Info Goes week 20 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 20. Deze zijn op woensdag 17 mei 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-04-2023

Z2023-00000195

Kattendijke, Goes, Zeeland

het plaatsen van 13 kunstwerken van 17 juni tot en met 3 september 2023

21-04-2023

Z2023-00000200

Groenedaal 1, 4481BK Kloetinge

het realiseren van een wooncomplex

23-04-2023

Z2023-00000202

Albardastraat 12, 4463VZ Goes

het plaatsen van een overkapping

23-04-2023

Z2023-00000203

v.d. Spiegelstraat 28, 4461LL Goes

het realiseren van een oprit

23-04-2023

Z2023-00000204

Noordhoeklaan 17, 4464BC Goes

het plaatsen van een schutting

24-04-2023

Z2023-00000211

Rooseveltlaan 14, 4463GK Goes

het vervangen en vergroten van de kozijnen

24-04-2023

Z2023-00000214

's-Gravenpolderseweg 114, 4462RA Goes

het verbouwen van de verpleegafdeling Cardiologie

25-04-2023

Z2023-00000223

Klaphekkeweg 134, 4463AZ Goes

het bouwen van een nieuwe woonwagen

26-04-2023

Z2023-00000229

Kuiterswegeling te Kloetinge

het plaatsen van een communicatiemast

26-04-2023

Z2023-00000230

Hollandiaplein 1101, 4461GT Goes

een appartementencomplex voorzien van een warmteopwekking met een SolarEis systeem

26-04-2023

Z2023-00000231

Marconistraat 11, 4461HH Goes

het aanleggen van 16 parkeerplaatsen op eigen terrein

26-04-2023

Z2023-00000232

Oosthavendijk 21, 4475AA Wilhelminadorp

het bouwen van een paviljoen

27-04-2023

Z2023-00000233

Binnenhof 7, 4481BV Kloetinge

het plaatsen van een carport, schuur en veranda

30-04-2023

Z2023-00000234

Prins Bernhardstraat 37, 4471PX Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

1-05-2023

Z2023-00000241

Schubertlaan 21, 4462KA Goes

het plaatsen van een berging onder de overkapping

1-05-2023

Z2023-00000244

Lange Vorststraat te Goes

het realiseren van sloopwerkzaamheden voor de herontwikkeling van appartementen

1-05-2023

Z2023-00000245

Hornikswei 15, 4464AS Goes

het plaatsen van een dakkapel

2-05-2023

Z2023-00000253

Ridderstraat 12, 4458BN 's-Heer Arendskerke

het verwijderen van de bestaande garage en het plaatsen van een nieuwe garage

3-05-2023

Z2023-00000261

Leliestraat 26, 4461PG Goes

het vernieuwen en vergroten van een dakkapel

5-05-2023

Z2023-00000269

Hammarskjöldstede 36, 4463KN Goes

het verbouwen van een woning

5-05-2023

Z2023-00000271

Oude Kade 10 en 12 te Wolphaartsdijk (voorlopig)

het bouwen van een bedrijfsschuur en bedrijfswoning

8-05-2023

Z2023-00000286

Fluitekruidstraat 133, 4461MG Goes

het realiseren van een oprit in de voortuin met een laadpaal

10-05-2023

Z2023-00000303

Kastanjestraat 303, 4462VD Goes

het uitbreiden van een woning

10-05-2023

Z2023-00000304

Zomerweg 2, 4481CB Kloetinge

het uitbreiden van het IKC

11-05-2023

Z2023-00000318

Vedelplein 20, 4462MH Goes

het verbouwen van een schuur en het plaatsen van een carport

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-4-2023

OMG-2023-0197

Opril Grote Markt 4, 6 en 6A te Goes

het verhuren en brandveilig gebruik van een pand

24-4-2023

OMG-2023-0056

Turfkade 15 te Goes

het tijdelijk gebruik maken van het pand als Bed and Breakfast

26-4-2023

OMG-2023-0179

Molendijk 14 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een dakophoging van het bijgebouw

26-4-2023

OMG-2022-1048

Anthony Fokkerstraat 22 te Goes

het aanpassen van de gevel en het verbouwen van een bedrijfspand

2-5-2023

OMG-2023-0292

Lange Vorststraat 59 en 61 te Goes

het vervangen van de kozijnen en het vervangen van enkel glas door dubbel glas

2-5-2023

Z2023-00000117

Stationspark 51, 51 01 tot en met 51 23, 4462DZ Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

