Info Goes week 39 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 38. Deze zijn op woensdag 27 september 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
16 september 2023Z2023-00001160Magdalenastraat 11, 4461AL Goeshet vervangen van het kozijn van de voorgevel
18 september 2023Z2023-00001180Klaproosstraat 35, 4461ZK Goeshet plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
19 september 2023Z2023-00004037Bison International BV, Dr. A. F. Philipsstraat 9 te Goeshet vervangen van de bestaande afzuigsystemen (S10, S13 en S32) door een nieuw afzuigsysteem voor de productiehal P04

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
19 september 2023 Z2023-00000784Louise de Colignylaan 2 te Goeshet uitbreiden van de activiteitenruimte
20 september 2023Z2023-00000601Moelmeedt (Perceel X1587) te Goeshet bouwen van een vrijstaande woning 
20 september 2023Z2023-00000619Westsingel 134 te Goeshet plaatsen van een airconditioning
20 september 2023Z2023-00000554Siemenwei 8 te Goeshet uitbreiden van de woning
21 september 2023Z2023-00000623Oostmolenweg 52 te Kloetingehet plaatsen van een airconditioning
21 september 2023Z2023-00000698Leliestraat 45 te Goeshet plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummerlocatieomschrijving
OMG-2022-0620Opril Grote Markt 11, 13 en Rijfelstraat 4het verbouwen van de verdiepingen tot acht appartementen

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 14 september 2023 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
20 september 2023OOW-2023-611Kamperfoeliestraat te Goeshet inrichten van een bouwdepot
20 september 2023OOW-2023-609fietspad Ringbaan West te Goes (tussen Westerstraat en Klein Frankrijk)het plaatsen van een vrachtwagen en hoogwerker voor demontage van kunstwerk op 4 oktober 2023
21 september 2023 GHO-2023-585Houtkade 12 te Goesontheffing voor geluidshinder en kennisgeving van incidentele ontheffing festiviteit (geluidshinder / sluitingstijd) voor Bedrijfsfeest Franse 
21 september 2023OOW-2023-620 Molenplein te Goeshet plaatsen van een keetwagen en dixi van 20 september tot en met 22 oktober 2023
     

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
21 september 2023EVG-2023-483binnenstad GoesHH1816 Nighttrail op 13 oktober 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Mehmedov, M.02-09-2000
Chin-A-Fo, P.N.K.T.16-03-1971

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwde kom ’s-Heer Hendrikskinderen’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Bebouwde kom ’s-Heer Hendrikskinderen' van 28 september tot en met 8 november 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH09-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan voor ’s-Heer Hendrikskinderen is een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht en dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is de situatie zoals deze in de huidige bestemmingsplannen is opgenomen, aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is verleend. Ook zijn onjuistheden hersteld. Bestaande rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd in het nieuwe bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de kern ’s-Heer Hendrikskinderen en zal de huidige, deels verouderde, bestemmingsplannen vervangen.

Iedereen heeft tijdens de termijn schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het nodig om op tijd een afspraak te maken met Peter van Schie via p.van.schie@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.