Info Goes week 27 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 27. Deze zijn op woensdag 3 juli 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
20 juni 2024Z2024-00001641Planketent 1 te Wolphaartsdijkhet bouwen van een schuur
20 juni 2024Z2024-00001634Aria Zuid te Goeshet aanleggen van distributienet elektriciteit en water
21 juni 2024Z2024-00001644Anthony Edenlaan 22 te Goeshet plaatsen van een erker bij de voorgevel en aanbouw aan de achtergevel
22 juni 2024Z2024-00001646Nieuwe Diep 59 te Goeshet bouwen van een nieuwe aanlegsteiger
24 juni 2024Z2024-00001651Verrijn Stuartweg 4B te Goeshet formaliseren van de indeling en uitvoering van brandcompartimentering 1Box
24 juni 2024Z2024-00001652Geldeloozepad 5C te Goeshet verbouwen/renoveren van het onderkomen van veldbeheerders van het Schenge
24 juni 2024Z2024-00001653Fruitlaan 3 te Goeshet tijdelijk aanpassen van inritten ten behoeve van bouwwerkzaamheden
24 juni 2024Z2024-00001655Koningstraat 1 te Goeshet verbouwen van het pand voor een woning en kantoorruimte
24 juni 2024Z2024-00001672Vijverweg ong. te Kloetingeeen tijdelijke buitenexpositie
24 juni 2024Z2024-00001679Noordeinde 5 te Kloetingehet vervangen van het dak van de schuur
25 juni 2024Z2024-00001684Frans den Hollanderlaan 16 te Goeshet vervangen van de draaipoort
25 juni 2024Z2024-00001692Martinus Nijhofflaan 7 te Kloetingehet vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
4 april 2024Z2024-00031244Kloostermanpad 1-9 (oneven), J.D. van Mellestraat 1-11 (oneven) en 2-30 (even), Kamperfoeliestraat 98-106 (even), Jacob Klaaijsenstraat 1-17 (oneven), 21, 25, 29-33 (oneven) en 2-14 (even)het aanleggen en in gebruik nemen van 52 gesloten bodemenergiesystemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
21 juni 2024Z2024-00001411Laan der Verenigde Naties 86 te Goeshet uitbouwen van de woonkamerer
24 juni 2024Z2024-00000827Repelweg ong. te Goes (sectie V, perceelnummer 177)het bouwen van een nieuw schakelgebouw en een transformatorcel
25 juni 2024Z2024-00000497Oude Rijksweg ong. s-Heer Arendskerkehet aanleggen van een oprit
27 juni 2024Z2023-00001806Ruisweg ong. te Kattendijke (kadastraal perceel X708)het plaatsen van een zendmast

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
25 juni 2024Z2024-00001640Eisenhowerstraat 1 te Goeshet plaatsen van een keet, twee containers, een toilet en glasblokken van 10 juni tot en met 19 juli 2024
25 juni 2024Z2024-00001686Kreukelmarkt 10 te Goeshet plaatsen van een aanhanger op 4 juli 2024 
25 juni 2024Z2024-00001685Pyntorenstraat 11 te Goeshet plaatsen van een aanhanger op 1 en 2 juli 2024
27 juni 2024Z2024-00001696Beestenmarkt te Goeshet plaatsen van een container van 1 juli tot en met 5 juli 2024 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
21 juni 2024Z2024-00001257Bleekveld ong. te GoesGoes Bruist van 16 september tot en met 23 september 2024
27 juni 2024Z2024-00000662Westhavendijk 111 te Goeseen exploitatievergunning voor Brasserie Westerkade
27 juni 2024Z2024-00000663Westhavendijk 111 te Goeseen alcoholwetvergunning voor Brasserie Westerkade
27 juni 2024Z2024-00001450Diverse plaatsen in Gemeente Goeseen evenementenvergunning voor Open Monumentendag 2024
27 juni 2024Z2024-00001622Sportweg 8 te Wolphaartsdijkeen ontheffing artikel 4 lid 4 Alcoholwet/2:34b APV voor 29 juli tot en met 3 augustus 2024 
28 juni 2024Z2024-00001697Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskindereneen alcoholwetontheffing tijdens de achtste finale van het EK voetbal op 2 juli 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Bisoen, S. 01-10-1988

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Van Erven, J.M. 24-12-198123-05-2024
Odada, C.R.  01-01-199623-05-2024
Makhynka, O. 02-10-198423-05-2024
Meliefste, E. A. 07-08-199023-05-2024
Osso Parra, J.J.10-04-199429-05-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor revitaliseren jachthaven Wolphaartsdijkseveer 10 in Wolphaartsdijk 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het revitaliseren van de jachthaven van de Royal Yachting Club België, Wolphaartsdijkseveer 10 te Wolphaartsdijk. Dit is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hierbij om het vernieuwen en herinrichten van steigers en het verruimen van de ligplekken en haven. Het aantal ligplaatsen neemt niet toe. Ook komt er een extra sanitairgebouw en wordt het havenkantoor uitgebreid.

Het initiatief, dat voor een klein deel is gelegen op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland, past niet in de geldende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ van Goes en ‘Landelijk gebied 2013’ van Noord-Beveland. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van deze bestemmingsplannen.

Van 4 juli tot en met 14 augustus 2024 ligt het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken. U kunt deze bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal inzien kan, wanneer nodig, ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Tijdens de bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode moet u vooraf een afspraak maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
4 juliJaarrekening/kadernota19:00 uurRaadszaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.