Info Goes week 29

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 29. Deze zijn op woensdag 20 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-07-2022

OMG-2022-0584

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een tijdelijke MRI

11-07-2022

OMG-2022-0585

Nassaulaan 40-130 te Goes

het herstellen van de bestemming wonen

15-07-2022

OMG-2022-0596

Westerlandpolderweg te Wolphaartsdijk

het aanleggen van een middenspanningskabel

15-07-2022

OMG-2022-0595

Brederodestraat 10 te Kloetinge

het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

13-7-2022

OMG-2022-0544

Boudewijnstraat 38 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een schutting

13-7-2022

OMG-2022-0308

Oude Rijksweg 83 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning en het verleggen van de uitweg

13-7-2022

OMG-2022-0551

Boudewijnstraat 32 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een schutting

13-7-2022

OMG-2022-0428

Zusterstraat 9A te Goes

het plaatsen van een dakraam en zonnepanelen

13-7-2022

OMG-2022-0304

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een gebouw

13-7-2022

OMG-2022-0518

Goese Dieplaan 89 te Goes

het plaatsen van een berging

14-7-2022

OMG-2022-0455

Stikkerstraat 45 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

14-7-2022

OMG-2022-0371

Singelstraat 9 te Goes

het verloden van de glas-in-loodpanelen aan de voorgevel van de kerk en een reparatie en voegwerk

14-7-2022

OMG-2022-0489

Ambachtsweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het tijdelijk plaatsen van een keet/portocabin

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0312

Zaagmolenstraat 72 te Goes

het aanpassen van de woning

27 juli 2022

Ontwerpbeschikking

Ontwerp-omgevingsvergunning realisatie zorgcluster Bugelweg Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. Deze is voor het realiseren van een zorgcluster op een stuk grond op de hoek van de ’s-Gravenpolderseweg en de Nansenbaan in Goes. Die plek is plaatselijk bekend als de Bugelweg.

Het gaat om een zorgcluster voor de huisvesting van cliënten van 's Heeren Loo en een gezondheidscentrum met dagbesteding dat daarbij hoort. Bij het voornemen van het verlenen van de omgevingsvergunning is artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toegepast. 

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010', omdat het bouwwerk staat op voor 'Agrarisch' aangewezen gronden. Het bouwen van een zorgcluster niet is daar toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 21 juli tot en met 31 augustus 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ08-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Iedereen heeft tijdens de genoemde periode de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het nodig om op tijd vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18 mei 2022

M-ACT220205

Verrijn Stuartweg 30 te Goes

het plaatsen van negen containers voor de opslag van textiel en het opslaan van chemicaliën op de zolderverdieping

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-7-2022

OOW-2022-422

Marktveld 5 te Kloetinge

het plaatsen van een kraan op 15 juli 2022

13-7-2022

OOW-2022-424

Oostwal te Goes

het plaatsen van drie containers van 11 tot en met 31 juli 2022

13-7-2022

OOW-2022-427

Zuidvlietstraat 67 te Goes

het plaatsen van een container van 14 tot en met 18 juli 2022

14-7-2022

OOW-2022-432

Lange Kerkstraat 11 te Goes

het plaatsen van een steiger op 18 en 19 juli 2022

14-7-2022

OOW-2022-415

Grote Markt 9 te Goes

het plaatsen van een container op 5 en 6 september 2022

14-7-2022

OOW-2022-431

Lombardstraat en omgeving te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 18 tot en met 31 juli 2022

17-7-2022

SPD-2022-365

Noordhoek te Goes

het plaatsen van twee spandoeken van 1 tot en met 14 september 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-7-2022

EVG-2022-359

Appelstraat 2A te Goes

een evenementenvergunning voor Kindervakantieweek Goes-Zuid van 29 augustus tot en met 2 september 2022

14-7-2022

EVG-2022-334

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor Bluesavond Wolfersdiek op 27 augustus 2022

14-7-2022

ALC_O-2022-335

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Bluesavond Wolfersdiek op 27 augustus 2022

14-7-2022

EVG-2022-382

Klein Frankrijk te Goes

een evenementvergunning voor het houden van een braderie op 3 september 2022

14-7-2022

ALC_O-2022-385

Klein Frankrijk 19 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Darttoernooi op 30 juli 2022

14-7-2022

EVG-2022-324

Manneeweg 7 te Kloetinge

een evenementenvergunning voor Klusdurpse dagen van 30 augustus tot en met 2 september 2022

14-7-2022

EVG-2022-295

Gardenierhof 19 te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor Kindervakantiedagen Wolphaartsdijk van 30 augustus tot en met 2 september 2022

14-7-2022

EVG-2022-382

Klein Frankrijk te Goes

een evenementvergunning voor het houden van een braderie op 3 september 2022

 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Benabdelouahed, M

25-01-2001

Myrko, D

03-01-1995

 

 

 

 

 

 

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat onderstaande personen niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Mota Pereira Pinto, Da Gloria

20-02-1999

16-06-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.