Info Goes week 39

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 39. Deze zijn op woensdag 28 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-09-2022

OMG-2022-0750

Noordoordplaat 31 te Goes

het plaatsen van een overkapping

19-09-2022

OMG-2022-0749

Klaverpad 4 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp

21-09-2022

OMG-2022-0755

Bergweg te Goes

het kappen en snoeien van een boom

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-9-2022

OMG-2022-0631

Blokjesplaat 5 te Goes

het verbouwen van een woning

22-9-2022

OMG-2022-0608

Lageweg 4 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

23-9-2022

OMG-2022-0651

Fort Oriental 34 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand en het realiseren van een inrit

23-9-2022

OMG-2022-0652

Arendstraat 53 te 's-Heer Arendskerke

het restaureren van molen Nooit Gedacht

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0554

Westwal 8 te Goes

het verbouwen van een zolder tot drie behandelkamers

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf maandag 26 september voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verkoop bedrijfskavel F Courtinestraat, Goes

Verkoopmaatschappij Goese Schans B.V. verkoopt haar bedrijfskavel F aan de Courtinestraat in Goes aan een ondernemer. Deze grond grenst aan een perceel water en kade dat eigendom is van de gemeente. Zij is bereid om dat te verkopen aan de koper van bedrijfskavel F. Neem voor meer informatie hierover contact op met de heer P. Wielhouwer via p.wielhouwer@goes.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-9-2022

M-ACT220401

Diazweg 4 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van twee containers voor opslag

21-9-2022

M-ACT220415

Fort Oriental 11 26 te Goes

het vervaardigen van elektrische schakelborden en het houden van een kantoor en een magazijn

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-9-2022

OOW-2022-133

Sint Jacobstraat 16 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger tot en met 28 september 2022

20-9-2022

OOW-2022-543

Oostwal 63 te Goes

het plaatsen van een container en steiger van 13 september tot en met 14 oktober 2022

20-9-2022

OOW-2022-548

Westwal 89 te Goes

het plaatsen van een container van 19 september tot en met 4 oktober 2022

20-9-2022

OOW-2022-546

Meuleweie 5 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een keet en bouwmaterialen van 3 oktober tot en met 18 november 2022

20-9-2022

OOW-2022-540

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het plaatsen van een stenen van 17 tot en met 21 oktober 2022

20-9-2022

OOW-2022-549

Koningstraat 7 te Goes

het plaatsen van een steiger op 21 en 22 september 2022

20-9-2022

OOW-2022-550

van der Baanstraat te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een steiger van 23 september tot en met 29 oktober 2022

23-9-2022

OOW-2022-557

Graaf Adolfstraat te Goes

het zorgen voor een inrit voor bouwverkeer en het plaatsen van bouwhekken en bouwmaterialen van 21 november 2022 tot en met 10 november 2023

23-9-2022

OOW-2022-554

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het plaatsen van bouwmaterialen van 14 tot en met 27 oktober 2022

23-9-2022

OMG-2022-0652

Arendstraat 53 te 's-Heer Arendskerke

het restaureren van molen Nooit Gedacht

23-9-2022

OOW-2022-556

Piet Heinstraat 1 te Goes

het plaatsen van twee hoogwerkers van 17 tot en met 19 oktober 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-9-2022

EVG-2022-273

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor Nightrun Stichting What Goes On op 14 oktober 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bespaarkaart ontvangen? Maak er gebruik van

Bij huurwoningen in de gemeente Goes viel eerder deze maand een bespaarkaart op de mat. Met deze actie geven Beveland Wonen en gemeente Goes huurders een steuntje in de rug bij het besparen van energie. Zij hebben namelijk per huurwoning de kans om voor maximaal 80 euro aan energiebesparende producten te shoppen. Het is ook mogelijk om geld terug te vragen van onlangs gekochte energiebesparende producten. De actie loopt nog tot en met 30 november 2022.

Heeft u de bespaarkaart gemist of nog niet meegedaan met de actie? Ga naar de actiewebsite en doe mee. Wees er wel snel bij, want op = op! Let op: deze actie geldt alleen voor huurwoningen en één deelname per adres. Kijk voor meer informatie of hulp bij het aanvragen op de website van het Duurzaam Bouwloket, https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-goes. Of bel naar 072-7433956.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.