Info Goes week 40

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 40. Deze zijn op woensdag 5 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-09-2022

OMG-2022-0769

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van de verleende vergunning voor de noodopvang van asielzoekers tot 1 september 2023

23-09-2022

OMG-2022-0760

Korte Kerkstraat 9 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

25-09-2022

OMG-2022-0761

Jacob Valckestraat 13 te Goes

het vervangen van een garagedeur

26-09-2022

OMG-2022-0762

Stationsplein 15 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

27-09-2022

OMG-2022-0764

Ostendestraat 8 te Goes

het splitsen van de woning in drie zelfstandige appartementen

28-09-2022

OMG-2022-0767

Ossenhoofdstraat 7 te Goes

het wijzigen van de bestemming en de verbouw van het pand

28-09-2022

OMG-2022-0772

Eisenhowerstraat 1 te Goes

het plaatsen van een dakkap voor een luchtwarmtepomp

29-09-2022

OMG-2022-0773

Ganzepoortstraat 7 te Goes

het verbouwen van een pand

29-09-2022

OMG-2022-0778

Hoofdstraat 25 te Wolphaartsdijk

het herinrichten van een voormalige supermarkt

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

28-9-2022

OMG-2022-0677

Noordweegseweg 4 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van zeecontainers voor tijdelijke opslag

28-9-2022

OMG-2022-0755

Bergweg te Goes

het kappen en snoeien van een boom

29-9-2022

OMG-2022-0658

Lewestraat 44 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

30-9-2022

OMG-2022-0635

Reijmersweg te Kattendijke

het bouwen van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0508

Hudsonweg 1 te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

9 november 2022

OMG-2022-0661

Lange Vorststraat 89 te Goes

het realiseren van twee appartementen

14 november 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Verleende omgevingsvergunning voor realiseren zorgcluster Bugelweg in Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend. Dit voor het realiseren van een zorgcluster op het perceel Bugelweg 2, 4, 6 tot en met 6C, 8 tot en met 8C, 10 tot en met 10B, 12 tot en met 12H en 14 tot en met 14B in Goes. Het is de bedoeling dat hier cliënten van ’s Heeren Loo komen te wonen, en dat er op de locatie ook een gezondheidscentrum met dagbesteding komt. De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging bestaat uit het opnemen van aanvullende voorschriften voor ingrepen in het watersysteem en het beschermen van archeologische- en natuurwaarden.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’, omdat het gebouw zich bevindt op voor ‘agrarisch’ aangewezen gronden. Het bouwen van een zorgcluster is daar niet toegestaan. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 6 oktober tot en met 16 november 2022 in te zien. Ze zijn online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ08-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden vanaf 7 oktober 2022 zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-09-2022

M-ACT220419

Dr.A.F.Philipsstraat 18 te Goes

het beëindigen van het bedrijf per 1 februari 2023

10-06-2022

M-ACT220253

Ambachtsweg 1 te 's-Heer Arendskerke

het saneren en het plaatsen van een opslagtank voor olie en koelvloeistof

15-4-2022

M-ACT220153

Westwal 3 te Goes

het oprichten van een afhaalrestaurant

31-05-2022

M-ACT220227

Arendstraat 20 te 's-Heer Arendskerke

het saneren en plaatsen van tanks voor olie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-9-2022

GHO-2022-534

Wissekerkseweg 6 te ‘s-Heer Arendskerke

een ontheffing voor geluidshinder tijdens een bruiloft op 14 oktober 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-9-2022

EVG-2022-469

Albert Plesmanweg 23 te Goes

een evenementenvergunning voor Delta Bier Festival op 30 oktober 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijk niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Mohamed Al Mohamed

01-07-1996

Toma, I.

02-01-1992

Scoruş, C.I.

25-08-1994

Van de Swaluw, M.E.

11-01-1990

El Uarichi, M.

12-04-1986

Murgu, I.M.

14-06-1990

Uysal, K.

06-03-1995

Călin, G.

30-12-1991

Den Ouden, M.

26-10-2000

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op door te bellen naar 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Medische regeling afvalstoffenheffing 2022

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit hoort bij het restafval. Het is daardoor moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Daarom biedt de gemeente de ‘Regeling medisch afval Gemeente Goes’ aan. Deze is tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 aan te vragen. De korting wordt verwerkt bij uw aanslag voor 2023. De aanvraag hiervoor doet u bij Sabewa. Kijk voor alle informatie op www.goes.nl/medische-regeling. Of neem contact op door te bellen naar 14 0113.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

6 okt

Agendacommissie

19:00 uur

 

6 okt

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.