Info Goes week 34

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 34. Deze zijn op woensdag 25 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-08-2021

OMG-2021-0850

Vuilstraat 5 te Goes

het verbouwen van het pand tot zeven appartementen

18-08-2021

OMG-2021-0855

Noordoordplaat 45 te Goes

het legaal maken van een steiger

20-08-2021

OMG-2021-0857

Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes

het tijdelijk plaatsen van vijf Portocabins PL

20-08-2021

OMG-2021-0858

M.A.de Ruijterlaan 22 te Goes

het vervangen van een voordeur

20-08-2021

OMG-2021-0860

Kloetingseweg 92 te Goes

het bouwen van een schuur

20-08-2021

OMG-2021-0861

Blokjesplaat 33 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

20-8-2021

OMG-2021-0844

Zaagmolenstraat 22 te Goes

het kappen van een boom

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0675

's-Gravenpolderseweg 1 te Goes

het vervangen van dakbedekking

11 oktober 2021

OMG-2021-0656

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een koffietuin

06 oktober 2021

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

 

 

 

 

17-8-2021

OOW-2021-395

Bleekveld te Goes

het plaatsen van twee mondzorgbussen en een kraam op 26 oktober 2021

17-8-2021

OOW-2021-396

Wilgenstraat 28 te Goes

het aanvoeren van stenen en zand van 16 augustus tot en met 31 augustus 2021

19-8-2021

OOW-2021-398

Korte Vorststraat 44 te Goes

het plaatsen van een rolsteiger van 6 tot en met 17 september 2021

20-08-2021

OOW-2021-334

Couwervestraat 57 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 15 oktober 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-8-2021

EXH-2020-127

Geldeloozepad 5C te Goes

een exploitatievergunning voor de voetbalvereniging G.O.E.S.

19-8-2021

DHW_V-2021-343

Koningstraat 3 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor café De Bure

19-8-2021

EXH-2021-342

Koningstraat 3 te Goes

een exploitatievergunning voor café De Bure

19-8-2021

EXH-2021-360

Keizersdijk 34 te Goes

een exploitatievergunning voor Brownies&downieS Goes

19-8-2021

ALC_V-2021-361

Keizersdijk 34 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Brownies&downieS

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontwerpbeschikking Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat zij het voornemen heeft met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunningen te verlenen:

zaaknummer 

locatie

omschrijving

DHW_V-2020-128

Geldeloozepad 5C te Goes

een vergunning Drank- en Horecawet voor voetbalvereniging G.O.E.S.

Met ingang van 26 augustus 2021 is de ontwerpbeschikking voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen te bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942.

Belanghebbenden aan wie te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Werk in uitvoering

Groot asfaltonderhoud vanaf 30 augustus

KWS Infra voert vanaf maandag 30 augustus op verschillende locaties in de gemeente groot asfaltonderhoud uit. Omwonenden krijgen hierover een brief thuisgestuurd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de oude asfaltlaag. Net als het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Borden leiden het verkeer tijdens de uitvoering van het groot asfaltonderhoud om.

De werkzaamheden duren tot en met half oktober. Meer informatie is te vinden op www.goes.nl/asfaltonderhoud.

Kleine Kade afgesloten

De Kleine Kade in Goes is van maandag 30 augustus 2021 tot en met vrijdag 8 april 2022 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit in verband met restauratiewerkzaamheden aan het pand op nummer 43. Voetgangers en fietsers hebben wel de mogelijkheid om over de Kleine Kade te rijden. Verder verdwijnen tijdelijk de paaltjes bij de Sint-Maartensbrug en de J.A. van der Goeskade. Hierdoor blijven woningen voor bewoners en hulpdiensten bereikbaar. Neem voor vragen contact op met de heer Niels van Leeuwen door te bellen naar 06-20 943 366.

Reconstructiewerkzaamheden Willem Barentszstraat

De Willem Barentszstraat in Goes is van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 22 oktober afgesloten voor verkeer. Dit in verband met reconstructiewerkzaamheden. Het verkeer krijgt te maken met een omleiding die ter plekke staat aangegeven. Neem voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden contact op met de heer Wiebe Wijga door te bellen naar 06-10 097 501.

Werkzaamheden Nansenbaan

BAM Infra start op maandag 30 augustus in opdracht van de gemeente met werkzaamheden aan de Nansenbaan. Ze voert deze in verschillende fases uit. BAM Infra werkt steeds op één kruispunt tegelijk. Op een aantal plaatsen aan de Nansenbaan is schade ontstaan aan de wegconstructie. Met name in de bochten van de aansluitende wegen. Daarom maakt BAM Infra deze sterker en breder.

Borden en verkeersregelaars leiden het verkeer tijdens de aanpak van de kruispunten om. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met begin oktober.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

26 aug

Agendacommissie

19:15 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.