Info Goes week 25 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 25. Deze zijn op woensdag 21 juni 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-1052

Toldijk 3 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een schuurwoning

26 juli 2023

Z2023-00000129

's-Gravenpolderseweg 5 te Goes

het realiseren van een bijbehorend bouwwerk

31 juli 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-6-2023

OOW-2023-413

Lange Kerkstraat 3 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 19 juni 2023

13-6-2023

OOW-2023-378

Kleine Kade 17 te Goes

het plaatsen van een container van 15 juni tot en met 24 juli 2023

13-6-2023

OOW-2023-411

Piet Heinstraat 31 te Goes

het plaatsen van een betonwagen en betonpomp op 14 juni 2023

13-6-2023

OOW-2023-419

Grote Markt 23 te Goes

het plaatsen van een werkruimte en werkbus op 19 juni 2023

14-6-2023

OOW-2023-431

M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes

Het verlenen van een vergunning voor tijdelijke ingebruikname van openbare ruimte van 13 juni tot 5 januari 2024

14-6-2023

OOW-2023-421

Albert Joachimikade 11 te Goes

het plaatsen van een steiger en bedrijfswagen van 3 tot en met 21 juli 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-6-2023

EVG-2023-297

Oranjeweg te Goes

een evenementenvergunning voor PUUR NATUUR Tijdmachine op 1 juli 2023

12-6-2023

ALC_O-2023-395

Joannaplantsoen 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de Personeelsbijeenkomst op 5 juli 2023

13-6-2023

EVG-2023-278

rondom De Veste te Goes

een evenementenvergunning voor Festival De Veste te Goes op 16,17 en 18 juni 2023

14-6-2023

EVG-2022-701

Grote Markt en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Roze Zaterdag Goes op 17 juni 2023

14-6-2023

EVG-2023-278

rondom De Veste te Goes

een evenementenvergunning voor Festival  De Veste te Goes op 16,17 en 18 juni 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Vale, C.

24-10-1978

02-05-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ op 1 juni 2023 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied is een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan, dat globaal betrekking heeft op het landelijk gebied van de gemeente Goes. Dat wil zeggen het gehele gemeentelijk grondgebied met uitzondering van de gebieden die in afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld, zoals de bebouwde kommen, bedrijventerreinen en een aantal recreatieterreinen. Het bedrijventerrein Lewedorp is wel in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2023 ter inzage op het Stadskantoor. Daarnaast kunt u het ontwerp omgevingsvergunning ook digitaal bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBG01-VG99.

Bezwaar maken tegen het bestemmingplan kan vanaf 23 juni gedurende zes weken via de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Na dit termijn staat het bestemmingsplan vast, tenzij er is gevraagd om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening). In dit geval staat het bestemmingsplan pas vast als er naar dit verzoek is gekeken en hier een beslissing over is gemaakt.

Inloopavond flexwoningen

De gemeente Goes en Beveland Wonen plaatsen dit najaar 48 flexwoningen aan de Van Hertumweg in Goes. Deze woningen zijn voor starters, jongeren, statushouders en spoedzoekers. Op maandag 26 juni 2023 is er van 17.00 – 19.30 uur een inloopavond in het Stadskantoor in Goes. Inwoners en omliggende bedrijven zijn welkom om binnen te lopen en vragen te stellen. Meer weten? Kijk op www.goes.nl/flexwoningen.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.