Info Goes week 37

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 37. Deze zijn op woensdag 14 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-09-2022

OMG-2022-0720

van Maelstedestraat 17 te 's-Heer Hendrikskinderen

het isoleren van het dak, het vervangen van dakpannen en goten en het verwijderen van een schoorsteen

05-09-2022

OMG-2022-0723

Vlasmarkt 8 te Goes

het realiseren van een appartement

07-09-2022

OMG-2022-0724

Lange Kerkstraat 36 te Goes

het wijzigen van de gevel en het plaatsen van handelsreclame

07-09-2022

OMG-2022-0725

Geertesplein 20 te Kloetinge

het plaatsen van zonnepanelen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

8-9-2022

OMG-2022-0454

Ravensteinlaan 71 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

8-9-2022

OMG-2022-0602

Langeweide (in weiland) te Kloetinge

het kappen van populieren

8-9-2022

OMG-2022-0618

Johnsonlaan 54 te Goes

het plaatsen van een overkapping

8-9-2022

OMG-2022-0650

Bergweg 8 te Goes

het plaatsen van speeltoestellen

8-9-2022

OMG-2022-0679

Klein Frankrijk 29B te Goes

het aanbrengen van een logo aan de kant van de weg

8-9-2022

OMG-2022-0609

Lange Vorststraat 65 en Witte Paardstraat 8 te Goes

het verbouwen van de eerste en tweede verdieping tot één appartement

8-9-2022

OMG-2022-0596

Westerlandpolderweg en Piertjesdijk te Wolphaartsdijk

het aanleggen van een middenspanningskabel

8-9-2022

OMG-2022-0579

Wilgenstraat 4 en 4A tot en met 4S te Goes

het realiseren van zes appartementen en veertien studio's

8-9-2022

OMG-2022-0468

Korte Kerkstraat 14 te Goes

het plaatsen van een zonne- en een windscherm

9-9-2022

OMG-2022-0558

Van Dusseldorpstraat 48 te Goes

het bouwen van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vaststelling wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2010

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 september 2022 een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 gewijzigd hebben vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van het bestemmingsplan Buitengebied 2010.

Het wijzigingsplan gaat over de locatie ’s-Heer Hendrikskinderendijk 149 in Goes. De wijziging bestaat uit het uitbreiden van het bouwvlak voor het planologisch mogelijk maken van een melkveestal. Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is de volgende verandering aangebracht:

  • De waterparagraaf is aangepast op het onderdeel ‘watercompensatie’ in de onderbouwing van het wijzigingsplan.

Het vaststellingsbesluit en de stukken die daarbij horen, zijn vanaf 15 september zes weken online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.WPLG13-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor in Goes.

Tijdens de genoemde periode heeft een belanghebbende de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep is alleen in te stellen door een belanghebbende die door de wijziging in het bestemmingsplan in een nadeligere positie terechtkomt.

Het wijzigingsplan gaat in op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het wijzigingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-9-2022

GHO-2022-482

Kolveniershof 44 te Goes

een ontheffing voor het uitvoeren van geluidproducerende werkzaamheden in de avond- en nachturen op 4 en 12 november 2022

7-9-2022

OOW-2022-529

Ganzepoortstraat 7 te Goes

het plaatsen van een steiger van 7 tot en met 9 september 2022

8-9-2022

OOW-2022-533

Molendijk te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een kraan op 15 september 2022

8-9-2022

OOW-2022-480

Zusterstraat 2 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 30 september 2022

9-9-2022

OOW-2022-537

Leliestraat 87 te Goes

het plaatsen van een container van 9 september tot en met 28 oktober 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-9-2022

ALC_O-2022-183

Marconistraat 13 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens ‘Zeeuwse Woonmarkt’ van 13 tot en met 15 oktober 2022

8-9-2022

ALC_O-2022-520

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een ontheffing artikel 35 voor ‘Open dag 100 jarig bestaan Brandweer Wolphaartsdijk’ op 10 september 2022

8-9-2022

EVG-2022-386

Binnenstad te Goes

een evenementenvergunning voor ‘Goes Modestad’ op 24 september 2022

8-9-2022

ALC_O-2022-398

Olympiastraat 4 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens ‘FIJN Outdoor’ op 17 september 2022

9-9-2022

EVG-2022-397

Olympiastraat 4 te Goes

een evenementenvergunning voor ‘FIJN Outdoor’ op 17 september 2022

9-9-2022

EVG-2022-396

Oostmolenweg 101 te Kloetinge

een evenementenvergunning voor ‘Doorkomst Socialrun 2022’ op 17 september 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan van om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

De Nobel, C.N.C.

29-10-1970

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op via 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Uitgifte van bouwgrond voor tiny houses

Gemeente Goes is gestart met de uitgifte van elf bouwkavels aan de Tiendendreef in de wijk Goes-West. Deze zijn bestemd voor de bouw van tiny houses. De gemeente is al een aantal jaar in gesprek met de initiatiefgroep Tiny Houses om dit project van de grond te krijgen. Ook hebben zich in de loop van tijd al belangstellenden aangemeld om in aanmerking te komen voor een bouwkavel voor een tiny house. Meer informatie is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-386917.html.

Vragen handhaving pilot stadswinkel

We krijgen in de pilot stadswinkel regelmatig vragen over of aan handhaving. Om daar antwoord op te geven, is Teamleider Handhaving Robert Paling op donderdag 22 september tussen 14:00 en 16:00 uur aanwezig in de pilot stadswinkel. We ontvangen u op die tijden heel graag met uw vragen over handhaving.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.