Info Goes week 29 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 29. Deze zijn op woensdag 19 juli 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5-7-2023Z2023-00000667Kleine Kade 17 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen
6-7-2023Z2023-00000668Hudsonweg 24 te Goeshet bouwen van een bedrijfspand
6-7-2023Z2023-00000674Hudsonweg ong., Goes (kavel 14)het bouwen van een bedrijfswoning met een bedrijfsopslagloods
7 juli 2023Z2023-00000682Da Vinciplein 1, 4462GX Goeshet verlengen van een strijdig gebruik van de Zeelandhallen
13 juli 2023Z2023-00000710Kasteelstraat 11, 4471PV Wolphaartsdijkhet bouwen van een loods
13 juli 2023Z2023-00000707Valckeslotlaan 6, 4461SE Goeshet wijzigen van brandscheidingen in het politiebureau

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
29-6-2023OMG-2022-0991Kapelseweg 61 te Kloetingehet bouwen van een bedrijfsloods
7-7-2023Z2023-00000230Hollandiaplein 11-01 t/m 12 35 te Goeseen appartementencomplex voorzien van een warmteopwekking met SolarEis systeem
12-7-2023Z2023-00000355Kasteelstraat 4 Wolphaartsdijkhet bouwen van een berging
12-7-2023Z2023-00000358Oostsingel 66 te Goeshet verbouwen van een woning
12-7-2023Z2023-00000472Nachtegaallaan 43 te Goeshet wijzigen van een bestemmingsplan

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000334Oostwal 34 te Goeshet realiseren van 21 wooneenheden4-9-2023
Z2023-00000229Kuiterswegeling te Kloetingehet plaatsen van een communicatiemast 25-8-2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
6 juni 2023Z2023-00003068Westeweg 2 in 's-Heer Hendrikskinderenhet beëindigen van het houden van vleesvee. Het uitbreiden van een parkeerterrein en er is een bovengrondse enkelwandige kunststof opslagtank voor ureum aanwezig.

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
19-6-2023 OOW-2023-432Oude Kade 1 te Wolphaartsdijkeen vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 28 augustus tot 8 september 2023
21-6-2023 OOW-2023-439Golda Meierstraat, van Kleffenstraat, Spaakstraat, Spierenburgstraat te Goes.een vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 26 juni 2023 tot 1 april 2024
22-6-2023 OOW-2023-452Konningstraat 4 te Goes.het plaatsen van een hoogwerker van 26 juni tot 30 juni 2023
22-6-2023 OOW-2023-444van Houtenstraat 1 te Goeseen vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 21 juni tot 28 juli 2023
26-6-2023 OOW-2023-445Groene Kruisstraat 12 te Wolphaartsdijkeen vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 19 juni 2023 tot 14 juli 2023
28-6-2023 OOW-2023-458De Spinne 60 te Goeseen vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 27 juni tot 30 juni 2023
28-6-2023 OOW-2023-459Leliestraat 57 te Goeseen vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 27 juni tot 14 juli 2023
14 7-2023OOW-2023-470Westsingel 58 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 30 juni tot 4 juli 2023
11-7-2023OOW-2023-476's-Heer Hendrikskinderenstraat ter hoogte van nr. 4 te Goeshet gebruik van gemeentegrond/tijdelijke afsluiting van de straat voor het leggen van een smeervloer op 17 juli 2023
14 7-2023OOW-2023-498Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderenhet gebruik van gemeentegrond op 4 augustus 2023
14 7-2023OOW-2023-481Torenring 8  te 's-Heer Arendskerkehet gebruik van gemeentegrond van 5 juli tot 31 augustus 2023
14 7-2023OOW-2023-471Oude Singel te Goes.het plaatsen van een opslag- en afvalcontainer van 4 juli tot en met 18 augustus 2023
14 7-2023OOW-2023-472Vlasmarkt te Goeshet gebruik van gemeentegrond op 5 en 6 juli 2023
14-7-2023OOW-2023-489Koningin Julianastraat 18 te Kloetingehet plaatsen van een container van 10 tot en met 17 juli 2023
14 7-2023OOW-2023-496Pauwenhof 43 te Goeshet plaatsen van een container van 31 juli tot en met 14 augustus 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13 7-2023ALC_O-2023-440Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens een poolparty op 15 juli 2023
13 7-2023ALC_O-2023-441Dooldijk 13  te  Wolphaartsdijkeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Oogstfeest op 29 juli 2023
13 7-2023ALC_O-2023-442Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement de 15 van Wolphaartsdijk op 12 augustus 2023
13 7-2023ALC_O-2022-705Parkeerterrein achter podium 't Beest Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens 't Beest Brult op 9 september 2023
10-7-2023EVG-2023-355Rond en bij Bleekveld 9een vergunning voor het Evenement Katoen XL op 12 augustus 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Yahyaoui Khali, S.10-01-1981
Holder, D.M.21-03-1998
Krayenbrink, R. 15-05-1984

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Goes 2023 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs per 1 juli 2023 wordt verhoogt naar €48,15. De wijziging is het gevolg van de verhoging van de afdracht voor rijbewijzen van gemeenten aan het rijk (RDW) per 1 juli 2023. Deze verhoging is €3,50 en is het gevolg van de inwerkingtreding van (artikel 27 van) de Wet digitale overheid.

Verkoop strook gemeentegrond Papeweg

De gemeente Goes maakt bekend dat ze van plan zijn een strook gemeentegrond aan de Papeweg ter grootte van ongeveer 90 m2 te verkopen aan de eigenaar van de Papeweg 26. Deze strook gemeentegrond is bedoeld als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via l.tavenier@goes.nl.

Verkoop strook gemeentegrond Donkerstraat

De gemeente Goes maakt bekend dat ze van plan zijn een strook gemeentegrond aan de Donkerstraat ter grootte van ongeveer 42 m2 te verkopen aan de eigenaren van de Donkerstraat 22. Deze strook gemeentegrond is bedoeld als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via l.tavenier@goes.nl.

Goes sluit 2022 positief af

Financieel was 2022 een goed jaar voor de gemeente Goes. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van 14,5 miljoen euro. De gemeenteraad besluit later dit jaar wat er met het positieve resultaat gebeurt. Kijk hier voor meer informatie.

Infographic jaarrekening 2022

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.