Info Goes week 25

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 25. Deze zijn op woensdag 23 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

02-06-2021

OMG-2021-0604

Oude Rijksweg 40 te 's-Heer Hendrikskinderen

het veranderen van een gevel

14-06-2021

OMG-2021-0586

Sluisplaat 32 te Goes

het plaatsen van een steiger en Boothelling

14-06-2021

OMG-2021-0592

Oesterbank 1 te Goes

het bouwen van een vlonder aan een bestaande steiger

14-06-2021

OMG-2021-0593

Zwembadweg 3 te Goes

het plaatsen van twaalf warmtepompen en een buffervat

14-06-2021

OMG-2021-0594

Van Dusseldorpstraat 4 te Goes

het plaatsen van een handelsreclame

14-06-2021

OMG-2021-0585

Blokjesplaat 5 te Goes

het legaliseren van een steiger

15-06-2021

OMG-2021-0597

Geertesplein 24 te Kloetinge

het herstellen van de kerktoren

15-06-2021

OMG-2021-0595

Aartjeskreek 18 te Goes

het legaal maken van een steiger

15-06-2021

OMG-2021-0596

Klaproosstraat 43 te Goes

het uitbreiden van de woning

15-06-2021

OMG-2021-0598

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een lichtreclame

16-06-2021

OMG-2021-0601

Aartjeskreek 4 te Goes

het legaliseren van een steiger

16-06-2021

OMG-2021-0600

Sluisplaat 3 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-06-2021

OMG-2021-0599

Scheldestraat 51-55 te Goes

het vergroten van de dakkapellen

17-06-2021

OMG-2021-0608

Veerweg 17 te Wolphaartsdijk

het aanleggen van een inrit

17-06-2021

OMG-2021-0607

Geraniumstraat 2 te Goes

het verbouwen van een pand

18-06-2021

OMG-2021-0610

Sluisplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

19-06-2021

OMG-2021-0611

Sluisplaat 31 te Goes

het legaal maken van een steiger

20-06-2021

OMG-2021-0612

Johnsonlaan 5 te Goes

het plaatsen van een groter dakraam

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben toegekend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

15-6-2021

OMG-2021-0354

Van Hogendorplaan 40 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

15-6-2021

OMG-2021-0480

Contrabasweg 25 te Goes

het bouwen van een woning

15-6-2021

OMG-2021-0407

Golfzichtlaan 22 te Goes

het uitbreiden van de garage

15-6-2021

OMG-2021-0562

Vlijekreek 12 te Goes

het plaatsen van een steiger

16-6-2021

OMG-2021-0558

Nieuwe Diep 52 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-6-2021

OMG-2021-0582

Vlijekreek 6 te Goes

het legaal maken van een vlonder

16-6-2021

OMG-2021-0313

Noordeinde 3A te Kloetinge

het bouwen van een tijdelijke (mantel)zorgwoning

16-6-2021

OMG-2021-0422

Korenbloemstraat 28 te Goes

het realiseren van een pergola op het dakterras

16-6-2021

OMG-2021-0568

Aartjeskreek 5 te Goes

het aanpassen van een bestaande steiger

17-6-2021

OMG-2021-0508

Oudelandseweg 4 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een woning

17-6-2021

OMG-2021-0584

Mosselbank 5 te Goes

het aanpassen van een steiger

18-6-2021

OMG-2021-0385

Arjaan Katsmanstraat 51 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

Er is een mogelijkheid om tegen een verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-06-2021

OMG-2020-0366

Oostmolenweg 6 te Kloetinge

het samenvoegen van twee woningen

Tegen een ingetrokken vergunning hebben mensen die het aangaat binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Kennisgeving beschikking BISON International B.V. (9999203054)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 december 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BISON International B.V. voor de inrichting aan de Columbusweg 14, 4462 HB Goes.

Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van verpakte gevaarlijke stoffen waarop het Brzo 2015 van toepassing is. Gezien de hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen die op grond van eerder verleende vergunningen aanwezig mogen zijn geldt de inrichting als zogenaamde lagedrempelinrichting.