2-5-2023

Z2023-00000115

Nassaulaan 8, 8 01 tot en met 8 21 4461SX Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

3-5-2023

OMG-2022-1056

Livingstoneweg 1 01 tot en met 1 27 te Goes

het bouwen van bedrijfsunits

3-5-2023

OMG-2022-0957

Oostsingel 156 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

8-5-2023

OMG-2023-0147

Noordeinde 5C te Kloetinge

het renoveren van het sportpark Wesselopark

8-5-2023

OMG-2023-0011

Frank van Borsselenstraat 28 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een dakkapel

11-5-2023

OMG-2023-0181

Vogelzangsweg 100, Marijkestraat 62 en 64 te Goes

het verbouwen van een pand

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0184

Olympiastraat 4 te Goes

het verbouwen van een pand

1 juni 2023

OMG-2023-0040

Lange Kerkstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

7 juni 2023

OMG-2023-0195

Kievitlaan en Oude Singel te Goes

het aanleggen en verwijderen van gasleidingen

8 juni 2023

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-1029

Deltastraat 2, 2A, 2B, 2C en 2D te Kattendijke

het bouwen van vijf woningen

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf 18 mei 2023 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2023-0007

Kievitlaan 64 te Goes

een vergunning voor het brandveilig gebruik van het Gasthuis te Goes

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Vanaf 18 mei 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u de omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 14 0113 of via vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 18 mei 2023 zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland -West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-4-2023

Z2023-00001010

Fort Oriental 11-03 te Goes

het starten van een bedrijf voor het ontwerpen en maken van meubels

18-4-2023

Z2023-00001008

Repelweg 3 te Goes

een melding van het terrein van het hoogspanningsstation voor twee nieuwe trafovelden en kabelvelden

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-4-2023

OOW-2023-296

Thorbeckelaan te Goes

het plaatsen van een container, glasbokken en een dixi met bouwhekken van 1 mei tot en met 29 september 2023

21-4-2023

OOW-2023-306

Hoofdstraat 26 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een rolsteiger en bouwhek van 19 april tot en met 17 mei 2023

24-4-2023

OOW-2023-305

Populierenstraat te Goes

het plaatsen van een schaftunit, materiaalcontainer, afvalcontainer, glasbokken en dixi van 24 april tot en met 28 juli 2023

26-4-2023

OOW-2023-320

Hollandiaplein te Goes

het plaatsen van een schaftkeet en dixi van 25 april tot en met 5 mei 2023

8-5-2023

STP-2023-059

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, appelflappen, churro's, wafels, koude en warme dranken van 1 november tot en met 30 november 2023

8-5-2023

OOW-2023-314

Treubstraat 1 te Goes

het plaatsen van een container van 24 april tot en met 16 juni 2023

8-5-2023

OOW-2023-317

Vermetstraat 12 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container van 21 april tot en met 19 mei 2023

8-5-2023

GHO-2023-318

Koepoort, Westwal, Buys Ballotstraat, Kloetingseweg en Terwellegang te Goes

Ontheffing geluidshinder voor rioolrenovatiewerken van 8 mei tot en met 12 mei 2023

8-5-2023

OOW-2023-307

Oostwal 17 te Goes

het gebruik maken van gemeentegrond van 25 april tot en met 2 mei 2023

8-5-2023

OOW-2023-342

Rijfelstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker/rolsteiger van 1 mei tot en met 31 juli 2023

11-5-2023

OOW-2023-347

Oostwal 1 te Goes

het plaatsen van een container van 11 mei tot en met 26 mei 2023

11-5-2023

OOW-2023-350

Lange Vorststraat 78/Klokstraat te Goes

het gebruik maken van gemeentegrond/tijdelijke afsluiting van de straat voor het leggen van een smeervloer op 22 mei 2023

12-5-2023

OOW-2023-351

Grote Markt te Goes

het gebruik maken van gemeentegrond op maandag 15 mei 2023

12-5-2023

OOW-2023-178

Achterhaven te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een keet en toilet tot 5 juni 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-4-2023

