Info Goes week 28 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 28. Deze zijn op woensdag 10 juli 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
3 juli 2024Z2024-00001759Albert Joachimikade 9 te Goeshet aanpassen van de ruiten, doorbraak eetkamer-keuken en slaapkamer-kleedkamer, het wijzigen van de trappen en dakvensters en het bouwen van een carport
3 juli 2024 Z2024-00001760Koningstraat 1 te Goeshet verbouwen van het pand voor woning en kantoorruimte
4 juli 2024Z2024-00001770Fruitlaan 3 te Goeshet nieuw bouwen van het Ostrea Lyceum Goes

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 juli 2024Z2024-00000845Albardastraat 1 te Goeshet bouwen van een tuinhuis
2 juli 2024Z2024-00000896Westwal 17 te Goeshet plaatsen van een dakkapel en onderhoud 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2024-00001306Zonnebloemstraat 35, 4461PK Goeshet verbouwen van een bestaande dakopbouw21 augustus 2024

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
2 juli 2024 Z2024-00031021Domeinplaatweg 5 te Wolphaartsdijkhet houden van schapen en een akkerbouwbedrijf
2 juli 2024Z2024-00033501Kureweg te Kattendijke, sectie X nummer 706het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie.

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28 juni 2024Z2024-00001177 Turfkade 17 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 19 juli 2024
28 juni 2024Z2024-00001616Bessestraat 4 te Goeseen ontheffing kamperen buiten kampeerterrein, overnachting tijdens kindervakantieweek in een tent in de nacht van 15 op 16 augustus 2024
1 juli 2024Z2024-00001728Lange Achterweg 2 te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een container van 9 juli tot en met 7 augustus 2024
2 juli 2024Z2024-00001730Ossenhoofdstraat te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 4 juli 2024 
2 juli 2024Z2024-00001731Middelburgsestraat 33 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 9 juli tot en met 12 juli 2024
3 juli 2024Z2024-00001738Vogelzangseweg 66 te Goeshet plaatsen van een container van 8 juli tot en met 19 juli 2024
3 juli 2024Z2024-00000970Edisonstraat te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 5 september 2024 voor het innemen van een standplaats

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving

27 juni 2024

(correctie)

Z2024-00001622Sportweg 8 te Wolphaartsdijkeen ontheffing artikel 4 lid 4 Alcoholwet/2:34b APV 2 op 3 augustus 2024 tot 01.00 uur
3 juli 2024Z2024-00001456Grote Markt, Vlasmarkt, Bleekveld, Kolveniershof, Singelstraat, Damplein, Keijzersdijk, Oostwal, Kade + winkelstratenGoes Kinderstad op 17 augustus 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Hatem, T.M.H. 30-09-1988
Ali, Ben A. 21-10-1975
Blom, H.G.A.06-05-1970
Hristov, R.I.11-08-1980
  

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Dhr. M.H. Akbik24-11-197503-06-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Grondexploitatieovereenkomst Oud Sabbinge Bijsterweg 11

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 19 juni 2024 de grondexploitatieovereenkomst inzake Oude Sabbinge Bijsterweg 11 zijn aangegaan met de eigenaar. Deze overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 3 appartementen in de bestaande schuur en inrichting van de buitenruimte met parkeervoorzieningen. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 10 juli 2024 zes weken ter inzage bij de receptie van het stadskantoor aan de M. A. de Ruijterlaan 2.

Vaststelling bestemmingsplan “Westerstraat 2 Goes”

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Westerstraat 2 Goes” op 27 juni 2024 heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 34 appartement, verdeeld over twee gebouwen, mogelijk. De twee appartementsgebouwen zullen op de locatie van de voormalige schuur van de boerderij worden geplaatst. De oorspronkelijke bedrijfswoning wordt bestemd als reguliere woning. Op het terrein is ook ruimte voor bergingen en parkeervoorzieningen en het geheel zal landschappelijk worden ingepast

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. De motivatie omtrent Cultuurhistorie nader aanvullen in de toelichting van het bestemmingsplan.
  2. De inrichtingsschets borgen in de regels van het bestemmingsplan.
  3. De bouwvlakken op de plankaart strak om de (beoogde) bebouwing intekenen.
  4. De maatvoeringen van de bestaande bebouwing aanpassen conform bestaande bebouwing.
  5. De goothoogte van de beoogde noordelijke schuur aanpassen conform het bouwplan.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 11 juli tot en met 21 augustus 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGW21-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Met ingang van 11 juli 2024 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan “Riethoek”

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Riethoek” op 23 mei 2024 heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk Riethoek is een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht en dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is de situatie zoals deze in de huidige bestemmingsplannen is opgenomen, aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is verleend. Ook zijn onjuistheden hersteld. Bestaande rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd in het nieuwe bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Riethoek en zal de huidige, deels verouderde, bestemmingsplannen vervangen.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. De maatvoeringen te wijzigen conform de maatvoeringen zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan Riethoek, d.d. 19 februari 2009; 
  2. Opnemen van de dubbelbestemming ‘Leiding-Water’ in de regels van het bestemmingsplan en op de verbeelding vanwege de aanwezigheid van een transportleiding drinkwater in het plangebied;

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 11 juli tot en met 21 augustus 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGZ29-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Met ingang van 11 juli 2024 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg – Partiële herziening hoogspanningsstation”

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg – Partiële herziening hoogspanningsstation” op 27 juni 2024 heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is een zogeheten partiële herziening. Dit betekent dat aan het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’ een aantal regels worden toegevoegd. De reden hiervoor is de aanpassing aan het hoogspanningsstation dat ligt Repelweg 3 in Goes. Het vermogen wordt vergoot, dat ervoor zorgt dat er meer geluid zal worden geproduceerd. Hierdoor zal de geluidzonering moeten worden vergroot. Binnen deze geluidzone mogen geen geluidsgevoelige functies worden gerealiseerd. Daarnaast mag de geluidsbelasting buiten de geluidzone niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1.  De begrenzing van de afwegingszone NNZ, die is opgenomen in figuur 1 van de Notitie effecten op NNZ Goes de Poel (bijlage van het bestemmingsplan), aan te passen.
  2. Toevoegen uitwerking van de resultaten uit de geluidmeting aan de rapportage ‘Stedin-Transformatorstation Goes De Poel, Onderzoek naar geluid in de omgeving, rapportnummer F 22768-2-RA-001’ en aanvulling toelichting figuur 4.1 en figuur 4.2 met betrekking tot de tonaaltoeslag.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 11 juli tot en met 21 augustus 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP08-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Met ingang van 11 juli 2024 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.