Info Goes week 2 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 2. Deze zijn op woensdag 10 januari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
21 december 2023Z2023-00001896Oranjeweg te Goeshet plaatsen van een zwaluwtil
21 december 2023Z2023-00001898Slotstraat 20 te 's-Heer Arendskerkehet aanpassen van de garagedeur
21 december 2023Z2023-00001895Tussen Pykeswegje en Bugelweg te Goesnieuwbouw van 18 woningen
21 december 2023Z2023-00001897Juliana van Stolberglaan ong. te GoesHet innemen van een wilg
21 december 2023Z2023-00001899Huyssenstraat te Kattendijkede nieuwbouw van 7 woningen
21 december 2023Z2023-00001900Goese Dieplaan 105 te Goesde nieuwbouw van een woning
21 december 2023Z2023-00001901Abel Tasmanstraat te Goeshet realiseren van buiten bergingen bij nieuwbouwwoningen
21 december 2023Z2023-00001902Villa-Novastraat 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26 te Wolphaartsdijkhet bouwen van buiten bergingen bij nieuwbouwwoningen
22 december 2023Z2023-00001908Lange Achterweg 19 te 's-Heer Arendskerkede verbouwing van een woning
22 december 2023Z2023-00001909Prins Bernhardstraat 16 te Oud Sabbingehet bouwen van een hobbyloods
22 december 2023Z2023-00001905Groeweg ong. te GoesDe nieuwbouw van een vrijstaande woning
22 december 2023Z2023-00001906Oosterschans te Goeshet bouwen van een woning met bedrijfsloods
22 december 2023Z2023-00001916Repelweg te Goes het realiseren van een duurzaam tankstation
22 december 2023Z2023-00001918's-Heer Hendrikskinderendijk 9 te Goeshet bouwen van een nieuwbouw woning
22 december 2023Z2023-00001921Kromme Weide, kadastraal bekend, Goes, sectie U, nummer 355het aanleggen van een waterbassin
26 december 2023Z2023-00001930Brederodestraat 18 te Kloetingehet bouwen van een nieuwbouw woning
27 december 2023Z2023-00001933Repelweg ong, kadastraal bekend, Goes, sectie V, nummer 196het aanleggen van e-bekabeling
27 december 2023Z2023-00001937InLaag, kadastraal bekend, Goes, sectie AC, nummer 218

het revitaliseren van de Jachthaven

 

27 december 2023Z2023-00001938Kostersweg, kadastraal bekend, Goes, sectie AE nummer 806het herbouwen van een   schuur
28 december 2023Z2023-00001939Muidenweg, kadastraal bekend, Goes sectie AE-, nummer 186het nieuw bouwen van een centrumgebouw
28 december 2023Z2023-00001941Ter hoogte van Vlaamseweg te ’S-Heer Arendskerke, kadastraal bekend, GOE00-U-427 Het realiseren van een batterijopslag
28 december 2023Z2023-00001942Korte Vorststraat 2 te Goeshet renoveren van een pand tot woning
28 december 2023Z2023-00001943Noordeinde 6 te Kloetingeontheffing onderhoud sloot
29 december 2023Z2023-00001945Van Doornestraat 9 te Goesuitbreiding van bestaande bedrijfsunit
29 december 2023Z2023-00001946Scottweg 10 te Goesuitbreiding van bedrijfspand
29 december 2023Z2023-00001948Nieuwedijk 10 te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een mobiele unit
29 december 2023Z2023-00001950Noordeinde 3C te Kloetingehet realiseren van de planologisch afwijking & het realiseren van de bouwwerkzaamheden
29 december 2023Z2023-00001944Albert Plesmanweg 10 te Goesuitbreiding van het bedrijfsgebouw
29 december 2023Z2023-00001949Tiendendreef, Goes, kadastraal bekend, GOE00-I-186 het bouwen van een tinyhouse
31 december 2023Z2023-00001951Ged. Keizersdijk, Goes, kadastraal bekend GOE00-D-1746, het realiseren van 3 appartementen met parkeerruimte
31 december 2023Z2023-00001952Westhavendijk 30 te Wilhelminadorphet verbouwen van de dakkapel en het realiseren van een bijgebouw
31 december 2023Z2023-00001953Zandweg, kadastraal bekend, GOE00-X-1583 het plaatsen van een overkapping achter huis
1 januari 2024Z2024-00000001Wilsonstraat 24 te Goeshet plaatsen van een raam in de zijgevel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
5 januari 2024Z2023-00001558Anthony Edenlaan 16 te Goeshet vervangen van de kozijnen aan de voorgevel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
29 december 2023OOW-2023-799Paardeweg 25 te Goeshet plaatsen van een van opslag- en afvalcontainer en dixi van 21 december 2023 tot en met 19 januari 2024
29 december 2023OOW-2023-801Oude Singel 40 te Goeshet plaatsen van een container van 15 januari tot en met 29 januari 2024
4 januari 2024OOW-2023-806Rembrandtlaan 25 en Bergweg 83 te Goeshet plaatsen van een verhuislift op 13 januari 2024
4 januari 2024

OOW-2024-001

 

Treubstraat 2 te Goeshet plaatsen van een container van 4 tot en met 11 januari 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
3 januari 2024ALC_O-2023-724 Westhavendijk 1 te Goesontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Ganzeregatta 2024 op 2 maart 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een landgoed in het gebied tussen de Nieuwe Rijksweg en de Nieuwedijk in ’s-Heer Hendrikskinderen. Het gaat om de kadastrale percelen W347 en L396. Het gebied wordt landschappelijk aangekleed en ingepast met streekeigen beplanting. Het nieuwe landgoed wordt voor 80% openbaar toegankelijk gemaakt en krijgt een aansluiting op bestaande wandelroutes. In het gebied komt een landhuis met bijgebouwen. 

zaaknummerlocatieomschrijving
Z2023-00000591Nieuwe Rijksweg 27, 27A en 27B, 's-Heer Hendrikskinderenhet realiseren van een landgoed

Het initiatief past niet in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat voor de gronden een bestemming ‘Agarisch’ geldt, welke bestemming het realiseren van een landgoed en het bouwen van een woning niet toelaat. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunningen is met de stukken die daarbij horen van 11 januari tot en met 21 februari 2024 in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLG24-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Verder zijn burgemeester en wethouders van plan om voor de woning hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen, nu uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de nieuw te bouwen woning wordt overschreden. Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 11 januari 2024 eveneens gedurende zes weken ter inzage.

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het van plan is om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Naam en voorlettersGeboortedatum
Gharzita, H.08-07-1989

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Installatie nieuwe burgemeester

Op woensdag 7 februari wordt Cees van den Bos beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Goes. Graag nodigen wij u uit voor zijn installatie. U bent van harte welkom in de raadszaal op de eerste verdieping van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de bijzondere raadsvergadering in het bijzijn van de commissaris van de Koning Han Polman. Aansluitend is er een informeel samenzijn tot ongeveer 21.30 uur. 

Kerstbomen ophalen

In week 3 van 2024 kunt u uw kerstboom gratis meegeven op de dag dat wij uw gft-afval ophalen. U plaatst de kerstboom naast de container, niet ertegen of erin. Wij halen de kerstboom op met een aparte wagen die een andere route rijdt dan de vuilniswagen voor het gft-afval.

Woont u in het buitengebied? Knip dan de kerstboom in stukken en plaats deze in uw gft-container. U kunt uw kerstboom ook gratis naar de milieustraat brengen. Kijk voor de openingstijden van de milieustraat op www.zrd.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Calsstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

  • Calsstraat 1, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (15 december 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving van verkoop van en/of zakelijke rechten op onroerende zaken

Met deze kennisgeving wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichting zoals verwoord in het arrest van de Hoge raad van 26 november 2021 (Didam-arrest ECLI:NL:HR:2021:1778). 

De gemeente is voornemens de infrastructuur in het Marconigebied aan te passen overeenkomstig de op 23 september 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Gebiedsvisie Marconigebied’. De gemeente heeft het naast het Lidl filiaal gelegen perceel “De Renaultkavel” verworven en wil dit invullen overeenkomstig de op 14 juli 2022 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Visie voormalige Renaultkavel (Marconistraat 3)’. In overeenstemming met voormelde visies is de gemeente voornemens een gedeelte van ‘De Renaultkavel’ (ca. 260 m2) ten behoeve van de aanleg van ten minste 16 extra parkeerplaatsen aan Lidl Nederland GmbH te verkopen, die naast de Renaultkavel op Marconistraat 11 te Goes een supermarkt exploiteert. De gemeente Goes is van mening dat Lidl Nederland GmbH de enige serieuze gegadigde is voor de aankoop het desbetreffende perceel en wil deze grondstrook aan Lidl Nederland GmbH verkopen.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer P. Wielhouwer via 06-34514826 of p.wielhouwer@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
11 januariRaadsledenspreekuurVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes, Raadzaal
 Beeldvormende raad19:30 uurStadskantoor Goes, Raadzaal

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.