Info Goes week 18

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 18. Deze zijn op woensdag 4 mei in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-04-2022

OMG-2022-0334

Lange Vorststraat 84 te Goes

het slopen en verbouwen van een pand

25-04-2022

OMG-2022-0335

Brugstraat 24 te Wilhelminadorp

het realiseren van een in- en uitrit

26-04-2022

OMG-2022-0337

Piet Heinstraat 25 te Goes

het verrichten van hijswerkzaamheden aan een kantoor

26-04-2022

OMG-2022-0344

Klokstraat 7 te Goes

het verbouwen van een pand

27-04-2022

OMG-2022-0347

Oostmolenweg 39 en omstreken te Kloetinge

het wijzigen van agrarische grond naar tuingrond

28-04-2022

OMG-2022-0348

Goese Dieplaan 31 te Goes

het wijzigen van een verleende vergunning voor het aanleggen van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

22-4-2022

OMG-2022-0172

Westhavendijk 111 tot en met 141 en Westerschans 119 te Goes

het bouwen van veertien appartementen en een hotel

26-4-2022

OMG-2022-0212

Bijsterweg 46 te Wolphaartsdijk

het veranderen van de kozijnen

26-4-2022

OMG-2022-0279

Lange Achterweg 13 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een bestaande woning

29-4-2022

OMG-2022-0134

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 en Ossenhoofdstraat 6D te Goes

het verbouwen van een winkelruimte tot twee appartementen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0697

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

het verbouwen van een bestaande woning

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf 4 mei 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Hotel Goes'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat van 5 mei tot en met 15 juni het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’ te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP04-VO99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Hiermee voldoet de gemeente aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening.

Van der Valk Hotel Goes heeft de wens om een nieuw hotel te realiseren aan de Anthony Fokkerstraat 100 te Goes. Het plan gaat over een hoteltoren van 55 meter hoog en een lager deel van 18 meter hoog. De nieuwbouw moet ten zuidoosten van het bestaande hotel komen te staan. Nadat het pand klaar is voor gebruik, worden de huidige hotelkamers gesloopt. In het nieuwe hotel komen 151 hotelkamers, twintig meer dan in het oude. Het bestaande hoofdgebouw blijft staan en gaat dienst doen als zalencentrum/congres- en conferentieruimte.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ laat nieuwbouw van een hotel met een hoogte van 55 meter op de mogelijke locatie niet toe. Om medewerking te verlenen aan het project, moet het bestemmingsplan worden herzien. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan voor het perceel Anthony Fokkerstraat 100.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om in te spreken. Inspraakreacties in de vorm van vragen, wensen of opmerkingen mag u per mail sturen aan stadskantoor@goes.nl. Of via de post aan de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Vermeld daarbij wel dat het om een ‘Inspreekactie Hotel Goes’ gaat.

Voornemen tot het aangaan van overeenkomst grondverkoop/ruiling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om grond te verkopen voor de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg. In het kader daarvan hoopt de gemeente een grondruil te sluiten met Hotel Goes B.V. en Espe B.V. (hierna ‘Hotel Goes’), de eigenaars van Hotel Goes en verschillende grondpercelen aan de Anthony Fokkerstraat 100-102 in Goes. Onderdeel van de grondruil is een deel van een perceel dat de gemeente in eigendom overdraagt aan Hotel Goes. Naar het oordeel van de gemeente is Hotel Goes de enige serieuze kandidaat die in aanmerking komt voor de grondruil. De uitgebreide beschrijving van dit voornemen is te vinden op overheid.nl. Als u meent ook een serieuze kandidaat te zijn, verwijzen wij u naar de procedure die ook te vinden is in deze uitgebreide beschrijving. De termijn van twintig dagen loopt vanaf de datum van publicatie op overheid.nl (4 mei 2022).

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften voor twaalf keer per jaar. Hierbij moeten organisaties zorgen dat geen overmatige hinder ontstaat. De volgende meldingen zijn binnengekomen:

Café De Bure, Koningstraat 3 te Goes: 21-5 en 25-6 van 20:00 tot 01:00 uur.
Goederenloods, Stephensonweg 9 te Goes: 13-5 van 19:00 tot 01:45 uur.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-4-2022

M-ACT220137

Columbusweg / Hudsonweg [V1434] te Goes

het starten van een timmerbedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-4-2022

OOW-2022-274

Blanckstraat 10 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker en een steiger op 2 en 3 mei 2022

29-4-2022

SPD-2022-250

Grote Markt te Goes

een vergunning voor het ophangen van een spandoek voor ‘Molentocht Goes’ op 15 mei 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-4-2022

ALC_O-2022-166

Marktveld te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Koningsdag op 27 april

25-4-2022

EVG-2022-106

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor de Avondvierdaagse Goes van 31 mei tot en met 2 juni 2022

29-4-2022

EVG-2022-249

Grote Markt Goes

een evenementenvergunning voor ‘Molentocht Goes’ op 15 mei 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Inloopbijeenkomst Bedrijvenpark Deltaweg voor inwoners

Er wordt de komende jaren zichtbaar gewerkt aan het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg. Voor inwoners die hier meer over willen weten, organiseert de gemeente Goes twee inloopbijeenkomsten. De eerste vindt plaats op maandag 9 mei in het Heer Arendhuis in ’s-Heer Arendskerke. De tweede bijeenkomst is op dinsdag 10 mei in het Heer Hendrikhuis in ’s-Heer Hendrikskinderen. Inwoners mogen op beide avonden tussen 19:00 en 21:00 uur vrijblijvend binnenlopen, kijken en vragen stellen. Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.