Info Goes week 3

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 3. Deze zijn op woensdag 19 januari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-01-2022

OMG-2022-0028

Frank van Borsselenstraat 23 te 's-Heer Hendrikskinderen

het realiseren van een dakkapel

13-01-2022

OMG-2022-0034

Jan van Tourainestraat 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van een woning

13-01-2022

OMG-2022-0036

Lewestraat 26 te Kloetinge

het snoeien van een boom

14-01-2022

OMG-2022-0038

Lange Kerkstraat 46 te Goes

het plaatsen van handelsreclame op de gevel

15-01-2022

OMG-2022-0039

Wissekerkseweg 1B te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een zwembad in de achtertuin

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangst

Zaaknummer

locatie

omschrijving

22-12-2021

W-MWP220002/ 00293719

Kolveniershof 106 in Goes

het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput

Neem voor vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

11-1-2022

OMG-2021-1265

Jan van Brakelstraat te Goes

het kappen van zeven bomen

11-1-2022

OMG-2021-1217

Dorpsstraat 2 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

12-1-2022

OMG-2021-1234

Klokstraat 1 te Goes

het vervangen van gevelreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

OMG-2021-1056

Arjaan Katsmanstraat 24 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een tuinhuis met carport

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

Van rechtswege verleende vergunning voor Remon Aardwarmte B.V.

Burgemeester en wethouders van Goes hebben Remon Aardwarmte B.V. voor de locatie aan de Ketelkade 150 tot en met 164 te Goes automatisch de aangevraagde omgevingsvergunning verleend. Dit omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen. De aanvraag gaat over het aanleggen en in gebruik hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.

Wanneer u hier belang bij heeft, hebt u tot en met 19 januari 2022 de mogelijkheid om tegen de omgevingsvergunning bij gemeente Goes, Postbus 2118 4460 MC Goes, schriftelijk bezwaar te maken. Op het bezwaarschrift staan uw naam en adres. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Hiermee begint de activiteit niet voordat over uw bezwaarschrift is besloten. Een voorlopige voorziening is aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant. Dit kan ook online via de website https://www.rechtspraak.nl/.

Bel voor meer informatie de rechtbank via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.  

Neem voor het bekijken van de stukken over deze omgevingsvergunning contact op met de RUD Zeeland (telefoonnummer 0115 – 745 100). Dat geldt ook voor kopieën of een mondelinge toelichting. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder het kenmerk W-AOV210336.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-12-2021

M-ACT210688

Gebr. Spykerstraat 1 te Goes

verschillende veranderingen binnen het bedrijf

11-01-2022

M-ACT220014

Gebr. Spykerstraat 6 te Goes

huur en het gebruik van het pand

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-1-2022

OOW-2021-573

Korte Kerkstraat Goes

het afsluiten van de straat en het gebruik van gemeentegrond vanwege sloopwerkzaamheden van 19 tot en met 21 januari 2022

12-1-2022

STP-2022-010

De Spinne 46 te Goes

een standplaats voor een bloemen- en plantjesmarkt van 6 tot en met 9 april 2022

12-1-2022

OOW-2022-009

Singelstraat te Goes

het plaatsen van een container op 14 januari 2022

13-1-2022

OOW-2022-011

Kolveniershof 34 te Goes

het plaatsen van een container op 17 maart 2022

13-1-2022

OOW-2022-012

Lange Vorststraat 6 en de achterkant van het pand aan de Oostwal te Goes

het plaatsen van een twee containers van 17 tot en met 21 januari 2022

13-1-2022

OOW-2022-017

Ostendestraat te Goes

het plaatsen van twee dixi’s van 19 tot en met 21 januari 2022

14-1-2022

OOW-2022-019

Groene Weidje te Goes

het plaatsen van een vrachtauto met autolaadkraan op 14 januari 2022

14-1-2022

OOW-2022-014

Oostsingel 90 te Goes

het plaatsen van een container van 20 tot en met 31 januari 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Deze organisaties hebben een vergunning om in de gemeente Goes in 2022 huis-aan-huis kleding in te zamelen:

1e kwartaal 2022        Stichting Metakids
2e kwartaal 2022        Orange Babies
3e kwartaal 2022        Stichting Actie Calcutta
4e kwartaal 2022        Nierstichting

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.