Info Goes week 3 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 3. Deze zijn op woensdag 18 januari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

09-01-2023

OMG-2023-0026

Middelmeet 71 te Goes

het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde

10-01-2023

OMG-2023-0032

Klein Frankrijk 31 te Goes

het realiseren van een textielwasserette

10-01-2023

OMG-2023-0033

Oostmolenweg 103 te Kloetinge

het aanpassen van de entree

11-01-2023

OMG-2023-0035

Land van Straub (kavel 88 & 90) te Goes

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning

11-01-2023

OMG-2023-0040

Lange Kerkstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

11-01-2023

OMG-2023-0036

Schipperswegeling 13 te Goes

het vernieuwen van de kozijnen

11-01-2023

OMG-2023-0039

Papegaaistraat 6 te Goes

het verbouwen van een winkelpand tot een winkel- en woonpand

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

10-1-2023

OMG-2022-0843

Schubertlaan 21 te Goes

het bouwen van een overkapping over de binnenplaats

10-1-2023

OMG-2022-0915

Parkeerterrein Oostwal te Goes

het plaatsen van een openbaar toilet

12-1-2023

OMG-2023-0009

Simon Carmiggeltlaan 6 te Kloetinge

het plaatsen van een dakkapel

13-1-2023

OMG-2022-1046

Westwal te Goes

het innemen van een boomkroon

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0416

Hoofdstraat 3 en 3A te Wolphaartsdijk

het realiseren van een schuurwoning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Vanaf 19 januari 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u de omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 700 of via vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 19 januari 2023 zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland -West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-12-2022

M-ACT220568

Appelstraat 2A te Goes

het veranderen van de activiteiten

04-01-2023

M-ACT230011

Albert Joachimikade 48 te Goes

het beëindigen van de activiteiten

11-01-2023

M-ACT230021

Oostmolenweg 101C te Kloetinge

het vervangen van de tijdelijke portocabines die gebruikt zijn als spreekkamers, deze worden vervangen door nieuwbouw

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-1-2023

OOW-2022-706

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het plaatsen van bouwmaterialen, een afvalcontainer en een hoogwerker van 13 maart tot en met 12 mei 2023

10-1-2023

OOW-2023-014

Albert Joachimikade en Turfkade/Kleine Kade

het plaatsen van een keet van 9 januari tot en met 14 april 2023

11-1-2023

GHO-2023-019

Lijnbaan/Edisonstraat te Goes en Spoorstraat te 's-Heer Arendskerke

ontheffing voor het uitvoeren van geluid producerende werkzaamheden in de avond- en nachturen van 26 tot en met 30 januari 2023

12-1-2023

GHO-2022-600

Westhavendijk/Westerschans te Goes

het verlengen van de eerder verleende ontheffing voor het uitvoeren van geluid producerende heiwerkzaamheden op 17 februari 2023

13-1-2023

OOW-2023-024

M.D. de Grootstraat/Kamperfoeliestraat te Goes

het plaatsen van een container, keet en een dixi van 9 januari tot en met 31 maart 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-1-2023

ALC_O-2023-032

Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goes

ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het herdenkingsconcert The Flood Requiem 1953

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Omgevingsvergunning Landgoed Kattendijke

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan van Landgoed Kattendijke vanaf donderdag 19 januari ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning gaat over de locatie aan de Reijmersweg 11 in Goes. De manier waarop het landschap is ingericht komt niet overeen met het bestemmingsplan. Via deze omgevingsvergunning wil de aanvrager het bestemmingsplan kloppend maken.

Het ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart ter inzage op het Stadskantoor. Wilt u deze inzien of hierop reageren? Neem dan contact op met Peter van Schie via p.van.schie@goes.nl. Daarnaast kunt u het ontwerp omgevingsvergunning ook digitaal bekijken op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer.

Vaststelling bestemmingsplan Bijsterweg 16a Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Bijsterweg 16a Wolphaartsdijk op 22 december 2022 heeft vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat over het perceel Bijsterweg 16a in Wolphaartsdijk waar een constructiebedrijf staat. Aan de oostzijde van dit perceel ligt een stuk grond met een agrarische bestemming. Dit stuk grond krijgt een bedrijfsmatige bestemming. De voorwaarde is wel dat de bestaande bedrijfsbebouwing aan de noordzijde dan landschappelijk wordt ingezet. Daarnaast is er in het bestemmingsplan opgenomen dat het stuk grond aan de oostzijde niet mag worden gebruikt voor constructiewerkzaamheden en buitenopslag. Alleen de bestaande bedrijfsmatige gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart ter inzage op het Stadskantoor. Daarnaast kunt u het ontwerp omgevingsvergunning ook digitaal bekijken op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/.

Bezwaar maken tegen het bestemmingplan kan vanaf 20 januari gedurende zes weken via de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Na dit termijn staat het bestemmingsplan vast, tenzij er is gevraagd om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening). In dit geval staat het bestemmingsplan pas vast als er naar dit verzoek is gekeken en hier een beslissing over is gemaakt.

Verkoop perceel Arjaan Katsmanstaat en uitgave woon-werkkavel Columbusweg

De gemeente Goes maakt bekend dat ze een perceel ter grootte van ongeveer 11 m² verkoopt aan de bewoner van Arjaan Katsmanstraat 32. Daarnaast is de gemeente Goes van plan om een woon-werkkavel uit te geven aan de Columbusweg op het bedrijventerrein Poel II. De oppervlakte van de kavel bedraagt ongeveer 1.496 m² en is bestemd voor de bouw van een bedrijfsloods en een bedrijfswoning.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het perceel of interesse in de woon-werkkavel? Neem dan contact op met mevrouw Yolanda Pronk (medewerker grondzaken) via y.pronk@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

19 jan

Informatiecarroussel

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

23 jan

Presidium

19:30 uur

Stadskantoor Goes, 1.49

24 jan

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.