Info Goes week 27

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 27. Deze zijn op woensdag 6 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-06-2022

OMG-2022-0551

Boudewijnstraat 32 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een schutting

27-06-2022

OMG-2022-0546

Kolveniershof 44 te Goes

het vervangen van de bestaande koel- en vriescondensor op het dak

27-06-2022

OMG-2022-0547

Kolveniershof 32, 34 en 36 te Goes

het plaatsen van een elektrische deur

27-06-2022

OMG-2022-0544

Boudewijnstraat 38 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een schutting

28-06-2022

OMG-2022-0548

Anthony Fokkerstraat, Deltaweg, Repelweg en Ongereedweg te Goes

het bouwrijp maken fase 1 en de aanleg van een ontsluitingsweg voor Bedrijvenpark Deltaweg

30-06-2022

OMG-2022-0554

Westwal 8 te Goes

het verbouwen van een zolder tot drie behandelkamers

30-06-2022

OMG-2022-0557

Columbusweg 35A te Goes

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

01-07-2022

OMG-2022-0560

Heernisseweg 80 te Goes

het plaatsen van een schutting

01-07-2022

OMG-2022-0562

Grote Markt 9 te Goes

het wijzigen van gevelreclame

01-07-2022

OMG-2022-0559

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het slopen van de voorgevel

01-07-2022

OMG-2022-0558

van Dusseldorpstraat (kavel G) te Goes

het bouwen van een woning

01-07-2022

OMG-2022-0561

s-Heer Hendrikskinderendijk 149 te Goes

het bouwen van een melkveestal

02-07-2022

OMG-2022-0564

Kreukelmarkt 2A te Goes

het plaatsen van een zonwering

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

24-6-2022

OMG-2022-0298

Monnikendijk 32 te Kattendijke

het uitbreiden van een bestaande woning

27-6-2022

OMG-2022-0379

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een verlicht logo

27-6-2022

OMG-2022-0334

Lange Vorststraat 84 te Goes

het slopen van een pand en het verwijderen van asbest

28-6-2022

OMG-2022-0384

Vlaamseweg 3 te 's-Heer Arendskerke

het vervangen van het dak

28-6-2022

OMG-2022-0496

J.Q.C. Lenshoeklaan 14 te Kloetinge

het bouwen van een schuur

28-6-2022

OMG-2021-1231

Groene Weidje 7 en 9 01 tot en met 9 20 te Goes

het realiseren van 20 appartementen

28-6-2022

OMG-2022-0445

Zuiderlandweg 2 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een verleende vergunning OMG-2021-0798

28-6-2022

OMG-2022-0382

Geraniumstraat 12 te Goes

het uitbreiden van een woning

29-6-2022

OMG-2022-0270

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het plaatsen van een stalen buitentrap

29-6-2022

OMG-2022-0470

Sportweg 4 te Wolphaartsdijk

het tijdelijk plaatsen van een container op Sportpark Wolphaartsdijk

30-6-2022

OMG-2022-0118

Kreukelmarkt 2A te Goes

het wijzigen van de gevel

30-6-2022

OMG-2022-0397

Albert Joachimikade 35 te Goes

het bouwen van een kantoorpand

30-6-2022

OMG-2022-0438

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het vervangen van de voorgevel

30-6-2022

OMG-2022-0198

Lange Vorststraat 84, Oostwal 69 en 69A tot en met 69J te Goes

het realiseren van een winkel en tien appartementen

30-6-2022

OMG-2022-0344

Klokstraat 7, Keizersdijk 4C en 4D te Goes

het realiseren van twee appartementen en het bouwen van een dakopbouw

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-03-2022

M-ACT220116

Zwarte Beier 2 te Kloetinge

het uitbreiden van het laboratorium

 

01-06-2022

M-ACT220232

Amundsenweg 13 te Goes

het plaatsen van een perscontainer

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Bokkeweg 6 Wolphaartsdijk 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0291

Bokkeweg 6 Wolphaartsdijk

het verlengen van een vleeskuikenstal

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Het provinciaal beleid is actueel gemaakt in de onderbouwing;
  • Het advies van de agrarische adviescommissie is verwerkt in de onderbouwing;
  • In de voorwaarden van de vergunning is opgenomen dat er een obstakelvrije onderhoudsstrook van vijf meter moet komen aan de zuidkant van het perceel voor het onderhouden van de waterloop.

De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 7 juli 2022 voor zes weken te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBG01-VA99. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-6-2022

OOW-2022-395

Jan van Tourainestraat 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een vergunning voor het plaatsen van een container van 22 juni tot en met 15 juli 2022

28-6-2022

OOW-2022-404

Magdalenastraat, Opril Grote Markt en Beestenmarkt te Goes

het plaatsen van een hoogwerker en een keet van 30 juni tot en met 6 juli 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-6-2022

ALC_O-2022-326

Singelstraat en omgeving te Goes

een ontheffing voor het van schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Goes-Europajaar van 14 juli tot en met 17 juli 2022

28-6-2022

EVG-2022-298

Grote Kade, Kleine Kade enzovoort te Goes

een evenementenvergunning voor ‘Europa Festival’ van 14 tot en met 17 juli 2022

29-6-2022

EVG-2022-292

Hoofdstraat 12 te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor Kick IV op 13 augustus 2022

29-6-2022

EVG-2022-100

Zusterstraat en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Kermis Goes van 12 tot en met 18 augustus 2022

29-6-2022

EVG-2022-283

Courtinestraat en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Walk & Dance - Goes Bruist op 27 juli 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

K. Polfliet

08-02-1991

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op via 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Europafestival

In de binnenstad van Goes vindt van 14 tot en met 17 juli het Europafestival plaats. Bezoekers genieten dan vier dagen lang van Europese bieren, gerechten, muziek, kunst en curiosa.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

7 jul

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.