ALC_V-2023-165

Grote Markt 2, 4461 AJ Goes

een drank- en horecavergunning voor La Moustache

21-4-2023

ALC_O-2023-274

Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerke

Een ontheffing van artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet voor de vrijwilligersavond op 27 mei 2023

21-4-2023

EXH-2023-277

Kolveniershof 8 te Goes

een exploitatievergunning voor het plaatsen van een terras

21-4-2023

EXH-2023-114

Grote Markt 2 te Goes

een exploitatievergunning voor La Moustache

26-4-2023

ALC_O-2023-309

Magdalenastraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Koningsdagfeest op 27 april 2023

8-5-2023

EVG-2023-142

Louise de Colignylaan 177 te Goes

een evenementenvergunning voor een Ontmoetingsdag op 27 mei 2023

8-5-2023

EVG-2023-173

Olympiastraat 4 te Goes

een evenementenvergunning voor Open Dag Bax Music op 27 mei 2023

8-5-2023

EVG-2023-149

Cereshof 2 te Goes

een evenementenvergunning voor de opening van het ZLM Veiligheidspark op 20, 24 en 27 mei 2023

8-5-2023

ALC_O-2023-190

Voorstad te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de badeendenrace op 27 mei 2023

8-5-2023

EVG-2023-022

Zwembadweg 3 te Goes

een evenementenvergunning voor NJF (nederlands jongleer festival) van 18 tot en met 21 mei 2023

11-5-2023

EVG-2023-188

Voorstad te Goes

een evenementenvergunning voor een badeendenrace op 27 mei 2023

11-5-2023

ALC_O-2023-344

Elenbaasstraat 34 te 's-Heer Arendskerke

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Seizoenafsluiting VV Arendskerke op 17 juni 2023

11-5-2023

EVG-2022-668

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor Keverdag Goes 2023 op 4 juni 2023

11-5-2023

ALC_O-2023-345

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het kampioenschap van het 1e elftal

11-5-2023

ALC_O-2023-340

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de seizoenafsluiting op 16 juni 2023

11-5-2023

ALC_O-2023-341

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de huldiging van de kampioenen op 27 mei 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Zhuravel, V.

14-02-1993

Matterny, I.J.

02-08-1963

Guimarães Azevedo, D.

22-10-1980

Guimarães Azevedo, D.

22-04-1989

Mynarík, S.

31-10-1970

Vale, C.

24-10-1978

Cairo, R.C.

02-05-1982

Verginie, Y.S.A.

15-11-1995

Loon, van A.M.J.

18-04-1972

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

van Tellingen, B.A.C.

11-11-1990

24-03-2023

Luis Dos Santos, A.M.

13-12-1982

27-03-2023

Muis, A.J.C.

16-08-1971

05-04-2023

Czaplejewicz, A.

10-02-1995

12-04-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Hemelvaartsdag: wijziging ophaaldag restafval en gemeentelijke diensten gesloten

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. De gemeentelijke diensten zijn dan gesloten en het restafval halen we op een andere dag op. Hieronder leest u de wijzigingen.

Wijziging ophaaldag restafval

Op donderdag 18 mei halen wij geen restafval op in de volgende wijken:

  • Binnenstad
  • Goese Polder
  • Wolphaartsdijk
  • Oud-Sabbinge
  • Buitengebied

De gewijzigde ophaaldag is vrijdag 19 mei.

Gemeentelijke diensten gesloten op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bel alleen voor spoedgevallen buiten kantooruren naar 06 – 532 981 41.

Ontwerpbestemmingsplan Deltastraat 2 in Kattendijke

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Deltastraat 2’ van 18 mei tot en met 29 juni 2023 voor zes weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal bekijken kan eventueel ook in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de locatie aan de Deltastraat 2 in Kattendijke. De initiatiefnemers willen hier vijf woningen realiseren. De locatie werd voorheen gebruikt als dorpshuis 't Blokhuis. Inmiddels zijn de activiteiten van het dorpshuis gestopt. De vijf woningen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief te kunnen realiseren, hebben de initiatiefnemers en de gemeente gekozen voor een omgevingsvergunning.

Gedurende de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode kunt u een afspraak maken met Peter van Schie via p.van.schie@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

22 mei

Presidium

19:30 uur

Stadskantoor Goes

23 mei

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.