Info Goes week 23 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 23. Deze zijn op woensdag 7 juni 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-5-2023

Z2023-00000428

Albert Plesmanweg 1D, 4462GC Goes

het vernieuwen van de handelsreclame

30-5-2023

Z2023-00000437

Oostkerkestraat te Wolphaartsdijk

het realiseren van een nieuwbouwwoning

30-5-2023

Z2023-00000440

Kortedijk te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een openbare laadpaal

31-5-2023

Z2023-00000447

Da Vinciplein 1, 4462GX Goes

het tijdelijk plaatsen van Het Smakenrad ‘wheel of taste’

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-5-2023

OMG-2023-0141

Tervatenseweg 11 te Kloetinge

het bouwen van een woning met schuur

1-06-2023

Z2023-00000149

Lange Vorststraat 89, 4461JN Goes

het realiseren van een dakterras

1-06-2023

Z2023-00000176

Repelweg 3, 4462ET Goes

het bouwen van trafovelden met een bijbehorend veldhuisje

1-6-2023

OMG-2023-0232

Noorddijk 6 en 8 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

1-6-2023

Z2023-00000111

Pauwenhof 7, 4461SC Goes

het aanleggen van een uitrit

1-6-2023

Z2023-00000174

Goese Dieplaan 19, 4463LA Goes

het bouwen van een bijgebouw

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0272

Van Doornestraat 9A te Goes

het bouwen van 33 garageboxen

22 juni 2023

OMG-2022-0845

Nazareth 61 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van regenkappen voor teeltondersteuning

31 juli 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-5-2023

OOW-2023-347

Oostwal 1 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 16 juni 2023

1-6-2023

GHO-2023-382

Hudsonweg 31 te Goes

kennisgeving incidentele ontheffing voor de festiviteit Roze Zaterdag op 17 juni 2023

1-6-2023

HSD-2023-374

Lageweg 4 te Wolphaartsdijk

een ontheffing voor het houden van kippen en een haan

1-6-2023

OOW-2023-367

Lange Vorststraat 108 te Goes

het plaatsen van hoogwerker van 5 juni tot en met 14 juli 2023

1-6-2023

OOW-2023-384

Wijngaardstraat te Goes

het plaatsen van een rolsteiger van 1 tot en met 30 juni 2023

1-6-2023

OOW-2023-388

Ds.H.Boersmastraat 51 te Kloetinge

het plaatsen van een kraan op 20 juni 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-5-2023

EVG-2023-231

Fransen van de Puttestraat te Goes

een evenementenvergunning voor Opening Speelvoorziening Goes Oost op 24 juni 2023

26-5-2023

EVG-2023-078

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor Jo de Roo Toertocht op 25 juni 2023

26-5-2023

ALC_O-2023-376

Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens een opening van een expositie op 29 juli 2023

30-5-2023

EVG-2022-609

Geldeloozepad 1 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van een rommelmarkt op het Schenge te Goes

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontwerpbeschikking Alcoholwet

De burgemeester maakt bekend dat zij het voornemen heeft om de volgende vergunningen te verlenen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

zaaknummer

locatie

omschrijving

ALC_V-2023-349

Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerke

een alcoholwetvergunning voor VV Arendskerke

Met ingang van 7 juni 2023 ligt de ontwerpbeschikking samen met de stukken die daarbij horen voor zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u deze inzien? Dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer 14 0113 of stuur een e-mail naar vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk om op tijd een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Malkus, M.

23-03-1992

Nguyen, H.A.

23-06-1993

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP

Milieustraat gesloten op dinsdag 13 juni

Op dinsdag 13 juni is de milieustraat voor één dag gesloten. Woensdag 14 juni staan we weer voor u klaar van 10:00 tot en met 12:30 uur en van 13:00 tot en met 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie over de milieustraat op: www.goes.nl/milieustraat.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Korenbloemstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:

  • Korenbloemstraat 7 in Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit (1 juni 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Afscheid burgemeester Margo Mulder

Afscheid burgemeester Margo Mulder

Op zoek naar de beste burgemeester voor Goes! Denkt u mee?

Burgemeester Margo Mulder vertrekt eind juni. Om de beste opvolg(st)er voor haar te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

Wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar uw mening. Daarom hebben wij een vragenlijst met zes korte vragen gemaakt. Wilt u deze invullen? Dat kan online via https://goespraatmee.nl/nl-NL/projects/vragenlijst-1-2. De vragen staan ook op papier. U kunt de ‘papieren’-vragenlijst invullen bij de receptie in het Stadskantoor. Dit kan tot uiterlijk 14 juni 2023. De resultaten neemt de gemeenteraad mee in het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

8 juni

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor Goes

8 juni

Beeldvormende raad

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

12 juni

Auditcommissie

17:00

 

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.