Info Goes week 28

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 28. Deze zijn op woensdag 14 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-07-2021

OMG-2021-0674

Noordoordplaat 44 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-07-2021

OMG-2021-0676

Kropkreek 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-07-2021

OMG-2021-0675

's-Gravenpolderseweg 5 te Goes

het vervangen van dakbedekking

05-07-2021

OMG-2021-0690

Oesterbank 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-07-2021

OMG-2021-0671

Noordoordplaat 32 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-07-2021

OMG-2021-0672

Houtkade te Goes

het bouwen van bedrijfsunits en garageboxen

05-07-2021

OMG-2021-0673

Blokjesplaat 42 te Goes

het plaatsen van een steiger

06-07-2021

OMG-2021-0683

Noordoordplaat 29 te Goes

het aanpassen van een steiger

06-07-2021

OMG-2021-0684

Blokjesplaat 18 te Goes

het legaal maken van een steiger

06-07-2021

OMG-2021-0678

Nieuwe Diep 26 te Goes

het legaal maken van een steiger

06-07-2021

OMG-2021-0685

Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van drie woonunits voor tijdelijke huisvesting

06-07-2021

OMG-2021-0681

Noordoordplaat 43 te Goes

het legaal maken van een steiger

07-07-2021

OMG-2021-0693

Brederodestraat te Kloetinge

het kappen van twee bomen

07-07-2021

OMG-2021-0694

Sluisplaat 20 te Goes

het uitbreiden van een bestaande steiger

07-07-2021

OMG-2021-0691

Sluisplaat 1 te Goes

het vernieuwen van een steiger/vlonder

07-07-2021

OMG-2021-0686

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het vervangen van het bestaande winkelpui

08-07-2021

OMG-2021-0696

Nieuwe Diep 42 te Goes

het legaal maken van een steiger

08-07-2021

OMG-2021-0700

Nieuwe Rijksweg 39A te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een schuur

08-07-2021

OMG-2021-0697

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

het verbouwen van een bestaande woning

08-07-2021

OMG-2021-0702

Aartjeskreek 10 te Goes

het legaal maken van een steiger

09-07-2021

OMG-2021-0703

Dillenburglaan 6 te Goes

het plaatsen van een carport

09-07-2021

OMG-2021-0704

Kasteelstraat 7 te Wolphaartsdijk

het veranderen van een voorgevel

09-07-2021

OMG-2021-0705

Noordoordplaat 24 te Goes

het legaal maken van een boothelling

11-07-2021

OMG-2021-0706

Sluisplaat 37 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-07-2021

OMG-2021-0707

Noordoordplaat 13 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

5-7-2021

OMG-2021-0585

Blokjesplaat 5 te Goes

het legaal maken van een steiger

5-7-2021

OMG-2021-0627

Blokjesplaat 28 te Goes

het legaal maken van een steiger

5-7-2021

OMG-2021-0586

Sluisplaat 32 te Goes

het plaatsen van een steiger en een boothelling

5-7-2021

OMG-2021-0601

Aartjeskreek 4 te Goes

het legaal maken van een steiger

6-7-2021

OMG-2021-0610

Sluisplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

6-7-2021

OMG-2021-0658

Beestenmarkt 3 te Goes

het plaatsen van een muurschildering

6-7-2021

OMG-2021-0127

Stationspark 23 te Goes

het bouwen van een broodjeszaak

6-7-2021

OMG-2021-0518

Treubstraat 2 te Goes

het realiseren van energetische verbetering en funderingsherstel van bestaande MIVA-uitbreiding

7-7-2021

OMG-2021-0377

Marshallstraat 20 te Goes

het vernieuwen van de kozijnen

7-7-2021

OMG-2021-0489

Leliestraat 109 te Goes

het uitbreiden van een woning

7-7-2021

OMG-2021-0529

Elenbaasstraat 34C te 's-Heer Arendskerke en Noordeinde 5C te Kloetinge

het plaatsen van dertien lichtmasten op de voetbalcomplexen (acht stuks in Kloetinge / vijf in 's-Heer Arendskerke)

7-7-2021

OMG-2021-0594

van Dusseldorpstraat 4 te Goes

het plaatsen van een handelsreclame

7-7-2021

OMG-2021-0511

Bizetlaan 12 te Goes

het vervangen van beplating en nieuw stucwerk aan de voorgevel

8-7-2021

OMG-2021-0488

Albert Joachimikade 37 te Goes

het bouwen van een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2D 's-Heer Hendrikskinderen’, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2D 's-Heer Hendrikskinderen’ met ingang van 15 juli 2021 voor zes weken in te zien is. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH11-ON99. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van het perceel Nieuwe Rijksweg 2D, het voormalige tuincentrum ‘Hendriksplaza’. De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Nieuwe Rijksweg, aan de oostzijde door het perceel Nieuwe Rijksweg 2B, aan de zuidzijde door de Jacoba van Beierenstraat en het nieuwe plan Jacobahof en aan de westzijde door een groenstrook. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van dertig woningen mogelijk. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan, dat begin 2020 ter inzage heeft gelegen, is het plan beperkt gewijzigd. Het gaat daarbij om een marginale aanpassing van de verkaveling en een verschuiving van aantallen woningen tussen twee woningblokken.

Ook is voor het plangebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan is te vinden als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan via de link in de eerste alinea.

Verder zijn burgemeester en wethouders van plan om voor de woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen, nu uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de N664 (Nieuwe Rijksweg) en de N256 (Deltaweg) op de woningen wordt overschreden. Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 15 juli 2021 eveneens voor zes weken ter inzage en is digitaal in te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van de gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. En hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders (hetzelfde postadres). Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk om op tijd een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-6-2021

M-ACT210393

Verrijn Stuartweg 35 te Goes

het starten van het bedrijf Autotechniek De Jonge B.V

10-6-2021

M-ACT210436

Albert Plesmanweg 118 te Goes

het starten van een garagebedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-7-2021

OOW-2021-309

Kreukelmarkt 7-9 te Goes

het gebruik van gemeentegrond tijdens de opening op 11 augustus 2021

6-7-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een uitbreiding/aanvulling van een eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan

7-7-2021

OOW-2021-293

Van Hogendorplaan 10 te Goes

het plaatsen van een container van 16 tot en met 19 juli 2021

7-7-2021

OOW-2021-302

Westsingel 58 te Goes

het plaatsen van een keetwagen, toilet en een hoogwerker van 5 juli tot en met 10 september 2021

7-7-2021

OOW-2021-304

Zonnebloemstraat 4 te Goes

het plaatsen van een kraan op 19 juli 2021

8-7-2021

OOW-2021-311

Schuttershof te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer van 12 tot en met 23 juli 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Denk mee over de toekomst van kerkgebouwen in Goes

Het is in Nederland de verwachting dat in de komende jaren dertig tot tachtig procent van de kerkgebouwen haar originele functie verliest. Dit speelt ook in Goes. In de gemeente zijn er 24 kerkgebouwen.

Stel dat een kerkgebouw leeg komt te staan, dan willen wij hierop voorbereid zijn. Samen met de eigenaren van de gebouwen spraken wij over mogelijke ontwikkelingen. Blijft een gebouw in de toekomst in gebruik als kerk? Of krijgt het een andere invulling?

Graag horen wij ook uw mening. Deze mag u geven via de vragenlijst op www.goespraatmee.nl. De vragenlijst is tot en met zondag 25 juli in te vullen. De resultaten gebruiken wij voor het schrijven van een Kerkenvisie.

Rioleringswerkzaamheden Buys Ballotstraat

Er vinden in de Buys Ballotstraat van maandag 19 tot en met donderdag 22 juli rioleringswerkzaamheden plaats. De weg is dan in de richting van de Parallelweg afgesloten voor verkeer. Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met de heer Corné Sinke van de gemeente Goes. Hij is te bereiken door te bellen naar 06-13 835 369 of te mailen naar c.sinke@goes.nl.

Wat is uw kijk op duurzame gebouwen?

Het ‘geven van het goede voorbeeld’ in het klimaatprogramma is één van de drie hoofdsporen waarop Goes haar duurzame doelen hoopt te bereiken. Het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen vinden we daarbij belangrijk. Als we kijken naar het vastgestelde doel (in 2035 alle gemeentelijke gebouwen verduurzaamd), zijn de kosten hoog en is het vraagstuk ingewikkeld. 

De gemeente stelt zich graag open voor adviezen van inwoners. Wat we op dit moment zoeken, zijn naast afgevaardigden van belangenorganisaties, ook inwoners die persoonlijk of beroepsmatig warm lopen voor dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. ‘Duurzaamheidsfans’, maar ook kritische organisaties en individuele personen die in een klankbordgroep met ons ambities willen onderzoeken. En die de functie van adviseur willen vervullen. 

Bent u of kent u iemand die graag meedenkt? En die ons in een nieuw te vormen klankbordgroep adviseert over hoe wij, op weg naar een energieneutrale gemeente, toewerken naar een energieneutrale gebouwenvoorraad? Laat het ons weten! Aanmelden voor de klankbordgroep en vragen stellen is mogelijk door te mailen naar v.de.vries@goes.nl. We starten in oktober. Reken op circa drie (fysieke of digitale) bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/wat-is-uw-kijk-op-duurzame-gebouwen. Tot ziens?!

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.