Info Goes week 29

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 29. Deze zijn op woensdag 21 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-07-2021

OMG-2021-0711

Noordoordplaat 28 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-07-2021

OMG-2021-0714

Kamperfoeliestraat 21 te Goes

het aanleggen van een inrit

12-07-2021

OMG-2021-0715

Da Vinciplein 6 te Goes

het realiseren van een Walk-thru testlocatie

13-07-2021

OMG-2021-0720

Blokjesplaat 36 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-07-2021

OMG-2021-0723

Sluisplaat 34 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-07-2021

OMG-2021-0724

Oude Diep 8 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-07-2021

OMG-2021-0725

Noordoordplaat 37 te Goes

het legaal maken van een steiger

15-07-2021

OMG-2021-0726

Fruitlaan 20 te Goes

het bouwen van een opslagruimte

16-07-2021

OMG-2021-0729

Hensonweg 8 te Goes

het uitbreiden van een opslagloods

16-07-2021

OMG-2021-0728

Hudsonweg 10 te Goes

het uitbreiden van een bedrijfspand

18-07-2021

OMG-2021-0731

Blokjesplaat 2 te Goes

het legaal maken van een steiger

18-07-2021

OMG-2021-0730

Goese Meerlaan 48 te Goes

het wijzigen van de voorgevel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

12-7-2021

OMG-2021-0640

Nieuwe Diep 8 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0644

Blokjesplaat 10 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0611

Sluisplaat 31 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0667

Noordoordplaat 41 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0671

Noordoordplaat 32 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0650

Sluisplaat 5 te Goes

het vernieuwen van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0642

Noordoordplaat 40 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0648

Kropkreek 14 te Goes

het aanpassen van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0638

Nieuwe Diep 38 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-7-2021

OMG-2021-0646

Sluisplaat 4 te Goes

het legaal maken van een boothelling

13-7-2021

OMG-2021-0527

Oosthavendijk 25 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een dakkapel

13-7-2021

OMG-2021-0457

Wissekerkseweg 1D te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

13-7-2021

OMG-2021-0580

Van Hallstraat 6 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

13-7-2021

OMG-2021-0566

Scheldestraat 77 te Goes

het vernieuwen van kozijnen

15-7-2021

OMG-2021-0598

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een lichtreclame

16-7-2021

OMG-2021-0391

Geertesplein 21 te Kloetinge

het omzetten van de expositieruimte naar een woonruimte

16-7-2021

OMG-2021-0569

Patijnweg 4 te Goes

het uitbreiden van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen acht recreatiewoningen in recreatiepark VeerseKreek te Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van acht recreatiewoningen in het recreatiepark VeerseKreek, gevestigd aan de Veerweg 48 in Wolphaartsdijk. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging houdt in dat aan de ruimtelijke onderbouwing een tekst is toegevoegd over centrale bedrijfsmatige exploitatie.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Camping de Veerhoeve’, omdat de acht recreatiewoningen zijn gesitueerd op gronden waaraan in het bestemmingsplan de functieaanduidingen ‘groen’ en ‘bedrijfswoning’ zijn toegekend. Het bestemmingsplan laat ter plaatse van deze aanduidingen het bouwen van recreatiewoningen niet toe. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Met ingang van 22 juli 2021 de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLW01-VG99. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden met ingang van 23 juli 2021 de mogelijkheid om gedurende zes weken beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen acht bedrijfsunits aan de Livingstoneweg te Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een gebouw met acht bedrijfsunits op een perceel grond aan de Livingstoneweg in Goes, gelegen tussen Livingstoneweg 5C en Livingstoneweg 7.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen De Poel 1e herziening’, omdat het gebouw met acht bedrijfsunits is gesitueerd buiten het bouwvlak. Het bestemmingsplan laat het bouwen van een gebouw buiten het bouwvlak niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Met ingang van 22 juli 2021 ligt het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken ter inzage. De ontwerpbeschikking en overige stukken zijn digitaal te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBP03-ON99. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Tijdens de genoemde termijn heeft eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk op tijd vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-07-2021

M-ACT210439

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

een horecagelegenheid met buitenterras, de verhuur van maximaal vier bootjes en het aanbieden van sportlessen door Crosscamp Zeeland

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Oude Singel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

  • Oude Singel 78

Er is voor belanghebbenden een mogelijkheid om tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (15 juli) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-7-2021

OOW-2021-323

Oostwal 51 te Goes

het plaatsen van een container van 26 tot en met 30 juli 2021

14-7-2021

OOW-2021-334

Couwervestraat 57 te Goes

het plaatsen van een container van 14 tot en met 31 juli 2021

14-7-2021

OOW-2021-337

Beestenmarkt te Goes

het plaatsen van een kraan op 15 juli 2021

15-7-2021

OOW-2021-341

Voorstad 45 te Goes

het plaatsen van een kraan op 16 juli 2021

15-7-2021

OOW-2021-340

Beestenmarkt 9 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 19 juli tot en met 5 augustus 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-7-2021

EVG-2021-202

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor de promotie van Autostad op 15 juli 2021

14-7-2021

EVG-2021-185

omgeving De Veste te Goes

een evenementenvergunning voor Festival De Veste van 16 tot en met 18 juli 2021

14-7-2021

DHW_O-2021-186

omgeving de Veste te Goes

een ontheffing artikel 35 Drank en horecawet voor Festival De Veste van 16 tot en met 18 juli 2021

14-7-2021

EVG-2021-137

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor Snuffelmarkt Goes op 18 juli en 29 augustus 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzien van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Kattendijksedijk op 26 juli afgesloten

De Kattendijksedijk is op maandag 26 juli tussen 7:00 en 17:00 uur in beide richtingen afgesloten. Dit in verband met asfaltwerkzaamheden. Het verkeer krijgt te maken met een omleiding via de Monnikendijk en de Zuidweg.

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met de heer Rinus Vermue van de gemeente Goes. Hij is te bereiken door te bellen naar 06-51 560 632 of te mailen naar r.vermue@goes.nl.

Busverbinding en bushalte voor Omnium Goes

Er komt vanaf oktober een busverbinding tussen Station Goes en het Omnium in Goes. En Ringbaan Oost krijgt een nieuwe bushalte. De nieuwe busverbinding zorgt ervoor dat leerlingen van het CIOS Goes makkelijker per trein en bus naar school gaan.

Het perron van de verbinding komt aan de zijde van het Omnium te liggen en biedt ruimte voor twee bussen. Zij hebben de mogelijkheid om te keren op de rotonde bij de Noordhoeklaan. Voor de scholieren komt er een looppad, zodat zij niet op het fietspad hoeven te lopen. De werkzaamheden starten deze zomer. De bushalte is naar verwachting in oktober klaar.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.