Info Goes week 2

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 2. Deze zijn op woensdag 12 januari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

02-01-2022

OMG-2022-0001

Sint Adriaanstraat 5 te Goes

het vervangen van de winkelpui

03-01-2022

OMG-2022-0002

Scheldestraat 113 te Goes

het plaatsen van een containerschuurtje

03-01-2022

OMG-2022-0003

Goese Dieplaan 53 te Goes

het plaatsen van een luifel en een semipermanente zonwering

04-01-2022

OMG-2022-0004

Keizersdijk 10 te Goes

het plaatsen van een nieuw kozijn in de gevel

05-01-2022

OMG-2022-0008

Ravelijn de Grenadier 19 te Goes

het vervangen van gevelkozijnen op de eerste en tweede verdieping

07-01-2022

OMG-2022-0015

Kleine Kade 5 te Goes

het voegen van de voorgevel

07-01-2022

OMG-2022-0014

Parkweg 9 te Goes

het vernieuwen en vergroten van een uitrit

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-1-2022

OMG-2021-1193

Goese Meerlaan 20 te Goes

het uitbreiden van een woning

4-1-2022

OMG-2021-1207

Klaproosstraat 43 te Goes

het plaatsen van een dakopbouw

4-1-2022

OMG-2021-1059

Geldeloozepad 5B te Goes

het aanleggen van twee padelbanen

5-1-2022

OMG-2021-1118

Evertsenstraat 5 27 te Goes

het voorzien voor een bestaande dakterras van een pergola met zonwering en beweegbare wanden

5-1-2022

OMG-2021-1090

Arjaan Katsmanstraat 30 en 32  te Wolphaartsdijk

het bouwen van twee woningen

6-1-2022

OMG-2021-1180

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het herinrichten van de kelder

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1109

Huyssenstraat 14 te Kattendijke

het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

16 februari 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0998

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ziekenhuis

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 13 januari 2021 is de verleende omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer  14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning treedt in werking  de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-12-2021

M-ACT210691

Scottweg 17 in Goes

het gebruik van een mobiele tank

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-01-2022

OOW-2022-002

Ganzepoortstraat 28 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor de aanvoer van bouwmaterialen op 13 januari 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Digitaal raadsledenspreekuur

De gemeente Goes organiseert op donderdag 13 januari van 19:00 tot 19:30 uur opnieuw een raadsledenspreekuur, maar dan digitaal. Dit is een informele bijeenkomst voor inwoners met vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad. U hebt tijdens dit spreekuur de mogelijkheid om:

  • actuele kwesties te bespreken;
  • vragen te stellen aan of misschien kritiek te uiten op de raadsleden;
  • ideeën voor gemeenteraadsleden kenbaar te maken of
  • een aan de gemeenteraad geschreven brief toe te lichten.

De aanwezige raadsleden nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over het besproken onderwerp en ze nemen geen besluiten. Wel wordt er een verslag gemaakt.

Het raadsledenspreekuur vindt voorafgaand aan iedere beeldvormende raadsvergadering plaats. De exacte data leest u in de kalender op goes.raadsinformatie.nl.

U hebt de mogelijkheid om uzelf tot 12:00 uur op de dag van het raadsledenspreekuur aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar b.van.doornum@goes.nl of bel naar 06-51 851 588. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp waarover u in gesprek wilt gaan. En ook uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

13 jan

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Online

13 jan

Beeldvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.