Info Goes week 37 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 37. Deze zijn op woensdag 13 september 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
02 september 2023Z2023-00001026Ridderstraat 12, 4458BN 's-Heer Arendskerkehet wit stucen van de buitengevel
30 augustus 2023Z2023-00001006Korte Kerkstraat 14, 4461JE Goeshet realiseren van een dienstwoning boven het café
04 september 2023Z2023-00001029Perponcherpolderweg 4, 4471RX Wolphaartsdijk.het samenvoegen van drie landbouwpercelen naar één landbouwperceel
1 september 2023Z2023-00001020

 

Tiendendreef, Goes

het bouwen van een nieuwbouw Tiny House
4 september 2023Z2023-00001033Geldeloozepad, Goeshet inrichten van een wellness-tuin met bijbehorende 'bouwwerken'

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
5 juli 2023 Z2023-00000304Zomerweg 2 te Kloetingehet uitbreiden van het IKC 
28 juni 2023Z2023-00000303Kastanjestraat 303 te Goeshet uitbreiden van een woning
31 augustus 2023Z2023-00000539Bachlaan 42 te Goeshet plaatsen van een dakkapel
5 september 2023Z2023-00000707Valckeslotlaan 6 te Goeshet wijzigen van brandscheidingen
6 September 2023Z2023-00000463H. van Baarsdorpstraat 1 tot en met 17 's-Heer Hendrikskinderenhet realiseren van negen sociale huurwoningen
7 september 2023 Z2023-00000719Ramusstraat e.o. te Goeshet verzwaren van het laagspanningsnet 
7 september 2023OMG-2023-0184 Olympiastraat 4 te Goeshet verbouwen van een pand
7 september 2023Z2023-00000559
Tiendendreef 20 te Goes
het bouwen van een Tiny House

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000667Kleine Kade 17, GoesHet plaatsen van zonnepanelen1 november 2023

 

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1-9-2023OOW-2023-586Brugstraat 11 te Wilhelminadorphet plaatsen van een container van 4 september tot en met 8 september 2023
4-9-2023OOW-2023-564Spinellihof te Goeshet plaatsen van een container en opslag tuinmaterialen van 29 september tot en met 6 oktober 2023
6-9-2023OOW-2023-593Kolveniershof en Agnesgang te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 7 en 8 september 2023
6-9-2023OOW-2023-592Grote Kade 8 te Goeshet plaatsen van een steiger van 25 september tot en met 20 oktober 2023
7-9-2023OOW-2023-508Blanckstraat te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning voor het gebruik gemeentegrond tot 14 oktober 2023
7-9-2023OOW-2023-599 Wijngaardstraat 24 te Goeshet plaatsen van een steiger van 7 tot en met 13 september 2023

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
4-9-2023

EVG-2023-330

 

Singelstraat 21 te Goesmosselparty op 19 oktober 2023
6-9-2023EVG-2023-539Jacob Klaaijsenstraat te Goesevenementenvergunning slotfeest HUBSA op 23 september 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. 

De volgende melding is binnengekomen:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
4-9-2023

GHO-2023-535

 

Café Barends Voorstad 17 te GoesGoestoberfest 7 oktober 2023 van 18:00 tot en met 00:15 uur

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Hoogewoud, F.06-08-196408-08-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Abel Tasmanstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:
 

  • Abel Tasmanstraat 47, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (6 september 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunning Noordeinde 6 te Kloetinge

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp omgevingsvergunning ‘Noordeinde 6 te Kloetinge’ van 14 september tot en met 25 oktober 2023 ter inzage ligt. Het ontwerp omgevingsvergunning is online te vinden op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVKL01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Aan Noordeinde 6 is een voormalige agrarisch schuur met agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden gelegen. De agrarische functie is al geruimde tijd gestopt. Het perceel en de opstallen zijn in eigendom overgegaan naar een particulier die hier een nieuwe woning wil realiseren. Alle aanwezige bebouwing op het perceel zal hiervoor gesloopt worden.

Iedereen heeft tijdens de periode van inzage schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze is het nodig om op tijd een afspraak te maken met Peter van Schie via p.van.schie@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.