

Kavelnr.m² bouwkavel m² parkerenm² mandelig aandeel padTotaal af te nemen oppervlak per kavelPrijspeil p/m²  (geldig t/m 31-12-2023)*Grondprijs totaal af te nemen kavel excl. btw Grondprijs totaal af te nemen kavel incl. btw 
21292626181€ 283€ 51.233€ 61.980
31212626173€ 283€ 48.959€ 59.240
  • Disclaimer: overeenkomsten afgesloten na 1 januari 2024 hebben een grondprijs van € 300,- p/m² exclusief btw. 

Voornemen tot het uitgeven van bouwgrond voor Tiny Touses

Voor het project Tiny Houses aan de Tiendendreef zijn inmiddels 9 van de 11 kavels verkocht. Op dit moment zijn de Tiny House kavels 2 en 3 nog beschikbaar. Op de locatie Tiendendreef in de wijk Goes-West worden de kavels uitgegeven voor de plaatsing van Tiny Houses (particulier opdrachtgeverschap) en gezamenlijk gebruik terrein. Binnen het concept wordt relatief dicht bij elkaar gewoond en wordt rekening met elkaar gehouden. De Tiny Houses staan minimaal 2 meter van erfgrens. Daarnaast is er gezamenlijk eigendom dat op kosten van het collectief wordt ingericht en wordt onderhouden. Om dit alles te regelen is er een verplicht lidmaatschap van een Beheervereniging met een huishoudelijk regelement. Gegadigden moeten o.a. rekening houden met het volgende:

  • Kavel wordt uitgegeven voor eigen bewoning, uitzondering voor kinderen of ouders. De verhuur van de Tiny House is gedurende een termijn van één jaar na realisatie in beginsel niet mogelijk, tenzij de gemeente hier schriftelijk toestemming voor verleent onder eventueel nader te stellen voorwaarden;
  • Verdere voorwaarden via de gemeente Goes op te vragen. 

Selectiecriteria

Aangezien het de uitgifte van een schaars registergoed betreft is de gemeente verplicht om potentiële gegadigden in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling kenbaar te maken bij de verkoop van bouwkavels. Hiervoor zijn de volgende selectiecriteria opgesteld:

Rangorde bij selectie gegadigde voor bouwkavel Tiny House:

  1. Geen financieringsvoorbehoud;
  2. Wel financieringsvoorbehoud.

Indien er meerdere gegadigden voor een kavel zijn volgt loting via de notaris. Mocht u ook belangstelling hebben voor een Tiny House kavel onder bovengenoemde voorwaarden, dan dient u zich binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de hierboven weergegeven publicatiedatum te melden bij de gemeente Goes via p.wielhouwer@goes.nl. Daarbij graag aangeven wat de eerste en tweede voorkeur is en of er een financieringsvoorbehoud nodig is.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
9 oktoberAuditcommissie17:00 uur 
10 oktoberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl