Info Goes week 3 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 3. Deze zijn op woensdag 17 januari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
10 januari 2024Z2023-0000105 Westhavendijk 30 te Wilhelinadorphet plaatsen van een tijdelijke woonunit bij de te verbouwen woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
29 december 2023Z2023-00001514Kasteelstraat 29 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel 
5 januari 2024Z2023-00001329Karrelanden 19 te Goeshet plaatsen van een carport
5 januari 2024Z2023-00001668Goese Dieplaan 412 te Goeshet plaatsen van transparantie M-View balkonbeglazing
5 januari 2024Z2023-00001558Anthony Edenlaan 16 te Goeshet vervangen van de kozijnen aan de voorgevel
9 januari 2024Z2023-00001055Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet wijzigen van de voormalige dienstwoning naar een recreatief nachtverblijf
9 januari 2024Z2023-00001056Zuidvlietpolderweg 2 te Wolphaartsdijkhet tijdelijk gebruiken van de woning en het bijgebouw als recreatief nachtverblijf
9 januari 2024Z2023-00001650De Perponcherpolderweg ong. Wolphaartsdijkhet samenvoegen van een aantal landbouwpercelen
11 januari 2024Z2023-00000911Marconistraat 3 te Goeshet aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001618Houtkade 20c te Goeshet bouwen van een loods met een bedrijfswoning21 februari 2024
Z2023-00001652Dillenburglaan 38, 4461TL Goeshet doorbreken van de draagmuur in de woning26 februari 2024
Z2023-00001654Oude Rijksweg 46, 4472AH 's-Heer Hendrikskinderenhet vervangen van het dak van de schuur 26 februari 2024

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing 

van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummerlocatieomschrijving
OMG-2023-0008v.d. Spiegelstraat 4, 4A en 4B te Goeshet verbouwen van het pand

Met ingang van 11 januari 2024 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 700 of stuur een e-mail naar vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking kunt u gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
Z2023-00000485Schubertlaan 21 in Goeshet brandveilig gebruiken van de berging onder de overkapping

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 11-01-2024  ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
5 januari 2024EVG-2023-766 Manhuistuin en Rooms-katholieke kerk te Goeseen evenementenvergunning voor de concerten in Manhuistuin 2024
11 januari 2024ALC_O-2023-780Da Vinciplein 1 te Goeseen alcoholwetontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens The power of the 90's op 9 maart 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Mohamed Ali Mohamed01-07-1996
Pelk, C. 03-03-1967
Kniagnytska, G.15-02-1970
Remijnse, M. 14-08-1984
Schot, E. 23-07-1989

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Andrew, P.05-03-198004-12-2023
De Visser, A.K.G.F. 19-02-199913-11-2023
Verburg, D.P. 22-04-198512-12-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Informatiemarkt Duurzaam Wonen

Heeft u plannen om uw huis te isoleren? Of zoekt u naar inspiratie om uw huis te verduurzamen? Bezoek dan onze Informatiemarkt Duurzaam Wonen op zaterdag 27 januari in Kloetinge. Op de markt kunt u vragen stellen aan verschillende bedrijven en organisaties die alles weten over het verduurzamen van uw woning. Van glasisolatie en zonnepanelen tot warmtepompen en subsidies van de gemeente Goes. Op de website goes.nl/informatiemarkt-duurzaam-wonen leest u wie er allemaal voor u klaarstaan. De toegang van de informatiemarkt is gratis en aanmelden is niet nodig.

Locatie: Dorpshuis Amicitia - Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge
Tijd: van 9:00 tot 13:00 uur

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
22 januariPresidium19:30 uurStadskantoor Goes
23 januariFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.

Samenspel wordt GOES

Ons magazine Samenspel heet voortaan Goes en is compleet vernieuwd.
Goes wordt in de derde week van januari verspreid.

Samenspel wordt GOES