Info Goes week 4 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 4. Deze zijn op woensdag 24 januari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
16 Januari 2024Z2024-00000156Singelstraat 1, Goeshet plaatsen van een terras

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 
249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl), kunt u de aanvragen inzien in het Stadskantoor.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 januari 2024Z2023-00001365Molendijk 8 en 8A te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een horecagelegenheid tot twee woningen
15 januari 2024Z2023-00001703Ganzepoortstraat 5 te Goeshet plaatsen van reclame aan de gevel 
15 januari 2024Z2023-00001321Kooiweg 9 te Wilhelminadorphet renoveren en vernieuwen van kozijnen 
15 januari 2024Z2023-00001363Noordeinde 5C te Kloetingehet plaatsen van een overkapping aan de kantine
18 januari 2024Z2023-00001489Leliestraat 64 te Goeshet verbouwen van de keuken in de woning 
18 januari 2024Z2023-00001887Da Vinciplein 1 te Goeshet verlengen van het strijdig gebruik van de Zeelandhallen
18 januari 2024Z2023-00001888Da Vinciplein 1 te Goeshet brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van noodopvang 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001439Kolveniershof 15 te Goeshet plaatsen van een afvoerbuis wasemkap28 februari 2024

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
Z2023-00001289’s-Gravenpolderseweg 114 te Goesbrandveilig gebruik ADRZ

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 16-01-2024 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
18-2-2023Z2023-00001904Nijverheidsstraat 20 te 's-Heer Arendskerkehet op het buitenterrein plaatsen van een gasflessenopslag en het op het buitenterrein plaatsen van een opslagunit voor chemicaliën
27-12-2023Z2024-00000002Veerweg 71 te Wolphaartsdijkeen nieuw te bouwen centrumgebouw ten behoeven van de bestaande camping

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl..

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 januari 2024OOW-2023-794Lange Kerkstraat 31 te Goeshet plaatsen van een autolaadkraan op donderdag 7 maart 2024
15 januari 2024GHO-2023-778Anthony Fokkerstraat te Goeseen ontheffing voor geluidshinder in de open lucht voor het uitvoeren van geluid producerende werkzaamheden in de avond- en nachturen tussen 9 februari en 26 februari 2024 
17 januari 2024Z2024-00000038Sinoutskerkseweg 2 te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een container van 12 tot en met 22 januari 2022
17 januari 2024Z2024-00000045van Dusseldorpstraat 24 te Goeshet plaatsen van een container van 11 tot en met 15 januari 2024
17 januari 2024Z2024-000000131Beethovenlaan ong. te Goeshet plaatsen van een container van 15 januari tot en met 15 april 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 januari 2024EVG-2023-803Singelstraat 21 te Goeskoorconcert in de Grote Maria Magdalena kerk op 3 februari 2024
15 januari 2024EVG-2023-779Da Vinciplein 1 te Goesevenementenvergunning voor Power Of The 90s op 9 en 10 maart 2024 
15 januari 2024EVG-2023-793Albert Plesmanweg 23 te Goesevenementenvergunning voor het 28e Delta Bier Festival op 17 maart 2024
16 januari 2024EVG-2023-703Grote of Maria Magdalena kerk, Singelstraat te Goesevenementenvergunning voor Grote Spirituele Westlicht Beurs op 11 mei 2024
17 januari 2024Z2024-00000119Noordeinde 5C te KloetingeOntheffing artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Astafiev, V. 01-11-1958
Andrade Kochem, G. 03-08-1998
Lysienkov, V. 06-03-2005
Looman, J. 27-04-1991
Sofuoglu, M.19-04-2016
Sofuoglu, Z. 11-04-2019
Sofuoglu, L. 26-05-2021
Sofuoglu, R. 23-05-2023
Pina, E. 17-05-1997

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Al Hamidi, A.02-09-197912-12-2023
Richter, I.W. 11-06-198217-12-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verkoop strook gemeentegrond Europalaan/Spinellihof

De gemeente Goes maakt bekend dat ze van plan zijn een strook gemeentegrond aan de Europalaan/Spinellihof ter grootte van ongeveer 61 m2 te verkopen aan de toekomstige eigenaar van de Spinellihof 18. Deze strook gemeentegrond is bedoeld als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via l.tavenier@goes.nl.

Informatiemarkt Duurzaam Wonen

Kom naar de informatiemarkt en ontdek alle energiebesparende maatregelen voor jouw woning.

Zaterdag 27 januari 
Dorpshuis Amicitia
Schimmelpennickstraat 14, Kloetinge
9.00 -13.00 uur
Klik hier voor meer informatie

Informatiemarkt

Samenspel wordt GOES

Ons magazine Samenspel heet voortaan Goes en is compleet vernieuwd.
Goes wordt in de derde week van januari verspreid.

Samenspel wordt GOES

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
25 januariBesluitvormende raad en afscheid waarnemend burgemeester19:30 uurRaadszaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl .