Info Goes week 27 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 27. Deze zijn op woensdag 5 juli 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Van Esch, J.

30-01-1999

Krediet, L.

21-06-1984

Correia Neves, J.R.

26-08-1996

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Malkus, M.

23-03-1992

26-05-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Elsa Hoeve’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Elsa Hoeve’ op 1 juni 2023 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Stelleweg 2 en het naastgelegen kadastrale perceel. De bestaande bebouwing wordt ontwikkeld tot een woonzorgcomplex voor ouderen met een zorgvraag. Er worden 38 woonzorgeenheden met ondersteunende algemene ruimten gerealiseerd. Zo krijgt de monumentale boerderij een nieuwe functie en wordt invulling gegeven aan de behoefte aan zorgwoningen in Goes. Op het naastgelegen kadastrale perceel is het voornemen om een vrijstaande reguliere woning te realiseren. Stedenbouwkundig en voor de beeldkwaliteit vormen beide ontwikkelingen een geheel. De ontwikkelingen staan los van elkaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is online te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPLG15-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Bezwaar maken tegen het bestemmingplan kan vanaf 23 juni gedurende zes weken via de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Na dit termijn staat het bestemmingsplan vast, tenzij er is gevraagd om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening). In dit geval staat het bestemmingsplan pas vast als er naar dit verzoek is gekeken en hier een beslissing over is gemaakt.

Mag het bij het PMD, ja of nee?

Weet u wat er wel en niet in het PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) mag? Of twijfelt u wel eens? Op https://afval.goes.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u voor al uw vragen terecht bij het PMD-team op zaterdag 8 juli van 09.00 tot 16.00 uur op de Grote Markt in Goes.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

6 juli

Besluitvormende raad

19:00 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

6 juli

Oordeelsvormende raad

21:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

11 juli

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.