Info Goes week 18 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 18. Deze zijn op woensdag 3 mei 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’ op 20 april 2023 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het vestigen van een brandweerpost aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 in Goes.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:

  • het archeologisch rapport met bijbehorend advies is toegevoegd als bijlage aan de toelichting;
  • in de regels wordt onder de bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ het verbod op ophogen gronden toegevoegd;
  • in de waterparagraaf worden zowel het toepassen van een brug, als de opslag van regenwater in een kelder als watercompensatie uit de tekst gehaald;
  • de vernieuwde stikstofberekening is toegevoegd als bijlage aan de toelichting.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 4 mei 2023 zes weken in te zien. De stukken zijn online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGP03-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Belanghebbenden hebben vanaf 4 mei 2023 de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het bestemmingsplan gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het bestemmingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.