Info Goes week 24

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 24. Deze zijn op woensdag 16 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

07-06-2021

OMG-2021-0555

Contrabasweg (Aria kavel J.01) te Goes

het bouwen van een woning

08-06-2021

OMG-2021-0558

Nieuwe Diep 52 te Goes

het legaliseren van een steiger

08-06-2021

OMG-2021-0560

Vleugelweg (Aria kavel J.07) te Goes

het bouwen van een woning

08-06-2021

OMG_INT-2021-0577

Oostmolenweg 6 te Kloetinge

het intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor het samenvoegen van twee woningen

09-06-2021

OMG-2021-0571

Anthony Edenlaan 38 te Goes

het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van twee kozijnen

09-06-2021

OMG-2021-0570

Eberhardtweg te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

09-06-2021

OMG-2021-0562

Vlijekreek 12 te Goes

het plaatsen van een steiger

09-06-2021

OMG-2021-0564

Westwal 83 te Goes

het brandveilig gebruik van Marta Flora Goes

09-06-2021

OMG-2021-0565

Merellaan 1 te Goes

het uitbreiden van een bestaande ruimte

09-06-2021

OMG-2021-0566

Scheldestraat 77 te Goes

het vernieuwen van kozijnen

09-06-2021

OMG-2021-0567

I.G.J. van den Boschstraat 50 te Wilhelminadorp

het vervangen van het hekwerk

09-06-2021

OMG-2021-0568

Aartjeskreek 5 te Goes

het aanpassen van een bestaande steiger

09-06-2021

OMG-2021-0569

Patijnweg 4 te Goes

het uitbreiden van een woning

10-06-2021

OMG-2021-0580

Van Hallstraat 6 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

11-06-2021

OMG-2021-0582

Vlijekreek 6 te Goes

het legaliseren van een vlonder

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben toegekend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

7-6-2021

OMG-2021-0168

Nansenbaan 15 te Goes

het verbouwen van een bedrijfshal

7-6-2021

OMG-2021-0178

Bleekveld 9 te Goes

het bouwen van twee seizoensgebonden terrasoverkappingen

7-6-2021

OMG-2021-0498

Kokkelbank 3 te Goes

het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevel

8-6-2021

OMG-2021-0504

Goese Dieplaan 35 te Goes

het plaatsen van een steiger

10-6-2021

OMG-2021-0452

Zonnebloemstraat te Goes

het verplaatsen van een in- of uitrit

10-6-2021

OMG-2021-0441

Goese Dieplaan 15 te Goes

het bouwen van een woning

10-6-2021

OMG-2021-0448

Nassaulaan 105 te Goes

het uitbreiden van een bestaande woning

10-6-2021

OMG-2021-0525

Bachlaan 98 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

10-6-2021

OMG-2021-0387

Pearyweg 11 te Goes

het wijzigen van handelsreclame

10-6-2021

OMG-2021-0388

Veerweg 16 te Wolphaartsdijk

het gebruiken van een gedeelte van een voormalige bedrijfsruimte als minimalistische woonruimte

Er is een mogelijkheid om tegen een verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0377

Marshallstraat 20 te Goes

het vernieuwen van de kozijnen

20 juli 2021

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0062

Grote Markt 26 - 28 te Goes

het verbouwen van een pand fase II

Met ingang van 17 juni 2021 is de ontwerpbeschikking met de stukken die daar bij horen zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen de optie om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Dit is mogelijk tijdens de termijn van terinzagelegging. Een mondelinge zienswijze geven tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode? Maak dan op tijd een afspraak via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942. Betrokkenen aan wie te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-05-2021

M-ACT210312

Stationspark 12 te Goes

het starten van een broodjeszaak met lunchroom en catering

20-05-2021

M-ACT210344

Zwembadweg 3 te Goes

het verduurzamen van een zwembad door het plaatsen van warmtepompen

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-6-2021

OOW-2021-237

Wijngaardstraat te Goes

het plaatsen van een vrachtwagen met een pomp op 25 juni 2021

8-6-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

uitbreiding/aanvulling van de eerder verleende vergunning voor de aanvoer van beton en het plaatsen van een kraan

10-6-2021

OOW-2021-217

Lange Kerkstraat 20 te Goes

het plaatsen van een container op 30 juni 2021

10-6-2021

OOW-2021-261

Naereboutstraat 23 te Goes

het plaatsen van een container van 9 tot en met 21 juni 2021

10-6-2021

OOW-2021-216

Columbusweg 66 te Goes

het opslaan van bouwmaterialen en het inrichten van een tijdelijke parkeervoorziening tot en met 1 november 2021

10-6-2021

OOW-2021-259

Piccardtstraat 16 te Goes

het plaatsen van een container van 2 tot en met 5 juli 2021

11-6-2021

OOW-2021-260

Westsingel 22 te Goes

het plaatsen van een container van 14 tot en met 16 juni 2021

11-6-2021

OOW-2021-262

Fluitekruidstraat 25 te Goes

het plaatsen van een container van 25 juni tot en met 23 juli 2021

11-6-2021

OOW-2021-255

Albardastraat 42 te Goes

het plaatsen van een container van 16 juni tot en met 7 juli 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-6-2021

EXH-2018-346

Grote Markt 10 te Goes

tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Bodega De Kookclub tot en met 1 oktober 2021

10-6-2021

EXH-2020-253

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Herberg de Griffioen tot en met 1 oktober 2021

11-6-2021

EXH-2021-200

Kolveniershof 106 te Goes

een exploitatievergunning voor Stichting Bibliotheek Oosterschelde

Het is mogelijk om tegen een verleende vergunning of ontheffing een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Dit geldt voor betrokkenen. Zij hebben hier tot zes weken na de datum van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid voor. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Tijdelijke verkeershinder straten Eindewege

Waterschap Scheldestromen vervangt deze maand in twee straten in Eindewege een aantal duikers. Dit gebeurt van 14 tot en met 18 juni in de Arendstraat en van 21 tot en met 25 juni in de Nijverheidsstraat. De straten zijn dan allebei afgesloten voor verkeer. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.scheldestromen.nl. Neem voor vragen contact op met Marc Serier van Waterschap Scheldestromen door te bellen naar 088-2461000.

Duurzaam wonen? Bezoek het Bespaarhuis!

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien. Vragen stellen is ook mogelijk. 

Het Bespaarhuis is open op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

Let op: in verband met de zomervakantie is het Bespaarhuis in de maand augustus gesloten.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.