Info Goes week 25 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
7 juni 2024Z2024-00001520Lange Vorststraat 24 te Goeshet renoveren van de gevel
7 juni 2024Z2024-00001518Repelweg te Goes (GOE00 V 177)het aanleggen van een tijdelijke uitrit
10 juni 2024Z2024-00001532Watervlietweg 2 te Goeshet plaatsen van 10 units als tijdelijke huisvesting Stadsboerderij Kom us Kieke
10 juni 2024 Z2024-00001531Watervlietweg 2 te Goeshet nieuw bouwen van stadsboerderij Kom us Kieke

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
10 juni 2024Z2023-00001939Muidenweg 3 te Wolphaartsdijkhet bouwen van een centrumgebouw
10 juni 2024Z2024-00000631Frederiksstraat 11 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel
10 juni 2024Z2024-00001025Boudewijnstraat 36 te 's-Heer Arendskerkehet bouwen van een schuur
12 juni 2024Z2024-00000695Westhavendijk 28 te Wilhelminadorphet vervangen van het dakkapel
12 juni 2024Z2024-00001058Zuidvlietstraat 118 te Goeshet slopen van het pand en verwijderen van asbest
12 juni 2024Z2024-00001163Monnetstede 64 te Goeshet vernieuwen van de bestaande dakkapel
12 juni 2024Z2024-00001210Wolfertsplein, Wolphaartsdijkhet plaatsen van 7 frames voor buitenexpositie
13 juni 2024Z2024-00001239Beukenstraat te Goeshet plaatsen van een dakkapel
13 juni 2024Z2024-00001241Bugelweg 2 te Goeshet aanbrengen van reclame-uitingen
13 juni 2024Z2024-00000851Kleine Kade 15 te Goeshet plaatsen van isolatieglas
13 juni 2024Z2024-00000792Van Hallstraat 34 en 36 te Goeshet plaatsen van een puntdak op garages
13 juni 2024Z2024-00001377Populierenstraat 18 te Goeshet realiseren van een aanbouw met zadeldak aan de achterzijde van de garage
13 juni 2024Z2024-00001334Hoekweide 1A te Wolphaartsdijkhet aansluiten van de oprit aan de openbare weg

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 juni 2024Z2023-00001628Ketelkade en westhavendijk te Goeshet realiseren van steiger Ketelkade en aanpassen steiger roeivereniging Scaldis

Tegen een ingetrokken vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2024-00001070Hornikswei 10 te GoesHet plaatsen van een dakkapel24 juli 2024

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
7 juni 2024Z2024-00001508Kleine Kade 47 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 10 juni 2024
7 juni 2024Z2024-00001502Hollandiaplein 1 te Goeshet plaatsen van een telescoopkraan op 13 juni 2024
10 juni 2024Z2024-00000970Edisonstraat te Goeshet plaatsen van een trailer op 19 juni tot en met 24 juni, op 12 augustus tot en met 16 augustus en 3 en 4 september 2024
14 juni 2024 Z2024-00001393Westwal te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot 17 juni 2024
14 juni 2024Z2024-00000750Molenplein en Edisonstraat te Goeseen standplaatsvergunning Caspi

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
12 juni 2024Z2024-00001387Brugstraat 4 te Wilhelminadorpeen ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens dorpsfeest Wilhelminadorp 22 juni 2024
12 juni 2024 Z2024-00001414Dooldijk 13 te Wolphaartsdijkeen ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens het Oogstfeest Wolphaartsdijk op 13 juli 2024
14 juni 2024Z2024-00001323Veerweg 48 te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning voor Zomerfair Veersekreek op 10 augustus 2024
14 juni 2024Z2024-00001360Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens de 15 van Wolphaartsdijk op 10 augustus 2024
14 juni 2024Z2024-00001224Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning 15 van Wolphaartsdijk op 10 augustus 2024
14 juni 2024Z2024-00000962Gardenierhof te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning Kindervakantiedagen Wolphaartsdijk van 13 tot en met 16 augustus 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
25 juniFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes
26 juniExtra Oordeelsvormende raad in verband met jaarrekening en kadernota19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.

Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening detailhandel”

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Parapluherziening detailhandel” op 23 mei 2024 heeft vastgesteld.

Een paraplubestemmingplan is een bestemmingsplan dat een groot aantal onderliggende bestemmingsplannen wijzigt voor wat betreft een bepaald onderwerp. De parapluherziening detailhandel heeft als belangrijkste doel om onbenutte detailhandelsmogelijkheden buiten de gewenste winkelgebieden (binnenstad, Marconistraat, Beukenhof, Westerschans, Spinne) weg te bestemmen. Bestaande winkels behouden hun rechten. Verder wordt onder meer de bestaande showroomzone op het bedrijventerrein De Poel uitgebreid.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. De wijziging betreft het verduidelijken van de tekst in de toelichting over een uitsterfconstructie voor verspreide winkels.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 13 juni tot en met 24 juli 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGA04-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Belanghebbenden hebben vanaf 13 juni 2024 zes weken de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Goes verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 23 mei 2024, kenmerk RWS-2024/16968, met ingang van 27 juni 2024 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Goes, M.A. De Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes.

De gedoogbeschikking is op verzoek van TenneT TSO B.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen in de gemeenten Borsele, Goes en Terneuzen.

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt met het secretariaat. Dat is bereikbaar op telefoonnummer 06-34514837.

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.