De aanvraag betreft het veranderen van de geluidsvoorschriften naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal vervoersbewegingen binnen de inrichting.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de vergunning te wijzigen en te vervangen.

Inzage

U hebt de mogelijkheid om de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 17 juni tot en met 29 juli 2021 op de volgende plaatsen in te zien:

  • de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes, na telefonische afspraak;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis zijn de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur in te zien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken mag u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, is bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, ter attentie van het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep in te stellen door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend hebben de mogelijkheid, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening te vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Neem voor nadere informatie contact op met de DCMR Milieudienst Rijnmond via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999203054.

Kennisgeving

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Goes voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 van de gemeente Goes.

Onteigeningsplan Bedrijvenpark Deltaweg fase 1

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Goes deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Goes onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg fase 1.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw bedrijvenpark voor bedrijven in de milieu categorieën 2, 3.1 of 3.2. Om uitvoering te geven aan het bestemmingsplan zullen de gronden bouwrijp gemaakt moeten worden, waarna de gronden uitgegeven kunnen worden. De uitvoering van het bestemmingsplan zal plaatsvinden in meerdere fasen. Deze onteigeningsprocedure heeft uitsluitend betrekking op fase 1, een gebied van circa 21 hectare uitgeefbare grond, waarop wegen en nutsvoorzieningen zullen worden aangelegd, de openbare ruimte wordt ingericht en bedrijfsgebouwen zullen worden gerealiseerd.

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Bedrijventerrein, Groen, Verkeer, Leiding-Bovengrondse hoogspanningsverbinding en Waarde-Archeologie 2 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Goes, Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) kan het inzien van de onteigeningsstukken uitsluitend op afspraak, op werkdagen tussen

09.00 – 17.00 uur. Er kan hiervoor een afspraak worden gemaakt met de heer P. Wielhouwer, telnr. 06-34514826 of mevrouw J. Poortvliet, telnr. 06-10911402.

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021.

Belanghebbenden kunnen de stukken ook digitaal opvragen. Dat kan door een e-mail te verzenden naar: cdloketonteigening@rws.nl, met daarin een verzoek tot digitale toezending van de stukken, onder vermelding van dossiernr. ON4-2020-100656.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2020-100656. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, dhr. W.B. de Kleuver, tel.nr. 06-50197229 of de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06-46131163.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 31 augustus 2021 om 14:00 uur in het Stadskantoor van Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) kan het zijn dat de hoorzitting telefonisch zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal de minister degenen die hebben aangegeven gehoord te willen worden daar later over informeren.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Populierenstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

  • Populierenstraat 90, Goes

Er is een mogelijkheid om tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (17 juni) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-6-2021

EXH-2021-206

Bierkade 7 te Goes

exploitatievergunning Eeterij Polly's

14-6-2021

DHW_V-2021-193

Bierkade 7 te Goes

vergunning drank- en horecawet voor Eeterij Polly's

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Geef uw mening over maatregelen Wmo en jeugdhulp

Net als vele andere gemeenten, heeft ook Goes grote financiële uitdagingen op het gebied van zorg. Er is een paar miljoen euro te weinig.

We vinden het belangrijk dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar blijft. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we een aantal maatregelen nemen. De meeste hiervan gelden niet alleen voor Goes, maar ook voor de andere Bevelandse gemeenten.

Een deel van de maatregelen heeft misschien gevolgen voor u. Deze leggen wij u graag voor in een vragenlijst op www.goespraatmee.nl. U hebt tot en met 27 juni de mogelijkheid om uw mening te geven over de maatregelen.

Duurzaam wonen? Bezoek het Bespaarhuis

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien en kunt u al uw vragen stellen.

Het Bespaarhuis is open op dinsdagen tussen 15.00 en 21.00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

Let op: in verband met de zomervakantie is het Bespaarhuis in de maand augustus gesloten.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

24 jun

Debatraad, voor agenda zie > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.