Info Goes week 26 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 26. Deze zijn op woensdag 28 juni 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Kawczynski, B.K.

05-02-1984

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Kennisgeving van verkoop van en/of zakelijke rechten op onroerende zaken

Publicatiedatum: 28 juni 2023

Met deze kennisgeving wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichting zoals verwoord in het arrest van de Hoge raad van 26 november 2021 (Didam-arrest ECLI:NL:HR:2021:1778).

De gemeente Goes heeft het voornemen om een perceel in te brengen in een vrijwillige kavelruil. In totaal brengt gemeente Goes bij deze kavelruil 2.000 m² grond in. Door de inbreng van deze oppervlakte ontstaat ruimte om een vrijwillige kavelruil met andere partijen op gang te brengen wat resulteert in een verbeterde strategische grondpositie voor de gemeente Goes.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer P. Wielhouwer via p.wielhouwer@goes.nl.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

  • Frambozestraat 3A, Goes

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (22 juni 2023) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.